Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Overordnet målsetning for bruk av læringsmål

Læringsmålene slik de er foreslått av spesialistgruppene, beskriver den sluttkompetansen som skal gi grunnlag for godkjenning som spesialist etter fullført godkjent utdanningsprogram og bestått eksamen.

Oppnådde læringsmål gjennom ulike læringsaktiviteter skal i den nye modellen være grunnlaget for spesialistgodkjenning.

Med læringsmål menes hva en tannlegespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter fullført spesialistutdanning. Læringsmålene beskriver læringsutbyttet, dvs. hvilken kompetanse tannlegespesialisten har oppnådd. Læringsmålene vedtas av Helsedirektoratet og blir fastsatt i forskrift.

Læringsmål skal angi kunnskap, ferdigheter og holdninger som en tannlegespesialist skal tilegne seg under spesialistutdanningen.

En tannlegespesialist skal kunne behandle kompliserte kasus innen sitt fagområde og fungerer som henvisningsinstans for sitt fagområde.

Læringsmålene skal være stabile, etterprøvbare og stå seg over tid, mens spesielt aktivitetene, men også i noen grad vurderingsformene bør utvikles fortløpende og tilpasses læringsarenaen og utviklingen hos den enkelte tannlege i spesialisering.

Læringsmål og pedagogiske krav for spesialistutdanningen bør formuleres i forhold til pasientenes, tannhelsetjenestens og utdanningsvirksomhetenes fremtidige behov for tannlegespesialister.

Læringsmålene skal i tillegg tydeliggjøre innholdet i spesialistutdanningen. Felles nasjonale læringsmål vil kunne innebære behov for endringer og samkjøring av studieplaner ved de ulike utdanningsvirksomhetene.

Innholdet i studieplaner for de ulike fagfelt vil være av betydning for vurdering av om andre institusjonene enn universitetene er kvalifisert for å drive ulike deler av spesialistutdanningen.

Læringsmålene skal kunne oppnås ved godkjente utdanningsvirksomheter, eller virksomheter som utdanningsvirksomhetene har avtaler med.

Enkelte læringsmål vil kunne oppnås innen en avgrenset tidsperiode, mens andre læringsmål vil kunne oppnås kontinuerlig gjennom hele utdanningsløpet.

Helsedirektoratet støtter RAD-gruppens kommentar om at læringsmålene skal være på kompetansenivå ut over det som inngår i tannlegeutdanningen (både iht. Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene og erfart undervisning ved norske læresteder), og at det forutsettes selvstudium for å oppnå læringsmålene.

Siste faglige endring: 06. mai 2022