Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veiledning og søknader

Hvor kan du få veiledning om etiske problemstillinger?

Kliniske etikk-komitéer (KEK)

Spesialisthelsetjenesten har lang tradisjon for å systematisk håndtere etiske problemstillinger, gjennom arbeidet i de kliniske etikk-komiteene (KEK). Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etikk-komité, og oversikt over disse finner du på Kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten (UiO). Der finner du også mange nyttige ressurser relatert til arbeidet i de kliniske etikk-komitéene.

Regionale komitéer for helsefaglig forskningsetikk (REK)

REK vurderer om forsking planlegges med forsvarlig utføring, om nytte og risiko, og om personvernet er ivaretatt i henhold til lov om medisinsk og helsefaglig forskning, og har som mål å fremme god og etisk forsvarlig forskning.

Ansvarlig for prosjekter skal søke om forhåndsgodkjenning av medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven §13d og helsepersonelloven §29 1. ledd, for annen type forskning.

REK KULMU ble etablert høsten 2020 for å imøtekomme Norges forpliktelser til oppfølging av EU- forordningene Clinical Trials Regulation 536/2014, CTR (gjeldende fra 31. jan 2022) og Medical Device Regulation 2017/745, MDR (gjeldene fra 26. mai 2021).

REK KULMU er administrativt tilknyttet REK sør-øst, men har et nasjonalt mandat der komiteene skal foreta en forskningsetisk vurdering av søknader som omhandler klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr.

Søknadene blir behandlet i henhold til EU-forordningene og deres tilhørende regelverk. REK KULMU samarbeider med Statens legemiddelverk (SLV) om implementering av forordningene.

Teksten om REK er hentet fra Rekportalen, hvor du også finner mye mer informasjon.

De nasjonale forskningsetiske komitéer (NEM)

De nasjonale forskningsetiske komitéene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning.

Norsk råd for digital etikk (NORDE)

Norsk råd for digital etikk (NORDE) er en tankesmie for digital etikk, og rådet består av fagpersoner fra ulike fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk.

NORDE vil arbeide for et sterkt og helhetlig fokus på digital etikk. For å få til dette vil vi blant annet

  • være et kontaktpunkt for private og offentlige virksomheter om digital etikk
  • bidra til at den offentlige debatten er opplyst og kunnskapsbasert
  • arrangere og ta del i fagdager og samtaler
  • delta i paneldebatter, råd og utvalg
  • utgi veiledere og rapporter

NORDE har lansert en podcast hvor flere av episodene handler om kunstig intelligens. Les mer om det digitaletiske rådet her.

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 16.03.2022 Se tidligere versjoner


FHIStatens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.