Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Nasjonal veileder for kompetansevurdering

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) laget den nasjonale veilederen Kompetansevurdering av leger i spesialisering (24). Veilederen utgjør en del av prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell for spesialistutdanning for leger.

Veilederen handler om planlegging, gjennomføring og kompetansebygging i

vurderingsarbeidet, behovet for kompetanseoppbygging i forbindelse med den nye spesialistutdanningen, ulike formerne for vurdering på tvers av spesialitetene og konkrete råd om hvordan vurderingsarbeidet kan gjennomføres.

Målet for veilederen er å gi praktiske anbefalinger til organisering og gjennomføring av arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS, og å gi praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen.

Veilederen henvender seg først og fremst til ledere, veiledere, supervisører og andre med direkte ansvar for vurdering og godkjenning av kompetanse hos LIS, samt enheter og personell med administrative og faglige oppgaver og interesse for spesialistutdanningen som utdanningsutvalg og selvfølgelig leger i spesialisering.

Helsedirektoratet mener det er behov for å lage en tilsvarende veileder for kompetansevurdering av tannleger.

Rammene for arbeidet med vurdering av tannleger i spesialisering må forankres i ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for tannleger. Hvordan denne vurderingen bør skje, og hvilke krav som bør stilles til ledere og ulike veiledere er gjort rede for i kapittel 4.8 Krav til veiledere. Det er erfarne tannlegespesialister som skal vurdere kunnskaper, ferdigheter og holdninger til tannleger i spesialisering slik de er beskrevet i forslag til læringsmål.  

Vurderingens hovedformål er å:

  • Gi tannleger i spesialisering tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
  • Foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forslagene til forskriftsfestede læringsmål.

Innføring av nye vurderingsformer må skje gradvis. Vurderingspraksisen bør ta utgangspunkt i de gode metodene som allerede er i bruk, samtidig som det jobbes systematisk med innføring av nye evidensbaserte metoder.

Kompetanseutvikling, planlegging og innføring av nye vurderingsmetoder må være lederforankret og en integrert del av daglig drift. Samtidig er læringsmålene nasjonale og gjelder for alle tannleger i spesialisering. Samarbeid mellom virksomhetene skal sikre en nasjonal standard for spesialistutdanningen. I LIS-utdanningen er det stort behov for videre utvikling av god metodikk for kompetansevurdering. Siden spesialistutdanningen for tannlegene delvis er universitetsbasert, kan de bruke sine ressurser til å utvikle kompetansevurderingsmetoder som også lar seg anvende for LIS.

Siste faglige endring: 06. mai 2022