Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Bakgrunn og faser i epidemien

Bakgrunn

Verden er i en covid-19-pandemi. WHO erklærte Covid-19 pandemi 11, mars 2020.

Myndighetene i Norge har satt i gang strenge smitteverntiltak som har hatt god effekt. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvordan covid-19 epidemien vil utvikle seg i Norge, men ulike analyser er tydelige på at epidemien vil prege samfunnet i mange måneder (fhi.no). Selv om vi nå ser en positiv utvikling med hensyn til redusert smitte, må helse- og omsorgstjenesten være forberedt på å fortsette med strenge smittetiltak og at ressurssituasjonen vil bli utfordret.

Kommunene vil kunne komme i en krevende situasjon framover, der helse- og omsorgstjenesten både må planlegge for å ta imot flere pasienter fra sykehus, ivareta pasienter som er syke med covid-19, sikre godt smittevern og samtidig yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Denne situasjonen kan gi ressursknapphet og stille krav til omstilling og vanskelige prioriteringer. Kommunen må i denne situasjonen samarbeide tett med tjenestemottakerne og deres pårørende for å kunne yte forsvarlige tjenester.

Helsedirektoratet offentliggjorde 25. mars et overordnet notat om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien. Prioriteringsnotatet av 25. mars er overordnet og må benyttes tilpasset den aktuelle situasjonen. Prioriteringskriteriene det vises til er: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Helsedirektoratet mener at prioriteringskriteriene er særlig viktige i en krisesituasjon.

Dette notatet omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester og inneholder prioriteringer for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, herunder helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt og annen personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring, støttekontakt, plass i institusjon, avlastning, dagaktivitetstilbud, sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Notatet retter seg mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten og private virksomheter med avtale om drift av sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Private virksomheter som driver sykehjem og hjemmebaserte tjenester uten avtale med kommunen omfattes ikke av notatet, men rådes til å sette seg inn i og følge rådene.

Beredskap og faser i epidemien

Alle kommuner skal ha en beredskapsplan for sin helse- og omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven (lovdata.no). Tiltak mot smittsomme sykdommer skal være et eget område i planen. Planen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner. Kommunene må raskt kunne etablere kriseledelse med avklarte roller og ansvar, og kommunen må etablere gode samhandlingsrutiner tverrsektorielt, interkommunalt og mot andre eksterne samarbeidsparter.

Det vises til Helsedirektoratets faglige råd om pandemiplanlegging.

Folkehelseinstituttet anslår at epidemiens spredning i Norge kan deles i fase 1 til 5 selv om det ikke er tydelige overganger mellom fasene. Epidemien starter for alvor i fase 3, når en topp i fase 4 og reduseres fra fase 5.

Ulike deler av landet ser nå ut til å være i ulike faser av epidemien. Vi er fremdeles i fase 2 som karakteriseres ved at de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og at det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens deler av landet er lite affisert og kan sies å være i fase 1. 

Det rapporteres om store lokale variasjoner i epidemiens spredning, og lokale variasjoner vil sannsynligvis vedvare under hele epidemien. Tidspunkt for overgang til ny fase kan bli ulik for kommuner og regioner.

Rådene i dette notatet vil kunne komme til anvendelse særlig i fase 3 og 4 av epidemien. Det er foreløpig usikkert om epidemien vil gå videre i disse fasene i Norge, eller om vi vil holde den i fase 1 eller 2 inntil vi får vaksine. Enkelte tiltak som omtales i notatet kan være iverksatt allerede i fase 2. Kommunen har ansvar for å vurdere konkret hvilke prioriteringsråd og tiltak som skal komme til anvendelse når.

Tiltak skal planlegges og ikke iverksettes før det er nødvendig ut fra kapasitets- og smittevernhensyn.

Sist faglig oppdatert: 28. april 2020