Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Indikatoren viser andelen pasienter over 65 år med hoftebrudd som har blitt operert i løpet av henholdsvis 24 timer og 48 timer etter innleggelse.

Resultater 

I 2. tertial 2023 ble 59,5 prosent av pasientene med hoftebrudd operert innen 24 timer. Det er en nedgang fra 59,8 prosent i 2. tertial 2022. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel hoftebrudd operert innen 24 timer i 2. tertial 2023 med 75 prosent. I Helse Sør-Øst RHF var andelen lavest med 55,8 prosent. 

Andelen hoftebrudd operert innen 48 timer var 91,7 prosent nasjonalt i 2. tertial 2023. Det er en nedgang fra 93 prosent i 2. tertial 2022. Andelen operert innen 48 timer varierer mellom 95,4 prosent i Helse Midt-Norge RHF og 90,9 prosent i Helse Sør-Øst og Helse Vest RHF dette tertialet. 

Forbehold

På grunn av problemer med rapporteringssystemet er tallene fra Universitetssykehuset i Nord-Norge HF foreløpig usikre for 2020 og 2021. Dette vil bli korrigert. 

Om indikatoren

Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag, men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske konsekvenser knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling eller proteseoperasjon.

Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.

 

Først publisert: 29.11.2017 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no