4. Håndtering av passasjerer med mistenkt covid-19 under reise

  • Alle selskaper bør utarbeide egne rutiner basert på gjeldende retningslinjer.
  • I tillegg til vanlig førstehjelpsutstyr bør kabinpersonell også ha tilgang til munnbind og øyebeskyttelse/visir, engangshansker (eventuelt engangsfrakk) og egnet desinfeksjonsmiddel.
  • Ved mistanke om covid-19 hos passasjer om bord på fly, skal passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med minimum en meters avstand (vanligvis 2 seterader i alle retninger). Vedkommende skal påføres medisinsk munnbind så raskt som mulig. Munnbind må imidlertid ikke brukes ved alvorlig respirasjonsbesvær, oppkast/aspirasjonsfare, ufrie luftveier eller behov for oksygen.
  • Ved behov bør den reisende følges opp av kun én kabinansatt som ikler seg egnet smittevernutstyr. Dersom det er mistanke om smitte på fly, skal eventuelle desinfeksjonstiltak håndteres i tråd med gjeldende rutiner ved smittsom person på fly.
  • Den flyplassfunksjonen som først mottar melding om en syk passasjer, skal så langt mulig avklare smittemistanke og varsle kommunelegen. Kommunelegen vurderer om det foreligger mistenkt covid-19.
  • Alle passasjerer med mistanke om covid-19 bør vurderes av helsepersonell (fhi.no)

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no). 

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet, inkludert risiko for smitte.  Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide planer med tiltak.

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko (fhi.no) for alvorlig forløp av covid-19 bør det gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider:

Sist faglig oppdatert: 30. april 2020