1. Bakgrunn

Denne veilederen skal gi råd og føringer for smittevernfaglig forsvarlig drift av luftfartssektoren under covid-19 pandemien. Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer for sektoren. Veilederen gjelder både for fly og helikoptre, og har hovedfokus på passasjertransport.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 28.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. Veilederen baserer seg på tilgjengelig kunnskap om smitteforhold og bruk og effekt av smitteverntiltak. Videre utvikling av utbruddet, oppdatert kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra sektoren, kan føre til behov for endringer i veilederen på et senere tidspunkt.

Virksomheten er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende grunnleggende krav til smittevern er oppfylt. Veilederen gir råd og føringer som vil være til hjelp for virksomheten i dette arbeidet. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges.

For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i luftfartssektoren.

Om viruset, sykdommen og utbruddet   

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter via dråpe- og kontaktsmitte, der virus i sekret i luftveiene (spytt, snørr eller slim) overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser mot  en annen person, eller dersom dråper av sekret fra luftveiene (spytt, snørr eller slim) fester seg på gjenstander som andre tar på.

Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de som er smittet uten å ha symptomer spiller i smittespredningen. På det nåværende tidspunkt er det holdepunkter for at en person som er smittet kan smitte andre fra 1-2 døgn før hun eller han selv utvikler symptomer. Sannsynligheten for å smitte andre er størst når du selv har symptomer, og da særlig de første dagene. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C.

Om denne veilederen

Veilederen tydeliggjør:

  • Retningslinjer for smitteverntiltak.
  • Hvilke tilpasninger virksomhetene bør gjøre for å redusere risiko for covid-19 smitte for passasjerer og ansatte.
  • Hvordan virksomhetene kan sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift.

Råd til passasjerer er publisert på Folkehelseinstituttet (FHI) sine hjemmesider.

Det er allerede utarbeidet utfyllende retningslinjer fra nasjonale og internasjonale aktører i luftfarten[1][2]. I denne veilederen er det derfor hovedsakelig fokusert på smitteverntiltak rettet mot  kontaktreduserende tiltak (avstand, smittevernutstyr).

Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helsedirektoratet. FHI har samarbeidet med Luftfartstilsynet om å utarbeide råd og anbefalinger. Leveringsfrist for veilederen til HOD var 26.04.20 og fra FHI til Helsedirektoratet 25.04.20. Aktuelle organisasjoner og aktører innen luftfarten ble invitert til et møte for å gi innspill 23.04.20. På grunn av  den korte fristen for oppdraget, ble det ikke gjennomført noen ytterligere høring eller innspillsrunde.

En begrenset revisjon av veilederen ble gjort 12.06.20. Bakgrunnen for revisjonen var oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helsedirektoratet om å vurdere anbefalingene fra det europeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA) som smitteverntiltak ved flyreiser [3]. EASA anbefaler at avstand skal opprettholdes. EASA anbefaler også at det skal benyttes munnbind (medisinske munnbind) gjennom hele reisen, men spesielt der det ikke er mulig å holde anbefalte avstand. Det understrekes at munnbind ikke er en erstatning for andre smitteverntiltak som avstand og forsterket hygiene, men et tillegg. 

Ved revisjonen 12.06.20 ble rådene om avstand og bruk av munnbind vurdert. Rådet om å holde avstand gjelder i hele befolkningen, og bør holdes så langt som mulig også på reiser. Regjeringen vedtok 12.06.20 at alle seter på flyene skal kunne brukes.  Det er i dag en lav smitterisiko i Norge, og munnbind (medisinske munnbind og ikke-medisinske ansiktsmasker) er ikke anbefalt for befolkningen [4], heller ikke ved flyreiser selv om smitterisikoen vil kunne øke litt når rådet om avstand fravikes på fly.

Det gjøres fortløpende vurderinger av råd om bruk av munnbind basert på sykdomsforekomst i befolkningen og kunnskap om effekt. 

Rådene som er gitt i veilederen bygger på kunnskap om smitterisiko i samfunnet i Norge, og om effekt av smitteverntiltak. 
 

Om veilederen: Utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet.

Fotnoter:

[1] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[2] https://www.easa.europa.eu/safety-promotion-publication-type/covid-19
[3] https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_final.pdf
[4] https://www.fhi.no/publ/2020/bor-personer-i-samfunnet-bruke-ansiktsmasker-for-a-redusere-spredningen-av-/

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020