Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kvalitet og kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.

Åpenhet om kvalitetsindikatorer er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. Det er viktig at pasientene har informasjon om kvalitet i helsetjenesten og at helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Kvalitet er et abstrakt begrep som kan tolkes på ulike måter. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem tar utgangspunkt i definisjon av kvalitet fra «Kvalitetsstrategien – Og bedre skal det bli…!» utarbeidet av Helse og sosial direktoratet i 2005.

Her defineres tjenester av god kvalitet som tjenester som er: 

  • Virkningsfulle
  • Trygge og sikre
  • Involverer bruker
  • Samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressurser
  • Tilgjengelige og rettferdig fordelt

Hva er en kvalitetsindikator?

​En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.  

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten.

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:

  • Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m)
  • Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
  • Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Årsrapporter

Tolk med varsomhet

​Tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert. For eksempel kan det synes som om et behandlingssted med høy dødelighet blant pasientene har dårlig behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være helt motsatt. En årsak kan være at dette behandlingsstedet kan ha den beste kompetansen, slik at de andre behandlingsstedene derfor henviser de alvorligst syke pasientene dit. 

Når man tolker tallene er det derfor viktig å huske at behandlingsstedene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjør hvor pasientene behandles.

En indikator kan også vise at mindre lokalsykehus har høyere dødelighet enn større sykehus. Dette kan henge sammen med at alvorlig syke pasienter ofte tilbakeføres til sykehuset nærmest hjemmet når behandlingen er avsluttet, og pasienten vil da eventuelt dø på lokalsykehuset istedenfor på det større sykehuset. 

For et lokalsykehus som er knyttet til et geografisk område med mange eldre som er mer utsatt for alvorlig sykdom og død, kan dette også slå ut i statistikken. Det kan med andre ord være ytre forhold som påvirker statistikken.

I tillegg har de ulike sykehusene ulike oppgaver, såkalt funksjonsfordeling. Det vil si at de utfører ulike typer behandlinger, operasjoner av ulike vanskelighetsgrader til ulike pasientgrupper. Dette kan gi utslag i statistikken for eksempel i dødelighet, som beskrevet over.

Når man tolker dataene er det også viktig å vite at datakvaliteten kan variere. Dataene er ikke bedre enn det som blir rapportert inn fra hvert behandlingssted og foreløpig er det ikke gode nok rapporteringsrutiner på alle områder. Tall kan for eksempel mangle fra noen behandlingssteder og helseforetak.

Publisering av de data som finnes vil imidlertid øke oppmerksomheten rundt innrapporteringen og dermed gi grunnlag for bedre datakvalitet over tid. 

 

Publiseringskalender

Publiseringsdato

Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor

Register

Tidsperiode 

23. mars 2022 Allmennlegetjenesten FLO Årsdata
  Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Norsk pasientregister 1. og 2. tertial 2021

5. mai 2022

Sykehusopphold, psykisk helse for barn og unge, psykisk helse for voksnerusbehandling, akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk pasientregister

3. tertial og årsdata

 

Kreft - pakkeforløp

Norsk pasientregister

3. tertial og årsdata

 

Infeksjoner, legemidler

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

November (prevalensdata)

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

3. tertial og årsdata 

 

Diabetes

Diabetesregisteret for voksne

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk nyreregister

3. tertial

 

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk hjertestansregister

3. tertial og årsdata

 

Ventetider som blir oppdatert på Velg behandlingssted

Velg behandlingssted, Helsedirektoratet

3. tertial

 

Sykehusopphold

Manuell rapportering fra helseforetakene

3. tertial og årsdata

23. juni 2022

Tannhelse

Statistisk sentralbyrå

Årsdata 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunalt pasientregister

Årsdata

 

Legemidler

Reseptregisteret

Årsdata

  Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) Årsdata
  Allmennlegetjenesten FHI, klynge for forskning og analyse av helsetjenesten Årsdata

15. september 2022

Sykehusoppholdpsykisk helse for barn og ungepsykisk helse for voksnerusbehandling, akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk pasientregister 

1. tertial

 

Kreft - pakkeforløp

Norsk pasientregister

1. tertial

 

Infeksjoner

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Årsdata

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

1. tertial

 

Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Abortregisteret 

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk nyreregister 

1. tertial

 

Sykehusopphold

Manuell rapportering fra helseforetakene

1. tertial

  Sykehusopphold

FHI, klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

Årsdata

28. november 2022

Sykehusoppholdpsykisk helse for barn og ungepsykisk helse for voksnerusbehandling, akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk pasientregister

2. tertial

 

Kreft - behandling og overlevelse

Kreftregisteret

Årsdata

 

Kreft - pakkeforløp

Norsk pasientregister

2. tertial 

 

Infeksjoner, legemidler

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Mai (prevalensdata)

 

Kreft - behandling og overlevelse

Kreftregisteret

Årsdata

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

2. tertial

 

Graviditet og fødsel

Fødselsregisteret

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk Nyreregister

2. tertial

 

Hjerte- og karsykdommer

Norsk karkirurgisk register

Årsdata

 

Hjerte- og karsykdommer

Norsk hjerneslagsregister

Årsdata

 

Hjerteinfarkt - kransårerøntgen innen anbefalt tid etter hjerteinfarkt

Norsk hjerteinfarktsregister

Årsdata

 

Diabetes

Barnediabetesregisteret

Årsdata

 

Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

SINTEF

Årsdata

 

Nyhetssak

Relevante lenker        

Helseatlas

Informasjon om befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark.

Folkehelseinstituttets helseregistre og registre

Informasjon om helseregistre og andre registre som Folkehelseinstituttet har ansvar for.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Informasjon og statistikk fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Ressursportal.no

Portalen inneholder statistikk og annen informasjon om kvalitetsreformen for eldre sine innsatsområder.

Først publisert: 06.05.2021 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Skrive ut ikonSkriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no