Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerteinfarkt - kransårerøntgen innen anbefalt tid etter hjerteinfarkt

Indikatoren viser andel av pasienter (under 85 år) med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med invasiv kateterteknikk (kransårerøntgen) innen 72 timer etter innleggelse i sykehus.

Resultater

Resultater for 2020 viser at på landsbasis ble 67,5 prosent av alle pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse. Andelen pasienter som blir utredet innen 72 timer har økt jevnt for hvert år siden 2013.

Det er noe variasjon mellom regionene. I 2020 hadde Helse Nord den høyeste andelen pasienter som ble utredet innen 72 timer med 75,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 61,2 prosent. Det er ingen helseregioner som oppnår meget god måloppnåelse (definert som ≥ 80 prosent), men alle har god måloppnåelse (definert som 50-79 prosent).

Forbehold ved tolkning

Kransårerøntgen utføres på universitetssykehusene, ved Sørlandet sykehus (Arendal) og LHL-sykehuset Gardermoen.

Det er det første sykehuset som behandler pasienten i behandlingsforløpet som fremkommer i statistikken. Ofte må pasienten overflyttes fra dette sykehuset til et av sykehusene nevnt ovenfor for å få utført kransårerøntgen. Sykehuset som sender fra seg pasienten kan derfor ikke påvirke den totale tiden det tar før pasienten er utredet, ut over egen vurdering og melding om pasienten videre til det sykehus som kan utføre undersøkelsen.

Om indikatoren

Kvalitetsindikatoren måler andel og antall pasienter under 85 år innlagt med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI) som utredes med kransårerøntgen. Pasienter med NSTEMI utgjør omtrent 70 prosent av alle hjerteinfarkt.

De fleste NSTEMI er forårsaket av innsnevringer i en kransarterie. Slike innsnevringer fører til at deler av hjertemuskelen ikke får tilstrekkelig blodtilførsel. Ofte er kransarterien ikke helt tett, men det er risiko for at den kan gå tett i sykdomsforløpet. Hvis dette skjer, vil skaden på hjertemuskelen bli større og risiko for livstruende komplikasjoner vil øke. Ved NSTEMI er det derfor viktig å identifisere pasienter som trenger rask behandling med utblokking av hjertets kransårer, eller bypassoperasjon. Slik behandling gjenoppretter blodtilførselen til den truede del av hjertemuskelen og kan forlenge pasientens liv og forbedre livskvaliteten. Innsnevringer i hjertets kransårer påvises som hovedregel ved kransårerøntgen. I Norge utføres slike undersøkelser ved universitetssykehusene, Sørlandet sykehus (Arendal), og ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Europeiske og amerikanske retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI som hovedregel utredes med kransårerøntgen innen 24 timer etter innleggelse. Dette gjelder også for pasienter som må overflyttes til annet sykehus for å få utført kransårerøntgen. Fagrådet for Norsk hjerteinfarktregister har valgt å opprettholde andel pasienter med NSTEMI som utredes innen 72 timer som kvalitetsindikator i Norge. Pasienter med meget høy risiko og som er klinisk ustabile med vedvarende symptomer, eller har alvorlig hjertesvikt, eller livstruende hjerterytmeforstyrrelser, bør utredes med kransårerøntgen uten opphold (< 2 timer).

Det er et mål at alle pasienter med NSTEMI, som ikke har medisinsk begrunnet årsak for å fravike retningslinjene, utredes innen 72 timer.

Norsk hjerteinfarktregister har definert meget god måloppnåelse som ≥ 80 prosent, og god måloppnåelse som 50-79 prosent for denne indikatoren.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no