3.1. Generelle smitteverntiltak (trafikklysmodell)

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte­spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes på skoler som for eksempel i bedrifter og i samfunnet for øvrig. Tiltakene må tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant elever på ungdomsskolen og videregående skoler og ansatte. Det er ikke nødvendig å sette inn ytterligere tiltak enn det som er beskrevet her.

Ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå; det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning blant elever og ansatte i skolen.

Formålet med rådene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 1. Syke personer skal ikke være i på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontakt­smitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

I denne utgaven av veilederen beskriver vi hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. Modellen varierer fra vanlig organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer (kapittel 3.4).

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse, og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt. Det er smittevernmyndighetene som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen.

I tabell 1 og 2 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for henholdsvis ungdomsskole og videregående skole presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1: Trafikklysmodell for ungdomsskolen
Ungdomsskole Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Vanlig organisering av klasser og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Hele klasser regnes som en kohort*
  3. Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  4. Unngå trengsel og store samlinger
  5. Holde avstand i pauser/friminutt
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Dele klasser inn i mindre kohorter*
  3. Kohortene* bør ha faste klasserom
  4. Ansatte bør komme til klasserommet
  5. Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
  6. Unngå trengsel og store samlinger
  7. Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
  8. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

*Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås tilnærmet normalt.

Tabell 2: Trafikklysmodell for videregående skole
VGS Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Vanlig organisering av klasser og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Hele klasser kan ha undervisning sammen
  3. Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  4. Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  5. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  6. Unngå trengsel og store samlinger
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  2. Dele inn elever i mindre grupper
  3. Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  4. Unngå trengsel og store samlinger
  5. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020