Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Læringsmål og læringsaktiviteter innen spesialistutdanning i odontologi

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å utrede (TTB 2019):

Spesialistgodkjenning av tannleger.

  • Beskrive den sluttkompetansen som skal gi grunnlag for godkjenning som spesialist etter fullført godkjent utdanningsprogram og bestått eksamen.

Spesialistutdanning av tannleger.

  • Forslag til læringsmål i felles kompetansemoduler og læringsmål for de enkelte spesialitet. Det vises til Vedlegg 2 Læringsmål for spesialistutdanning av leger, vedlegg til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Forslaget til læringsmål omfatter også en forsøksordning med spesialitet i multidisiplinær odontologi[9].
  • Forslag til læringsaktiviteter og -metode og dokumentasjonsform for de ulike læringsmålene
  • Vurderinger og anbefalinger angående samkjøring av studieplaner med forslag til samarbeid om felles teoretisk undervisning ved bruk av IKT. Dette gjelder både generell teoridel og fagspesifikk teori. Nasjonale samlinger av kandidater vurderes i den sammenheng; på tvers av spesialiteter og innen hver spesialitet.

Til å foreslå læringsmål i felles kompetansemål (FKM) og læringsmål for den enkelte spesialitet, har Helsedirektoratet engasjert spesialistgrupper med deltakere fra universitetene, fylkeskommunenes kompetansesentre og Den norske tannlegeforeningen ved de ulike spesialistforeningene. Det er virksomhetene som selv har foreslått deltakere. Gruppene la frem sine endelige forslag juni 2021. Til kontroll og kvalitetssikring av forslagene til LM, har interne ressurser i Helsedirektoratet med erfaring fra LIS bidratt (vedlegg D).

Det er Helsedirektoratet sin oppfatning at gruppene har hatt en sammensetning med nødvendig mangfold, erfaring og kompetanse både når det gjelder selve faget og hva som kreves i spesialistutdanning av tannleger.

Forslag til FKM og spesialistgruppens forslag til læringsmål, læringsaktiviteter, vurderingsformer med mer er vedlagt i sin helhet, og har vært på intern høring i Helsedirektoratet.

 

Fotnoter

[9] Det er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet at forslag til læringsmål for forsøksordningen med spesialitet i multidisiplinær odontologi, ikke kan gjøres før ordningen er evaluert og det er fattet en beslutning om dette skal bli en ny odontologisk spesialitet eller ei.

8.1. Overordnet målsetning for bruk av læringsmål

8.2. Ord og uttrykk brukt i læringsmålene

8.3. Læringsmålenes kompetansenivå

8.4. Læringsmål for de enkelte spesialitetene

Siste faglige endring: 06. mai 2022