Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Indikatoren måler sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus uansett årsak til innleggelsen.

Resultater

Publisering av resultater for 2020 og 2021 er forsinket. 

Sannsynligheten for overlevelse etter utskrivning fra sykehus i Norge er gradvis forbedret over flere år. I 2019 var sannsynligheten for å være i live 30 dager etter utskrivning fra sykehus på 95,8 prosent. I 2010 var den på 94,6 prosent, og i 2015 95,2 prosent.

Statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. Analysene gjøres av FHI.

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2019:

• Helse Vest RHF

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2019:

• Helse Sør-Øst RHF

For mer detaljerte analyser og beregninger, se FHI

Metode

Totaloverlevelse beregnes for pasienter som har vært innlagt på sykehus for tilstander som tilsammen står for 80 prosent av dødeligheten ved norske sykehus. Indikatoren oppgis i prosent og er den risikojusterte sannsynligheten å være i livet 30 dager etter en sykehusinnleggelse.

Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn, antall tidligere innleggelser, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser), innleggelsestype (øyeblikkelig hjelp/elektiv) og diagnosegrupper (Clinical Classification Software (CCS-kategorier). 

I analysen identifiseres rapporteringsenheter med signifikant høyere eller lavere 30 dagers overlevelse enn referanseverdien for det aktuelle rapporteringsenhetsnivået.

Et avvik er signifikant dersom man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

Noen sykehus behandler de sykeste pasientene, fordi disse sykehusene har et særskilt medisinsk tilbud og avansert utstyr. Disse sykehusene skilles ikke fra sykehus som har en lokalsykehusfunksjon og som behandler pasienter med mindre alvorlige tilstander. I metoden som benyttes for beregning i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus. 

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no