Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Indikatoren måler sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus uansett årsak til innleggelsen.

Publisering for denne indikatoren og tall for 2022 er utsatt til mars 2024 grunnet omlegging av datamaterialet og kvalitetssikring knyttet til dette. 

Resultater

Sannsynligheten for overlevelse etter utskrivning fra sykehus i Norge er gradvis forbedret over flere år. I Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er det fastsatt et mål om tre prosent økning i overlevelse fra 2017 til 2023. Ved slutten av handlingsplanperioden vil måloppnåelse bli vurdert. Resultatet for 2021 viser en sannsynlighet for å være i live 30 dager etter utskrivning fra sykehus på 96,4 prosent. Til sammenligning var resultater for 2017 på 95,4 prosent.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

I 2021 hadde Helse Sør-Øst RHF signifikant lavere overlevelse sammenlignet med referanseverdi, og Helse Vest RHF hadde signifikant høyere overlevelse sammenlignet med denne.

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI

Metode

Totaloverlevelse beregnes for pasienter som har vært innlagt på sykehus for tilstander som til sammen står for 80 prosent av dødeligheten ved norske sykehus. Indikatoren oppgis i prosent og er den risikojusterte sannsynligheten å være i livet 30 dager etter en sykehusinnleggelse.

Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn, antall tidligere innleggelser, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser), innleggelsestype (øyeblikkelig hjelp/elektiv) og diagnosegrupper (Clinical Classification Software (CCS-kategorier)). 

I analysen identifiseres rapporteringsenheter med signifikant høyere eller lavere 30 dagers overlevelse enn referanseverdien for det aktuelle rapporteringsenhetsnivået.

Et avvik er signifikant dersom en med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

Noen sykehus behandler de sykeste pasientene, fordi disse sykehusene har et særskilt medisinsk tilbud og avansert utstyr. Disse sykehusene skilles ikke fra sykehus som har en lokalsykehusfunksjon og som behandler pasienter med mindre alvorlige tilstander. I metoden som benyttes for beregning i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus. 

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Først publisert: 21.03.2019 Siste faglige endring: 22.03.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no