Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Indikatoren viser andelen pasienter over 65 år med hoftebrudd som har blitt operert i løpet av henholdsvis 24 timer og 48 timer etter innleggelse.

Resultater

I 2. tertial 2020 ble 62,3 prosent av hoftebruddene nasjonalt operert innen 24 timer. Det er en liten økning fra samme periode i fjor, da andelen var på 61,3 prosent.

I Helse Nord RHF er andelen hoftebrudd operert innen 24 timer redusert med 11,9 prosent dette tertialet sammenlignet med 2. tertial i fjor. Helse Midt-Norge RHF har hatt en nedgang på 4,6 prosent i samme periode, mens Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst har hatt en økning på henholdsvis 7,7 og 3,2 prosent.

Andelen hoftebrudd operert innen 48 timer har gått ned fra 91,9 prosent i 2. tertial 2019 til 91,6 prosent i 2. tertial 2020. Også andel operert innen 48 timer har gått mest ned i Helse Nord RHF, fra 94,6 prosent i 2. tertial 2019 til 84,3 prosent i 2. tertial 2020. De øvrige regionene har kun små endringer på dette måltallet i perioden. 

Om indikatoren

Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag, men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske konsekvenser knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling eller proteseoperasjon.

Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no