Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - samfunnsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

1. HOVEDUTDANNING
Det stilles krav om 4 års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt 1 års klinisk tjeneste, til sammen 5 års tjeneste.

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års samfunnsmedisinsk tjeneste.

Den samfunnsmedisinske tjenesten skal utføres i forvaltningen og kan gjennomføres i kommunal og/eller statlig forvaltning, regionalt eller sentralt.

Tjeneste med et gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisinsk arbeid på ned til 40 % av full stilling kan godkjennes som fullt tellende. Det gjøres unntak for tjeneste organisert i særskilte samfunnsmedisinske nettverk eller liknende, der innhold av samfunnsmedisinsk arbeid kan være ned til 20 % av full stilling.  Ved innhold av samfunnsmedisinsk arbeid under 40 % av full stilling blir krav til tjeneste forlenget tilsvarende reduksjonen.

1.2 Annen relevant tjeneste
a) Inntil 1 år kan erstattes av forskningstjeneste

eller

b) Inntil 1 år kan erstattes av arbeidsmedisinsk tjeneste

1.3 Obligatorisk klinisk tjeneste
Når det gjelder klinisk tjeneste, kan denne utføres som 1 års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk.

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

 2. VEILEDET UTDANNINGSPROGRAM
Legen må gjennomføre veiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin med normal varighet på 3 år.
Veiledet utdanningsprogram må sikre at kandidaten utvikler både tilfredsstillende kjennskap til samfunnsmedisin på alle forvaltningsnivåer og tilfredsstillende samhandlingskompetanse mellom de ulike nivåer i helsetjenesten.

Kursutdanning

Kurskrav: 330 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 • Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
 • Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
 • Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
 • Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
 • Helserett og saksbehandling (45 timer)
 • Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
 • Kommunikasjon og formidling – rådgivning og samhandling (45 timer)
 • Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (50 timer)
 • Internasjonalt arbeid (30 timer)

I tillegg er det krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Merknader

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Samfunnsmedisinsk arbeid omfatter grupperettet og befolkningsrettet legearbeid.

For leger med lang samfunnsmedisinsk erfaring er det etablert Tilleggsordning for spesialistgodkjenning dersom kandidaten ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i regelverket. For eksempel vil samfunnsmedisinsk tjeneste på andre tjenestenivå enn det kommunale og det statlige kunne gjøres gjeldende, herunder internasjonale organisasjoner som WHO eller frivillige organisasjoner.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILLEGGSORDNINGEN

 • Det er et absolutt krav at tjenestens varighet opprettholdes til 4 år.
 • Samfunnsmedisinsk arbeid utenfor helsetjenesten, men med helserelevant innhold, kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i inntil ett år avhengig av tjenestens innhold.
 • Internasjonalt samfunnsmedisinsk arbeid kan erstatte samfunnsmedisinsk tjeneste i Norge ut fra tjenestens innhold. 
 • Kravet til klinisk tjeneste må alltid oppfylles. 
 • Veiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin er en sentral del av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og det skal tungtveiende grunner til å fravike dette. Hvis det skal vurderes å dispensere fra kravet om veiledet utdanningsprogram må legen dokumentere å ha tilsvarende innsikt i og erfaring fra det samfunnsmedisinske arbeidsfeltet som går klart ut over kravene i spesialistreglene. Det kan gis dispensasjon der hvor det er gjennomført et veiledet utdanningsprogram fra et annet land som tilsvarer det norske veiledete utdanningsprogrammet.
 • Dersom legen har mangler i kursutdanningen, må det dokumenteres tilsvarende kompetanse.


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for samfunnsmedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020