Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Indikatoren måler andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell – eller strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid for 26 organspesifikke kreftformer.

Resultater

Resultatene for denne samleindikatoren viser andel av alle pasienter, som er i et av de 26 pakkeforløpene for kreftbehandling som gjennomfører behandling innenfor anbefalt forløpstid. I tillegg beregnes det andel pasienter som får ulike behandlingsformer som kirurgisk-, medikamentell-, og strålebehandling. Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. Når for eksempel en pasient får medikamentell behandling først og senere strålebehandling i måleperioden vil kun medikamentell behandling og dets forløpstid registreres og beregnes.

Det er et mål at minst 70 prosent av pasientene som har blitt inkludert i et pakkeforløp skal gjennomføre pakkeforløpet innenfor den anbefalte forløpstiden.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft,  nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi og sarkom. Den kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft på et overordnet nivå.

Målet er at 70 prosent av pakkeforløpene gjennomføres innen normert forløpstid. Målsetningen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no