Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud ved frisklivssentraler og veilederkurs

Veilederkurs for ansatte og anbefalte tilbud, kurskonsept og materiell til bruk i frisklivssentraler. Idébank for deling av erfaringer og tiltak.

Veilederkurs for ansatte i frisklivssentraler

Helsedirektoratet anbefaler flere kursleder-/veilederkurs for kunnskapsbasert praksis og effektivt arbeid ved frisklivssentralene:

Det anbefales at alle ansatte i frisklivssentraler får delta på kursleder-/veilederkursene. Aktuelle kursleder-/veilederkurs kunngjøres på nettsidene under Konferanser.

Kurslederkurs i KiD og KiB tilbys av Studieforbundet AOF. Grunnleggende opplæring i motiverende intervju (MI) tilbys og kunngjøres av regionale kompetansesentrene for rus (KoRus) (kompetansesenterrus.no).

I tillegg anbefales ansatte i frisklivssentraler å ha kollegabasert veiledning, fordypningskurs og videreutdanning i MI.

Helsesamtale med motiverende intervju

Tilbudet ved frisklivssentralen er for 12 uker av gangen og starter og avsluttes med en helsesamtale. Helsesamtalen er en strukturert og individuell samtale om levevaner og helse og bygger på prinsipper fra motiverende intervju (MI).

I helsesamtalen ved oppstart lager bruker og veileder i samarbeid mål og plan for 12 ukers oppfølging på frisklivssentralen. I helsesamtaler, underveis og etter 12 uker, er motivasjon, barrierer og muligheter for endring og mestring, grad av måloppnåelse, behov og plan for videre oppfølging og opprettholdelse av nye vaner viktige temaer.

Helsedirektoratet har utviklet egne skjemaer for kartlegging til bruk i helsesamtalen:

Dokumentere deltakelse i oppfølgingsperioden

Skjema Friskliv tiltak (PDF) gir grunnlag for epikrise til fastlegen og andre henvisere. 

Bruk av tolk

Bruk av tolk kan være helt nødvendig for å gjennomføre helsesamtale i møte med brukere med begrensede norskkunnskaper, og det finnes en veileder om kommunikasjon via tolk i helse- og omsorgstjenestene.

Slå opp tolker i Tolkeregisteret og se veileder for kjøp av tolketjenester (imdi.no).

Kosthold og Bra Mat for bedre helse

Hjelp til å endre kosthold skjer i forbindelse med helsesamtaler, temabaserte samlinger eller kurset Bra mat for bedre helse​. Kostregistrering og måling av kroppsmasseindeks (KMI) og midjemål er nyttige verktøy for å bevisstgjøre brukerne og å måle effekt.

Et enkelt matvarefrekvensskjema, matdagbok og Kostholdsplanleggeren kan brukes i forbindelse med veiledning.

Bra mat for bedre helse 

Kurset er basert på prinsipper for motiverende intervju og kan være en god start for å få til varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer» og er basert på de nasjonale kostrådene.

Kurset tar for seg tema som sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging. 

Materiellet til Bra mat for bedre helse er under revisjon. Nytt materiell kommer i 2023.

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Fysisk aktivitet og trening

Veiledning i fysisk aktivitet foregår i forbindelse med helsesamtaler, temabaserte samlinger og i ulike treningsgrupper. 

Gruppetilbudet legges opp slik at alle, uansett fysisk form og helseutfordringer, får utbytte av treningen. Aktivitetene skal være lett tilgjengelige og bidra til mestring. Utendørsaktiviteter som krever lite utstyr anbefales. Deltakelse i grupper gir god mulighet for sosial støtte. Bruk av tidligere brukere som aktivitetsledere og likemenn, kan være en viktig ressurs og motivasjon for nye deltakere.

I Aktivitetsdagboken kan brukerne skrive opp mål, hvordan de skal oppnås og hvordan hindringer på veien skal møtes. Mål og planer kan justeres underveis. Brukerne skal gjøres kjent med og få prøve ut turmuligheter og aktuelle lokale tilbud som de kan fortsette med etter oppfølgingsperioden. 

Fysiske tester

Fysiske tester er nyttig for å måle fremgang og for bevisstgjøring. Brukerne kan få tilbud om å teste fysisk form ved oppstart og etter gjennomført oppfølgingsperiode. Henvisere blir informert om testresultatene.

Eksempler på aktuelle tester:

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Gode aktivitetsvaner

Last ned illustrasjoner (ved bruk skal de krediteres slik: Illustrasjon: Ingunn Cecilie Jensen / jensendesign.no)

Snus- og røykeslutt 

Veiledning i snus- og røykeslutt kan foregå individuelt og/eller i gruppe.

Individuell veiledning

Vi anbefaler samtaleguiden Snakk om snus- og røykeslutt. Veiledningen er basert på samtalemetoden motiverende intervju.

Veiledning i gruppe

VI anbefaler snus- og røykesluttkurset «Tobakksfri». Kurset er basert på prinsipper for motiverende intervju. Antall gruppemøter kan variere mellom seks og ti. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av sluttdatoen.

Øvrige ressurser

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Psykisk helse

Frisklivssentralene kan bidra til å fremme brukernes psykiske helse blant annet gjennom å øke velvære, mestring og evne til å tåle belastninger generelt. Regelmessig fysisk aktivitet har i seg selv en rekke av disse positive effektene og kan bidra til å redusere depressive symptomer ved lett til moderat depresjon. Sosial støtte er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot å utvikle psykiske lidelser.

Det anbefales å tilby hjelp til brukere som har lettere psykiske plager og belastninger i form av kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av belastninger (KiB). 

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon (psykiskhelse.no). Metoden er prøvd ut og evaluert i flere land.

Kurset er lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell. Deltakerne lærer teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Deltakerne trenes også i å engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og å utvikle sosiale relasjoner.

Kurs i mestring av belastninger (KiB) 

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger (psykiskhelse.no). KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger i arbeids- og privatliv. Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier.

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler

Søvn og søvnvansker 

Behandling av søvnvansker uten medikamenter gir bedre effekt både på kort og lang sikt. Mange vil ha god og varig nytte av veiledning i hvordan de kan tilrettelegge for bedre søvnvaner og lære teknikker som benyttes innenfor kognitiv atferdsterapi.

Det anbefales at søvn tas opp som tema i helsesamtalen og at de som har lettere søvnproblemer får veiledning i gode søvnvaner. Frisklivssentralen kan også tilby søvnkurset Sov godt. Søvn kan være tema på fagdager og temabaserte samlinger.

Sov godt 

Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset inneholder fire samlinger.

Tilhørende kursmanual er ment som et verktøy for de som skal lede søvnkurset Sov godt. Deltakerne på søvnkurset får utdelt Min søvnbok som en støtte i prosessen. 

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Risikofylt alkoholbruk

Det anbefales å samtale om alkohol og alkoholvaner i helsesamtalen. Dersom det er behov for videre oppfølging og behandling av risikofylt alkoholbruk, skal brukeren henvises til fastlege eller rusrådgiver i kommunen. Alkohol kan være tema på fagdager og temasamlinger ved frisklivssentralen.

Tilbudet i frisklivssentralene er nærmere beskrevet i kapittel 3 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Lev – digitale verktøy for endring og mestring

«Lev» overtok i 2022 for «Bare Du» som helhetlig kampanje og kommunikasjonssatsing. Den inkluderer temaene fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn.

Lev har samlet og utviklet digitale verktøy, som mobil-apper, tester og informasjon for støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Både helsepersonell og brukere kan ha nytte av verktøyene. De kan for eksempel være til hjelp i samtale med og oppfølging av pasienter og brukere.

Lev på helsenorge.no

Først publisert: 07.01.2019 Siste faglige endring: 04.01.2023 Se tidligere versjoner