Infeksjon - dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført aortakoronar bypasskirurgi

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter aortakoronar bypasskirurgi.

Resultater

De siste par årene har antallet inngrep ligget på rundt 1000 på landsbasis. Andel av inngrepene hvor det har blitt oppdaget en postoperativ dyp sårinfeksjon eller infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2019 ligget på mellom 0,3 og 3,1 prosent. På landsbasis i 2019 var andelen 1,6 prosent, det er en økning fra 0,7 prosent i 2018. Det er en del variasjon, både over tid og mellom helseforetakene (RHF). Andelen for 2019 er lavest i Helse Midt-Norge med 0,9 prosent, og høyest i Helse Sør-Øst med 3,2 prosent. Andelene har gått opp fra 2018 til 2019 i alle helseforetakene.

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Forbehold ved tolkning

Årsdata for 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor også andel inngrep med infeksjoner for de to siste årene (foregående seks tertialer, det vil si at siste tertial ikke er inkludert). Dette gir et mer robust sammenlikningsgrunnlag.

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet, gjennom forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter aortakoronar bypasskirurgi er obligatorisk. Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for å bedre pasientsikkerheten, og må bruke disse i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Først publisert: 03.05.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no