Kapittel 17
Ikraftstredelse og overgangsbestemmelser

§ 17-1.

Lovtekst:

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2005. Unntatt fra dette er forskriften kapittel 8 som trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 17-2.

Lovtekst:

Virksomhet som ved lovens ikrafttredelse innehar kommunal salgsbevilling for øl, kommunal skjenkebevilling eller statlig skjenkebevilling, og virksomhet som får salgsbevilling for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, kommunal skjenkebevilling eller statlig skjenkebevilling innen 31. desember 2005, skal t.o.m. 31. desember 2005 svare bevillingsgebyr etter bestemmelsene i forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kapittel 11.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ingen merknader.

§ 17-3.

Lovtekst:

Kommunen kan benytte kontrollører som ikke har bestått kunnskapsprøve etter alkoholforskriften § 5-1 fram til 1. juli 2016.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen ga kommunen anledning til å benytte kontrollører som ikke hadde bestått kunnskapsprøven etter alkoholforskriften § 5-1, i en overgangsperioden på 6 måneder framt til 1.juli 2016.

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2008