KAPITTEL 2. 5
Redusert kontakt mellom personer

Graden av kontaktreduserende tiltak vil avhenge av tiltaksnivået. For mer detaljert beskrivelse, se tabell over tiltaksnivåer for organisert idrett.

Generelle kontaktreduserende tiltak

 • Smitterisikoen er lavere utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett). Ved hard fysisk aktivitet innendørs er det ekstra viktig med god avstand mellom deltakerne gjennom hele aktiviteten.
 • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette for å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten.
 • Digital påmelding kan benyttes der det er hensiktsmessig for å sikre oversikt over de som er tilstede og underlette en eventuell smittesporing.
 • Man bør unngå å utstøte rop eller liknende da dette kan øke faren for utånding av dråper som bærer lenger enn 1 meter.

Kontaktreduserende tiltak spesielt for voksne

Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Det anbefales å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer ved trening på både gult og rødt tiltaksnivå. På rødt tiltaksnivå anbefales i tillegg ytterligere reduksjon av gruppestørrelse og eventuelt midlertidig opphør av aktivitet.

For arrangementer, for eksempel kamper, cuper, stevner mv., gjelder krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 deltakere i henhold til covid-19-forskriften.

Kontaktreduserende tiltak spesielt for barn og ungdom

Fysisk aktivitet er viktig for barn og ungdoms helse. Organiserte idrettsaktiviteter legger et langsiktig grunnlag for å ivareta fysisk og psykisk helse, og vil være viktig for opprettholdelse av helsen på kort sikt. Barn ser ut til å bli smittet med det nye koronaviruset i mindre grad enn voksne. I tillegg får de mildere symptomer. Derfor ligger andre vurderinger til grunn for praktisk gjennomføring av kontaktreduserende tiltak for barn og ungdom under trening innen organisert idrett.

For arrangementer, for eksempel kamper, cuper, stevner mv., gjelder fortsatt krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer i henhold til covid-19-forskriften.  

gult tiltaksnivå anbefales følgende:

 • Lagidretter og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, for eksempel fotball og håndball, kan utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne så fremt man overholder anbefalingene om gruppestørrelse og faste grupper (se under).
 • Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

rødt tiltaksnivå anbefales følgende:

 • Minst 1 meters avstand, og aktiviteten må tilpasses slik at alle kan holde anbefalt avstand gjennom hele økten.
 • Ytterligere reduksjon av gruppestørrelse
 • Vurdere midlertidig opphold av aktiviteten

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

For flere eksempler og beskrivelse av slik gruppeinndeling vises det til veiledere for barnehager og barneskoler.

Sist faglig oppdatert: 28. mai 2020