Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Behov for utdanning av tannlegespesialister

Helsedirektoratet er bedt om å foreslå opptaksregler som sikrer at fylkeskommunene får ivaretatt sitt behov for utdanning av tannlegespesialister, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-1 og § 1-3 (12).

Tannlegespesialister skal ha et teoretisk og klinisk kompetansenivå ut over allmenntannlegenivået slik at de innen sitt fagfelt blir kvalifisert for

 • utredning og behandling av kompliserte og/eller uvanlige kasus
 • konsultasjons- og rådgivningsfunksjon
 • medvirkning i etterutdanning av tannleger og annet helsepersonell
 • faglig utvikling og deltakelse i forskning
 • kritisk vurdering og formidling av faglitteratur
 • pedagogisk kompetanse

Dette er kvalifikasjoner tannlegespesialistene vil ha bruk for enten de rekrutteres til privat eller offentlig tannhelsetjeneste. Ved universitetene deltar tannlegespesialistene også i undervisning av masterstudenter i odontologi og av tannleger i spesialisering.

Det er behov for å gjøre endringer i dagens opptak av tannleger til spesialistutdanning. Formålet er om mulig å sikre en bredere rekruttering av tannleger i spesialisering og dermed bedre geografisk spredning av spesialist-tannhelsetjenester i de ulike fagområdene. 

Tannlegespesialister rekrutteres i hovedsak til

 • privat tannhelsetjeneste
 • universiteter med odontologiske læresteder
 • offentlig tannhelsetjeneste inkl. kompetansesentrene
 • regionale helseforetak
 • TAKO-senteret

Det er viktig at opptaket ivaretar behovet for tannlegespesialister for virksomhetene listet opp ovenfor.

Kompetansesentrene vil ha behov for å bygge opp interdisiplinære og robuste fagmiljøer i tråd med kravene som stilles til utdanningsvirksomheter for spesialistutdanning av tannleger, og universitetene må sikres rekruttering både til spesialiststillinger og til akademiske stillinger. 

Dimensjoneringen av antall plasser for tannleger i spesialisering og for hvert fagområde bør ta hensyn til alle disse behovene.

5.1. Fylkeskommunens ansvar for spesialisttannhelsetjenester

5.2. Oversikt over årsverk i privat tannhelsetjeneste

5.3. Erfaringer med Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi

5.4. Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger

5.5. Opprettelse av stillinger for spesialistutdanning av tannleger

5.6. Utlysning av utdanningsstillinger

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022