Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kvalitet og kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.

Åpenhet om kvalitetsindikatorer er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. Det er viktig at pasientene har informasjon om kvalitet i helsetjenesten og at helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Kvalitet er et abstrakt begrep som kan tolkes på ulike måter. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem tar utgangspunkt i definisjon av kvalitet fra «Kvalitetsstrategien – Og bedre skal det bli…!» utarbeidet av Helse og sosial direktoratet i 2005.

Her defineres tjenester av god kvalitet som tjenester som er: 

  • Virkningsfulle
  • Trygge og sikre
  • Involverer bruker
  • Samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressurser
  • Tilgjengelige og rettferdig fordelt

Hva er en kvalitetsindikator?

​En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. 

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten.

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:

  • Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m)
  • Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
  • Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Årsrapporter

Tolk med varsomhet

​Tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert. For eksempel kan det synes som om et behandlingssted med høy dødelighet blant pasientene har dårlig behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være helt motsatt. En årsak kan være at dette behandlingsstedet kan ha den beste kompetansen, slik at de andre behandlingsstedene derfor henviser de alvorligst syke pasientene dit. 

Når man tolker tallene er det derfor viktig å huske at behandlingsstedene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjør hvor pasientene behandles.

En indikator kan også vise at mindre lokalsykehus har høyere dødelighet enn større sykehus. Dette kan henge sammen med at alvorlig syke pasienter ofte tilbakeføres til sykehuset nærmest hjemmet når behandlingen er avsluttet, og pasienten vil da eventuelt dø på lokalsykehuset istedenfor på det større sykehuset. 

For et lokalsykehus som er knyttet til et geografisk område med mange eldre som er mer utsatt for alvorlig sykdom og død, kan dette også slå ut i statistikken. Det kan med andre ord være ytre forhold som påvirker statistikken.

I tillegg har de ulike sykehusene ulike oppgaver, såkalt funksjonsfordeling. Det vil si at de utfører ulike typer behandlinger, operasjoner av ulike vanskelighetsgrader til ulike pasientgrupper. Dette kan gi utslag i statistikken for eksempel i dødelighet, som beskrevet over.

Når man tolker dataene er det også viktig å vite at datakvaliteten kan variere. Dataene er ikke bedre enn det som blir rapportert inn fra hvert behandlingssted og foreløpig er det ikke gode nok rapporteringsrutiner på alle områder. Tall kan for eksempel mangle fra noen behandlingssteder og helseforetak.

Publisering av de data som finnes vil imidlertid øke oppmerksomheten rundt innrapporteringen og dermed gi grunnlag for bedre datakvalitet over tid. 

 

Publiseringskalender

Publiseringsdato

Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor

Register

Tidsperiode 

15.februar 2024

Fødsel og abortMedisinsk fødselsregisterÅrsdata 2022
Mai 2024AllmennlegetjenestenData om fastlegeordningenÅrsdata

3.mai 2024

Sykehusopphold, psykisk helse for barn og unge, psykisk helse for voksnerusbehandling, hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Norsk pasientregister

3. tertial og årsdata

 

Kreft - pakkeforløp, akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk pasientregister

Årsdata

 

Infeksjoner, antibiotika

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

November (prevalensdata)

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

3. tertial og årsdata 

 

Diabetes

Norsk diabetesregister for voksne

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk nyreregister

3. tertial

 

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Norsk hjertestansregister

Årsdata

 

Sykehusopphold

Manuell rapportering fra helseforetakene

3. tertial og årsdata

20.juni 2024

Tannhelse

SSB

Årsdata 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunalt pasient - og brukerregister, SSB

Årsdata

 

Antibiotika, Allmennlegetjenesten

Legemiddelregisteret

Årsdata

26.september 2024

Sykehusoppholdpsykisk helse for barn og ungepsykisk helse for voksnerusbehandlinghoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Norsk pasientregister 

1. tertial

 

Infeksjoner

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Årsdata

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

1. tertial

 

Abort - selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Abortregisteret 

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk nyreregister 

1. tertial

 

Sykehusopphold

Manuell rapportering fra helseforetakene

1. tertial

 KreftKreftregisteretÅrsdata
 Multippel skleroseNorsk MS-Register og biobankÅrsdata

5.desember 2024

Sykehusoppholdpsykisk helse for barn og ungepsykisk helse for voksnerusbehandlinghoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Norsk pasientregister

2. tertial

 

Infeksjoner, antibiotika

FHI, Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

Mai (prevalensdata)

 

Antibiotika - forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Sykehusapotekene HF

2. tertial

 

Fødsel og abort

Fødselsregisteret

Årsdata

 

Nyresvikt - dialysepasienter som får hjemmedialyse

Norsk Nyreregister

2. tertial

 

Hjerte- og karsykdommer

Norsk karkirurgisk register

Årsdata

 

Hjerte- og karsykdommer

Norsk hjerneslagsregister

Årsdata

 

Hjerteinfarkt - kransårerøntgen innen anbefalt tid etter hjerteinfarkt

Norsk hjerteinfarktsregister

Årsdata

 

Diabetes

Barnediabetesregisteret

Årsdata

 

Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

SINTEF

Årsdata

 

Nyhetssak

Årets nyhetssaker om nasjonale kvalitetsindikatorer:

Publisering Sept: Det er få pasientar med alvorlege infeksjonar etter operasjon

Publisering Juni: Meir effektiv behandling til personar med multippel sklerose - Helsedirektoratet

Publisering Mai: Lengre ventetider i psykisk helsevern - Helsedirektoratet

Publisering Mars: Følger nøye med på kor mange som står utan fastlege - Helsedirektoratet

 

Relevante lenker       

Helseatlas

Informasjon om befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark.

Folkehelseinstituttets helseregistre og registre

Informasjon om helseregistre og andre registre som Folkehelseinstituttet har ansvar for.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Informasjon og statistikk fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Ressursportal.no

Portalen inneholder statistikk og annen informasjon om kvalitetsreformen for eldre sine innsatsområder.

Først publisert: 06.05.2021 Siste faglige endring: 28.11.2022

Skrive ut ikonSkriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no