Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Indikatoren viser andelen pasienter over 65 år med hoftebrudd som har blitt operert i løpet av henholdsvis 24 timer og 48 timer etter innleggelse.

Resultater

I 3. tertial 2019 var det totalt 2 446 pasienter over 65 år med hoftebrudd i Norge. Av disse ble 59,2 prosent operert innen 24 timer, og 90,1 prosent operert innen 48 timer. Helse Sør-Øst lå som tidligere noe lavere enn de andre regionene på både andel innen 24 timer og andel innen 48 timer. 

Når vi ser på året 2019 samlet, er resultatene for andel operert innen 24 timer mer eller mindre uendret fra året før. I 2019 var det totalt 7 119 pasienter med hoftebrudd. 60,0 prosent av disse ble operert innen 24 timer. I 2018 var denne andelen på 59,8 prosent.

Andelen operert innen 48 timer har økt noe fra 2018 til 2019. 91,4 prosent av pasientene ble operert innen 48 timer i 2019, mens andelen var på 89,7 prosent i 2018.

Om indikatoren

Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag, men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske konsekvenser knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling eller proteseoperasjon.

Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no