Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus

Indikatoren måler sannsynligheten for å være i live 30 dager etter innleggelse i sykehus uansett årsak til innleggelsen.

Resultater

​Tallene er ikke egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si noe om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at enheten/sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet. For noen helseforetak er det ikke mulig å skille mellom de enkelte sykehusene. I analysen er disse foretakene regnet som en enhet når sykehusene sammenlignes.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse:

• Haraldsplass

• Helse Stavanger HF 

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse:

• Finnmark sykehuset HF

• Sykehuset Innlandet HF

• Akershus universitetssykehus HF

• Sykehuset i Østfold HF

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse:

• Helse Vest RHF (også i 2016)

• Helse Midt-Norge RHF (også i 2016)

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse:

• Helse Sør-Øst RHF (også i 2016)

• Helse Nord RHF 

Metode

Totaloverlevelse beregnes for pasienter som har vært innlagt på sykehus for tilstander som tilsammen står for 80 prosent av dødeligheten ved norske sykehus. Indikatoren oppgis i prosent og er den risikojusterte sannsynligheten å være i livet 30 dager etter en sykehusinnleggelse.

Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn, antall tidligere innleggelser, sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser), innleggelsestype (øyeblikkelig hjelp/elektiv) og diagnosegrupper (Clinical Classification Software (CCS-kategorier). 

I analysen identifiseres rapporteringsenheter med signifikant høyere eller lavere 30 dagers overlevelse enn referanseverdien for det aktuelle rapporteringsenhetsnivået.

Et avvik er signifikant dersom man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

Noen sykehus behandler de sykeste pasientene, fordi disse sykehusene har et særskilt medisinsk tilbud og avansert utstyr. Disse sykehusene skilles ikke fra sykehus som har en lokalsykehusfunksjon og som behandler pasienter med mindre alvorlige tilstander. I metoden som benyttes for beregning i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus. 

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 25.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no