Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innførsel av alkohol fra utlandet

Planlegger du eller din virksomhet å innføre alkohol til Norge? Dette må du vite.

Alkohol kan i hovedsak bare innføres fra utlandet av virksomheter som:

  • er registrert for å drive engrossalg av alkohol
  • er produsenter med tilvirkningsbevilling for alkohol
  • har kommunal salgsbevilling som er utvidet til å omfatte innførsel for salg i egen virksomhet
  • har kommunal eller statlig skjenkebevilling som er utvidet til å omfatte innførsel for skjenking i egen virksomhet

Det er en forutsetning at bevillingen eller registreringen omfatter den gruppe alkohol som innføres.

En vare regnes som innført til Norge fra det tidspunkt den fysisk er brakt inn i landet. Bevillings- og registreringsplikten omfatter derfor både varer som blir tollekspedert umiddelbart etter ankomst fra utlandet, og varer som legges inn på ulike typer tollager godkjent av Tollvesenet. Begrunnelsen for dette er at regelverket skal sikre kontroll av varen fra det tidspunkt den fysisk er brakt inn i landet.

Innførsel av alkohol for videresalg (engrossalg)

Engrossalg av alkohol kan bare skje på grunnlag av registrering hos Skatteetaten, jf. alkoholloven § 1-4c.

Skatteetaten gir informasjon om hvordan du søker om registrering for engrossalg av alkohol (skatteetaten.no).

Privatimport – innførsel av alkohol som privatperson

Privatpersoner som importerer alkohol til personlig bruk er unntatt fra bevillings- og registreringsplikten, jf. alkoholloven § 2-1. Dette gjelder også for andre nasjoner som innfører alkohol til tjenestebruk. Slik innførsel kan foretas uten bevilling eller registrering og kan innføres både avgiftsfritt og mot fortolling. Privatimport forutsetter at alkoholen er til personlig bruk.

For at innførselen skal anses som privat innførsel må privatpersoner på egen hånd importere alkoholholdig drikk og stå som importør både formelt og reelt.

Det regnes ikke som privat innførsel dersom flere private personer går sammen om å organisere en felles innførsel hvor en person står for bestillingen. Det er heller ikke å anse som personlig bruk hvis vedkommende som mottar alkoholdrikken, som en annen privatperson har innført, betaler for den eller yter andre tjenester i gjengjeld. Det er ingen andre enn kjøper, salgsledd i utlandet og en uavhengig transportør, som ikke har noen interesse i salget, som kan involveres i salgs- og utleveringsprosessen.

Hos Tollvesenet kan du lese mer om hvor stor kvote du kan ta med deg avgiftsfritt og hva du må betale i avgifter ved fortolling (toll.no).

Det finnes ingen mengdebegrensning for privat innførsel, men det er privatpersonen som har bevisbyrden for at alkoholen skal konsumeres av privatpersonen selv og hans nærmeste. Tollvesenet og Helsedirektoratet samarbeider om å stoppe forsendelser hvor det er tvil om det er reell privatinnførsel. Det kan kreves dokumentasjon som bekrefter at innførselen er til personlig bruk. Hos Tollvesenet finner du mer informasjon om privat innførsel (toll.no).

Det er også tillatt for privatpersoner å motta alkohol som gave fra utlandet.

For folk flest vil det som oftest være enklere og billigere å kjøpe alkohol fra Vinmonopolet på grunn av fraktomkostninger og norske avgifter. Privat innførsel er først og fremst aktuelt for personer som ønsker å kjøpe annen alkohol enn det Vinmonopolet kan tilby, eller for personer som har kjøpt alkohol på en utenlandsreise og som ønsker å sende denne hjem i stedet for å frakte den selv.

Salgs- eller skjenkebevilling med utvidet rett til innførsel

En salgs- eller skjenkebevilling kan utvides til å omfatte innførsel av de samme drikkene som bevillingen kan selge eller skjenke, jf. alkoholloven §§ 3-1b og 4-2. Dette gjelder for

  • kommunale og statlige skjenkebevillinger
  • kommunale salgsbevillinger

Alkoholen som innføres kan kun selges fra, eller skjenkes i den virksomheten som har den bevillingen som tillatelsen er knyttet til. Alkoholen kan ikke omsettes på annen måte. Dersom du har bevilling for en bestemt del av året, for en enkelt anledning eller til ambulerende bevilling for sluttet selskap vil du ikke få utvidet bevillingen til å omfatte innførsel.

Har du salgs- eller skjenkebevilling for alkohol, eller ønsker å starte opp denne type virksomhet, kan bevillingsmyndigheten etter en vurdering utvide bevillingen til å omfatte innførsel for salg eller skjenking i egen virksomhet. Slik utvidet bevilling kan gis samtidig med eller som tillegg til en allerede eksisterende bevilling. Det stilles ikke ytterligere krav for å ha en slik utvidet bevilling.

For mer informasjon om salgs- eller skjenkebevilling med utvidet rett til innførsel kan du kontakte ansvarlig bevillingsmyndighet.

Først publisert: 03.08.2018 Siste faglige endring: 25.05.2021 Se tidligere versjoner