1. Innledning

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder også for voksenopplæring så langt den passer. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljø­rettet helsevern i barnehager og skoler m.v. [1] [2]. Utbruddets utvikling og praktiske hensyn kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk [3].  Skoleeier er ansvarlig for å etablere internkontroll­rutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. [4] Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god drift av skolene under covid-19 utbruddet. Smitte­vernfaglig forsvarlig drift innebærer et velfungerende samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet på skolen og skolehelse­tjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behovet for vask og rengjøring. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det betyr at veilederen legger til grunn gjeldende regelverk og finansiering.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet

Oppdatert 3. versjon er publisert 29. mai 2020. Endringer i denne utgaven er:

  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask
  • Fjernet kapittel om smittevernråd ved gjennomføring muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

I versjon 2 (publisert 7.mai 2020) ble følgende endringer gjort:

  • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler.
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet

Fotnoter:

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

[2] https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen

[3] jf. opplæringsloven § 13-10, friskoleloven § 5-2 første ledd og voksenopplæringsloven § 24

[4] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020