Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bidra inn i det nasjonale koordineringsprosjektet

Hvem er vi og hvordan kan du bidra og påvirke arbeidet vårt?

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» er en del av arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

Prosjektet er et samarbeid mellom HelsedirektoratetDirektoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, Kommunesektorens organisasjon (KS)Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHFHelse Vest RHF og Helse Nord RHF. Det nasjonale kompetansenettverket (KIN) er observatør i styringsgruppen. Helsedirektoratet leder prosjektet.

Det er et viktig prinsipp for arbeidet i det nasjonale koordineringsprosjektet at arbeidet skal støtte opp under helsetjenestens planer og behov, og vi gjør derfor dette arbeidet i tett dialog med aktørene i helsesektoren.

Prosjektet ledes gjennom en styringsgruppe bestående av representanter fra alle samarbeidende etater, RHF-ene og KS. Det er videre opprettet en prosjekt- og koordineringsgruppe bestående av de som leder delprosjekter/aktiviteter. Disse er enten igangsatt av etatene i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet, eller av RHF-ene og/eller KS som en del av arbeidet med å tilrettelegge for bruk av kunstig intelligens (relaterte aktiviteter). 

Koordineringsprosjektet er observatører i det nasjonale kompetansenettverket (KIN) som en bred kontaktflate inn mot sektoren. 

Det er også opprettet en referansegruppe for arbeidet i Nasjonal helse- og sykehusplan som ved noen anledninger har vært brukt som referansegruppe i prosjektet. 

KI-figurer nettsted (3).jpg
Prosjektorganisasjon 

Koordineringsprosjektet har flere pågående arbeid. Under er en oversikt over de aktivitetene du kan gi innspill til og bidra i. 

Delprosjekt: KI - data og algoritmer

Direktoratet for e-helse har nylig publisert rapporten "Behov for data til KI", som oppsummerer så langt identifiserte behov knyttet til tilgang til data i forbindelse med forskning, utvikling og bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Rapporten har identifisert behov på flere områder innen tilgang til data for KI formål: juss og informasjonssikkerhet, infrastrukturer for KI, semantikk og standardisering og rammevilkår for offentlig og privat samarbeid.

Vi inviter nå til fire temabaserte arbeidsmøter som et ledd i å utforske mulige tiltak for bedre tilgang til data til forskning, utvikling og bruk av KI i helse- og omsorgssektoren.

Formål med workshopene:

  • Diskutere mulige tiltak innen hvert temaområde og bidra til å: 
  • Identifisere og tydeliggjøre relevante tiltak og alternative tilnærminger for å iverksette tiltakene 
  • Få frem prinsipielle spørsmål,  fordeler og ulemper ved de ulike tilnærmingene  

For å melde deg på så klikk de ønskede workshopene i listen under. Om du har problemer med å melde deg på, send e-post til kunstigintelligens@ehelse.no.

  1. Fredag 18. mars kl. 12.00-14.00. Infrastrukturer
  2. Mandag 21. mars, kl. 11.00-13.00. Juss og informasjonssikkerhet
  3. Onsdag 23. mars, kl. 12.00-14.00. Offentlig/privat samarbeid (med næringslivet)
  4. Mandag 28. mars, kl. 11.00-13.00. Semantikk og standarder

Vi minner om at vi også har ute en spørreundersøkelse om aktuelle tiltak. Dette vil utgjøre et viktig grunnlag for workshopene. Vi har utvidet fristen, det er fint om du svarer på spørreundersøkelsen før du skal delta på workshop.

Bred deltakelse er viktig for kvaliteten på arbeidet.

Delprosjekt: Kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Arbeidet med kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste ledes av Helsedirektoratet.

I 2021 ble det arbeidet med å identifisere status, muligheter og behov relatert til bruk og innføring av kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet resulterte i rapporten Status, muligheter og utfordringer relatert til kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Flere av behovene som ble identifisert i dette arbeidet er sammenfallende med behov vi også ser i spesialisthelsetjenesten. Vi vil i 2022 arbeide videre med tiltak og løsninger, der vi forsøker å se disse på tvers av nivåene. Arbeidet vil gjøres i tett samarbeid med blant annet KS og Nasjonalt velferdsteknologiprogram slik at vi er godt koordinerte i våre aktiviteter og tiltak.

Har du innspill til arbeidet eller lyst til å delta? Ta kontakt med Frida Holmberg Hansen, e-post frida.holmberg.hansen@helsedir.no

Delprosjekt: Tverretatlig informasjonsside

Det nasjonale koordineringsprosjektet har etablert denne informasjonssiden med innhold fra sentrale helsemyndigheter. Siden har fokus på rammebetingelser og anbefalinger som gjelder for ulike faser for arbeid med kunstig intelligens innfor helse, fra forskning og utvikling til bruk i helsetjenesten.

Deler av siden er publisert, og det vil arbeides videre med informasjonssiden i 2022.

Har du lyst til å komme med innspill eller delta i arbeidet? Ta kontakt med Frida Holmberg Hansen, e-post frida.holmberg.hansen@helsedir.no

Kontakt

Andre henvendelser kan sendes til Siv Anette Fjellkårstad, e-post Siv.Anette.Fjellkarstad@helsedir.no.

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 17.03.2022 Se tidligere versjoner


Statens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.