Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.2Ord og uttrykk brukt i læringsmålene

Læringsaktivitet knyttes til en nærmere definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål. Alle læringsaktiviteter skal signeres, og ved signering vil man ha gått god for at læringsaktiviteten er tilfredsstillende gjennomført.

Læringsarena er betegnelse for den organisatoriske enheten der læringen finner sted.

Læringsutbytte er det faktiske resultatet av en læringsprosess.

Prosedyreliste er en liste over prosedyrer innen en spesialitet der det er angitt et minimum antall repetisjoner som bør gjennomføres for å sikre mengdetrening og læring.

Kursliste er en liste over anbefalte kurs innen en spesialitet.

Et skriftlig arbeid (spesialistoppgave) skal fullføres av tannleger i spesialisering. FKM-gruppen foreslår at arbeidet skal være relatert til spesialiteten det søkes om godkjenning i, og kan være et vitenskapelig arbeid basert på egen forskning, et kompilatorisk arbeid eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Ved samarbeidsprosjekter må det gå frem hvilken del av arbeidet kandidaten har utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig.  Dette gjelder FKM innen temaet Forskningsforståelse (FKM 004-009).

Helsedirektoratet mener at avlagt ph.d. innen odontologi eller basalfag, må godkjennes som det skriftlige arbeidet, og at disse kandidater allerede har oppnådd FKM 004-009.

Vurderingsmappe er i dagens regler for spesialistutdanning av tannleger (HOD januar 2016) beskrevet som en mappe som "inneholder en presentasjon av et definert antall pasientbehandlinger hentet fra læringsmappen. Det stilles krav til sammensetningen av kasus når det gjelder type diagnose, alvorlighetsgrad og behandlingstilnærming. Mappen skal dokumentere at kandidaten har vært eksponert for den kliniske spennvidden som fagområdet representerer. I tillegg til å gi en systematisert oversikt over diagnose, indikasjon, behandling og resultat skal det for hvert kasus foreligge en vurdering av behandlingsprosessen og utfallet av denne. Alternative behandlingsplaner skal diskuteres der dette er aktuelt, og kandidaten skal gi en oppsummering av læringsutbyttet. Hensiktene med vurderingsmappen er at kandidaten skal vise klinisk modenhet ved å reflektere over egne erfaringer. Samtidig gis fagmiljøet et grunnlag for vurdering av kandidatens kompetanse. Alle pasientdata skal være anonymisert."

Kasusmappe er i dagens regler for spesialistutdanning av tannleger (HOD januar 2016) beskrevet som "en oversikt over all pasientbehandling spesialistkandidaten har utført som en del av sin utdanning. Den inkluderer anamnestisk informasjon, diagnose, behandlingsplan og registrering av behandlingsforløp, herunder behandlingsresultat for den enkelte pasient. Informasjonen inkluderer også den dokumentasjon som er innhentet i form av røntgenbilder, fotografier, modeller og annet, og gir en oversikt over den kliniske læringsprosessen kandidaten har gjennomgått. I praksis samles disse opplysningen i pasientjournalen. Det skal foreligge et register over hvilke pasienter som inngår i læringsmappen."

Bruk av kasusmapper og vurderingsmapper sett opp mot Personvernforordningen

På generelt grunnlag skal all behandling av personopplysninger ha et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (40). Et slikt behandlingsgrunnlag kan f.eks. være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlig interesse eller utøve offentlig myndighet jf. forordningens artikkel 6 (1) e. I tillegg må da behandlingen hjemles i lov/forskrift som den dataansvarlige er underlagt (f.eks. UH-loven, helsepersonelloven, helseregisterloven e.l.).

Dersom opplysningene er anonyme i juridisk forstand, gjelder ikke personvernforordningen. Det er da ikke krav om behandlingsgrunnlag som skissert over. Gitt at man ønsker å behandle personopplysninger om kandidater og pasienter anbefaler Helsedirektoratet at man tydelig definerer:

  • Hvem som er dataansvarlig (også kalt behandlingsansvarlig) for personopplysningene som må behandles i forbindelse med utdanning og godkjenning av spesialister. Den dataansvarlige må påse at det er behandlingsgrunnlag for den konkrete håndteringen av personopplysninger.
  • Definerer behandlingsgrunnlag for håndteringen av personopplysninger for å sikre at all behandling av personopplysninger har et tilstrekkelig behandlingsgrunnlag (inkludert hjemmel i supplerende lovgivning).

Datatilsynet skriver om virksomheters plikter på Virksomheters ansvar i henhold til personopplysningsloven[10].(41)

 

Fotnoter

[10] "Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd - før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd på reglene kan føre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pålegg" fra https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/ (hentet 30.4.2021)

Siste faglige endring: 06. mai 2022