Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Indikatoren viser andelen pasienter over 65 år med hoftebrudd som har blitt operert i løpet av henholdsvis 24 timer og 48 timer etter innleggelse.

Resultater

På landsbasis ble 7 013 pasienter operert for hoftebrudd i 2018. Av disse ble 63,4 prosent operert innen 24 timer og 89,7 prosent innen 48 timer. I 2017 var andelene henholdsvis 60,7 og 88,7 prosent. Selv om andelene har økt fra 2017 til 2018, så var de f. eks. høyere både i 2014 og 2015 enn de var i 2018.

Andelene ligger jevnt over lavere i Helse Sør-Øst enn i de andre regionene.

Om indikatoren

Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag, men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige konsekvenser av økonomisk art knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling eller proteseoperasjon.

Man har lenge antatt at det har vært hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er imidlertid argumenterer for å bruke tid til å utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no