Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Resultater

Resultatene av litteraturgjennomgangen er omfattende. På grunn av prosjektets begrensede tidsperspektiv, har det vært nødvendig å avgrense rapportens omfang.  Vi har derfor valgt å presentere hovedfunn kortfattet i rapporten, med henvisninger til tilhørende vedlegg for de som ønsker mer inngående innsikt. Utvalget av artikler som refereres til, er eksempler på fremtredende tematikk fra analysen. De refererte artiklene er valgt ut på bakgrunn av bredde og variasjon.

Man skal kunne klikke seg inn på vedleggene, og da kommer man til en referanseliste hvor man kan gå videre til originalkildene, for videre fordypning.

Studiekarakteristika

De inkluderte sammendragene inneholdt studier publisert mellom 2012- 2022 fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Sápmi. Studiene er enten på norsk, skandinavisk språk, eller engelsk.

Omfang

Studiene var av ulike omfang og fokus, og inkluderte totalt 508 publikasjoner. Flere av sammendragene omhandlet flere typer tiltak, populasjoner og områder innenfor en nordisk og samisk kontekst.

Hovedfunn

Hovedfunnene er presentert inn i følgende kategorier:

  1. Individnivå og tjeneste- og systemnivå
  2. Livsløpsperspektiv
  3. Tema med tilhørende hovedstrømninger

I det følgende vil vi presentere de ulike funnene innenfor hver kategori, med henvisninger til vedlegg (som beskrevet ovenfor).

Fordeling av nivå

Funn norsk søk – norsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler individnivå (37%), tjenestenivå (49 %) og systemnivå (14%).

Hovedandelen av norske artikler med norsk språk omhandler tjenestenivå. Som vi ser av diagrammet, er hele 49 % av artiklene knyttet til tjenestenivå. På individnivå er 37 % av artiklene plassert, mens det som omhandler systemnivå utgjør 14 %.

For videre innsikt i artikler innenfor norsk søk – norsk språk, se vedlegg 6.

Funn norsk søk - engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler individnivå (54%), tjenestenivå (39 %) og systemnivå (7%).

Sorteringen av norsk søk, engelsk språk, viser mye forskning på individnivå. Her utgjør kategorien 54%, mens artikler om tjenestenivået utgjør 39 %. Det er kun 7% av kvalitative forskningsartikler i denne kategorien som tar opp systemnivået. 

For videre innsikt i artikler innenfor norsk søk – engelsk språk, se vedlegg 7.

Funn samisk søk - norsk, skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk, skandinavisk og engelsk språk, innenfor en samisk kontekst, som omhandler individnivå (50%), tjenestenivå (46 %) og systemnivå (4%).

Under sorteringen av samisk søk, ble alle søkene inkludert i denne oversikten, på grunn av et samlet færre antall treff. Det er interessant å merke seg at fordelingen av kvalitativ forskning på individnivå og tjenestenivå er ganske jevn. Det er helt tydelig at det er behov for mer forskning på det som omhandler systemnivå; her finner vi kun 4% av funnene.

For videre innsikt i artikler innenfor samisk søk – norsk, skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 8.

Funn nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på skandinavisk og engelsk språk, innenfor en nordisk kontekst, som omhandler individnivå (43%), tjenestenivå (52 %) og systemnivå (5%).

I nordisk søk finner vi at hovedtyngden av artikler omhandler tjenestenivå, og det som har søkelys på individnivå, utgjør 43 %. Også her er det få artikler på systemnivå, og dette utgjør kun 5 % av funnene.

For videre innsikt i artikler innenfor nordisk søk- skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 9.

Livsløpsperspektiv

Funn norsk søk - norsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler livsløp: eldre (1%), voksne (83%) og ungdom (16%).

I sorteringen av livsløp, ser vi at 83 % av artiklene i norsk søk på norsk språk handler om voksne. Det er ingen artikler som har barn i søkelyset, og kun 16 % omhandler ungdom. Resultatet hva gjelder eldre, viser også et tydelig kunnskapshull. Kun 1 % av artiklene omhandler eldre.

For videre innsikt i artikler innenfor norsk søk – norsk språk, se vedlegg 10.

Funn norsk søk- engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler livsløp: eldre (5%), voksne (82%), ungdom (13%) og barn (0 %).

I norsk søk, engelsk språk viser sorteringen innen livsløp, at hele 82 % av artiklene i kvalitativ forskning setter søkelys på voksne. Vi fant at 13% av artiklene omhandler ungdom, og bare 5% eldre. En artikkel ble funnet om barn.

For videre innsikt i artikler innenfor norsk søk – engelsk språk, se vedlegg 11.

Funn samisk søk – norsk, engelsk og skandinaviske språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk, skandinavisk og engelsk språk, innenfor en samisk kontekst, som omhandler livsløp: voksne (65%), ungdom (28%) og barn og unge (7 %).

Under sorteringen av samisk søk, ble alle søkene inkludert i denne oversikten, på grunn av et samlet færre antall treff. Også her ser vi at studiene hovedsakelig handler om voksne (65%), men her viser treff at 7 % av samiske studier handler om barn og unge. Ungdomsstudier utgjør 28 % av funnene, men ingen funn tar for seg eldre. 

For videre innsikt i artikler innenfor samisk søk – norsk, skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 12.

Funn nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk

Beskrivelse av figur: Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på skandinavisk og engelsk språk, innenfor en nordisk kontekst, som omhandler livsløp: eldre (1%), voksne (90%), ungdom (6%) og barn og unge (3 %).

Innenfor nordisk søk, finner vi at hele 90 % av studiene handler om voksne. Mens 3 % av artiklene handler om barn og unge, handler 6 % om ungdom. Kun en prosent av artiklene tar for seg eldre.

For videre innsikt i artikler innenfor nordisk søk- skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 13.

Tema med tilhørende hovedstrømninger

Funn individnivå norsk søk- norsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor individnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (24%), planer og verktøy (9%), tjenesteutvikling (5%), recovery (33%) og samarbeid og dialog (29%).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 7 artikler om recovery. Et sentralt tema i artiklene omhandler bolig, og det å få bestemme over egen recoveryprosess (Andvig et al., 2013; Hansen, 2020). Et annet fremtredende tema er relasjoner, og det å samarbeide med det som brukeren synes er viktig(Bøe et al., 2021; Einbu & Larsen, 2016).

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 7 artikler om samarbeid og dialog. Fremtredende tema her omhandler fleksible tilbud(Årseth et al., 2019), inkludering i behandling(Sælør et al., 2019) og oppfølging(Lippestad & Steihaug, 2015).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 6 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. Disse omhandler tema som erfaringer som aktør i egen behandling(Grønnestad & Vevatne, 2013; Larsgaard et al., 2020) og maktfordeling(Lorem et al., 2014).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 norsk søk, norsk språk, fant vi 2 artikler om planer og verktøy. Disse handler om rusprogram innenfor kriminalomsorgen (Hansen, 2014), og samtalegrupper innenfor allmennpsykiatrien(Hassel et al., 2016).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, norsk språk, fant vi en artikkel om tjenesteutvikling. Denne fokuserer på kriminalomsorg, og understreker behovet for økt behandling og rehabilitering(Helgesen, 2017).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 5 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. Det sentrale temaet blant disse er erfaringer fra pårørende(Borg et al., 2012; Ødegård et al., 2015), og artiklene påpeker viktigheten av inkludering og samarbeid.

For videre innsikt i artikler innenfor Individnivå – norsk søk – norsk språk, se vedlegg 14.

Funn tjeneste- og systemnivå norsk søk – norsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor tjeneste- og systemnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (27%), planer og verktøy (6%), tjenesteutvikling (4%), recovery (38%) og samarbeid og dialog (16%).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 21 artikler om recovery. Et hovedtema er å bygge gode relasjoner(Borg et al., 2013; Ness et al., 2013). Et annet sentralt tema er viktigheten av erfaringskonsulenter og likepersoner i praksis(Rossen & Elstad, 2021; Sivertsen & Mydland, 2021).

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 9 artikler om samarbeid og dialog. Bedre samarbeid på tvers er et fremtredende tema(Hansen, 2018; Hynnekleiv et al., 2016). Åpen dialog og nettverksmøter er et annet viktig tema(Sørgård & Karlsson, 2017).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 16 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. En andel av artiklene setter søkelys på tjenesteperspektiv(Naess & Biong, 2014; Paulsen, 2018), og hvordan brukermedvirkning utøves(Mathisen et al., 2015). Andre artikler ser nærmere på betydningen av samarbeid(Gullslett, 2017; Hansen & Ramsdal, 2014). Et sentralt tema er også erfaring med myndiggjørende arbeid(Bruland & Grov, 2016; Ulset & Tjelflaat, 2013).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 3 artikler om planer og verktøy. To av artiklene omhandler samarbeid; den ene er knyttet til eldre pasienter(Hoff et al., 2017), mens den andre ser nærmere på samtykkekompetanse(Østenstad, 2021). Siste artikkel tar for seg BrukerPlan(Lønning et al., 2018).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk språk, fant vi 2 artikler om tjenesteutvikling. Den ene artikkelen handler om bruk av fysisk aktivitet(Sellereite et al., 2019) og den andre handler om natur- og gårdsaktiviteter(Sollesnes et al., 2017).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, fant vi 5 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. To artikler omhandler samarbeid(Bjørkquist & Hansen, 2017; Steig & Andersen, 2013), og to omhandler erfaringer fra tjenesteperspektiv(Kalsås et al., 2020; Saus et al., 2017). Den siste artikkelen ser på fosterforeldres erfaringer med utilsiktet flytting fra fosterhjem(Ødegård et al., 2015).

For videre innsikt i artikler innenfor tjeneste- og systemnivå norsk søk, norsk språk, se vedlegg 15.

Funn individnivå norsk søk – engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor individnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (19%), planer og verktøy (3%), tjenesteutvikling (10%), recovery (32%) og samarbeid og dialog (18 %).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 33 artikler om recovery. Hovedtyngden av artikler handler om brukerinvolvering, ofte i form av å gjøre reflekterte valg (Bjornestad et al., 2019; Hansen et al., 2020; Lofthus et al., 2018; Sørly et al., 2022). En betydelig andel av artiklene handler om meningsfulle aktiviteter(Bahl et al., 2022; Nordaunet & Sælør, 2018) og selvhjelp(Biringer et al., 2016; Bjornestad et al., 2017). Relasjoner er også et viktig tema(Brekke et al., 2017; Pettersen et al., 2019).

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 20 artikler om samarbeid og dialog. Overordnet tema blant disse er pasientsentrert arbeid (Adnoy Eriksen et al., 2014; Husby et al., 2019; Soggiu et al., 2020), og behov for endring av praksis (Husum et al., 2019; Saelor & Skatvedt, 2019). I en artikkel artikuleres et behov for en tydeliggjøring av hva brukermedvirkning er(Jansen & Hanssen, 2017).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 21 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. En betydelig andel handler om samarbeid(Beyene et al., 2019a, 2019b), mens det andre hovedtemaet dreier seg om pasienterfaringer(Gudde et al., 2013; Stensrud, Hoyer, et al., 2015). Flere artikler setter søkelys på aktivitetsrettede tiltak(Lovgren et al., 2020; Solli, 2015).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 3 artikler om planer og verktøy. Disse dreier seg om nettbasert behandling(Gammon et al., 2014; Trondsen et al., 2018), og brukerstyrt behandling(Rise et al., 2014).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 11 artikler om tjenesteutvikling. Manglende kontinuitet i behandling er et sentralt tema(Adnanes & Steihaug, 2016; Semb et al., 2019). En andel av artiklene setter søkelys på hva som hjelper i behandling(Biringer et al., 2016; Henriksen, 2014).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå norsk søk, engelsk språk, fant vi 19 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. Hovedandelen omhandler erfaringer fra pårørende(Fylkesnes et al., 2018; Stensrud, Høyer, et al., 2015; Weimand et al., 2020), mens andre behandler pårørendeperspektivet(Anker-Hansen et al., 2019; Bjonness et al., 2022).

For videre innsikt i artikler innenfor kategorien Individnivå – norsk søk – engelsk språk, se vedlegg 16.

Funn tjeneste- og systemnivå norsk søk – engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor tjeneste- og systemnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (25 %), planer og verktøy (7 %), tjenesteutvikling (6 %), recovery (37 %) og samarbeid og dialog (14 %).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 38 artikler om recovery. Et sentralt tema blant artiklene er tjenesteutøvernes utfordringer med brukermedvirkning(Kvia et al., 2021; Reed et al., 2018), et annet viktig tema er betydning av arbeid(Klevanger et al., 2018) og skole(Maelan et al., 2020). Et tredje tema er tilrettelegging av recoveryorientert praksis(Ørjasæter & Almvik, 2022).

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 17 artikler om samarbeid og dialog. Et tema er utfordringer i forhold til brukermedvirkning(Jansen et al., 2020; Markussen et al., 2021). Et annet tema er tverrfaglig og tverr-etatlig samarbeid(Moltu et al., 2017; Wormdahl et al., 2021).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 36 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. Hovedandelen av artiklene handler om erfaringer fra tjenesteperspektiv, eksempelvis om utfordringer med utøvelse av brukermedvirkning(Beyene et al., 2018; Vår Mathisen et al., 2016; V. Mathisen et al., 2016). Fra pasientperspektiv vektlegges det hvordan tjenestene kan fremme mer brukermedvirkning gjennom ulike tilnærminger(Solli & Rolvsjord, 2015). Samarbeid er et sentralt tema, hvor myndiggjøring utøves i fellesskap mellom tjenester og brukere(Anker-Hansen et al., 2020; Brekke et al., 2018). Ti artikler har utdanning/ forskning som tema, og vektlegger behovet for mer involvering fra brukere(Follevag & Seim, 2021; Soggiu et al., 2021).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 8 artikler om planer og verktøy. Hovedandelen av artiklene tar opp ulike tiltak, og hvordan disse virker i praksis(Romm et al., 2019; Storm et al., 2021). En artikkel tar opp bruken av individuell plan(Holum, 2012), og samarbeid mellom ulike nivå er også et tema(Sather et al., 2018).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 6 artikler om tjenesteutvikling. Artiklene i denne kategorien er konkrete på tiltak; eksempelvis nye teknologier for samarbeid(Gammon et al., 2016), selvhjelpsfilmer(Bjelland et al., 2017), ettersamtaler etter tvang(Hammervold et al., 2020) og journalføring(Myklebust et al., 2018).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå, norsk søk, engelsk språk, fant vi 12 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. Hovedandelen av artikler handler om tjenesteperspektiv på pårørendesamarbeid (Skundberg-Kletthagen et al., 2020; Sunde et al., 2021). Det andre fremtredende temaet er samarbeid, og hvordan dette kan utøves i praksis(Jorgensen et al., 2022).

For videre innsikt i artikler innenfor Individnivå – nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 17.

Funn individ, tjeneste- og systemnivå samisk søk – norsk, skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk, skandinavisk og engelsk språk, innenfor en samisk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor individ, tjeneste- og systemnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (64 %), planer og verktøy (4 %), tjenesteutvikling (25 %), recovery (0%) og samarbeid og dialog (7%).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi ingen artikler om recovery.

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi 2 artikler om samarbeid og dialog. Den ene tar opp konvensjonelle og tradisjonelle tilnærmingsmåter til psykisk helse i Sápmi, hvor forfatterne understreker at aksept av de ulike praksisene kan styrke behandlingstilbudet(Kiil & Salamonsen, 2013). Den andre tar opp kulturkompetanse(Nystad et al., 2014).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi at hovedandelen av artikler setter søkelys på helsekompetanse og myndiggjøring. Fremtredende tema her er kulturelt tilpasset tilnærming til psykisk helsearbeid i Sápmi(Stoor et al., 2019; Sørly et al., 2021), og behovet for at behandling kan skje på ønsket språk(Dagsvold et al., 2015; Engnes et al., 2022).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi en artikkel om planer og verktøy(Fagerlund et al., 2022).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi 7 artikler om tjenesteutvikling. Disse setter søkelys på bruk av språk og tolketjenester(Dagsvold, 2019; Dagsvold et al., 2020; Langedal & Bjørknes, 2020), samt utøvelse av kulturkompetanse(Devik & Olsen, 2020; Douglas & Saus, 2021).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 samisk søk, norsk, engelsk og skandinaviske språk, fant vi en artikkel om familie, pårørende og nettverksarbeid. Denne omhandler etterlatte etter selvmord(Silviken et al., 2014).

For videre innsikt i artikler innenfor Samisk søk – norsk, engelsk og skandinaviske språk, se vedlegg 18.

Funn individnivå – nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på skandinavisk og engelsk språk, innenfor en nordisk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor individnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (10 %), planer og verktøy (13 %), tjenesteutvikling (10%), recovery (40 %) og samarbeid og dialog (12 %).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 29 artikler om recovery. Hovedandelen av artiklene omhandler hverdagsliv og meningsfulle aktiviteter(Gunnarsson & Eklund, 2017; Waxell & Wiklund Gustin, 2022) og fleksibilitet i tjenestene(Herold & Sogaard, 2019; Jensen et al., 2019). Sistnevnte inkluderer individuelt tilpassede tjenester.

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 10 artikler om samarbeid og dialog. Gjensidig tillit og samarbeid er et sentralt tema(Klausen et al., 2017; Selvin et al., 2016; Wallstrom et al., 2021).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 7 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. Hovedtyngden av artikler omhandler erfaringer fra pasientperspektiv (Andersson & Johnson, 2020; Fjellfeldt et al., 2016; Gerle et al., 2019). En artikkel setter søkelys på samarbeid(Jones et al., 2021).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 10 artikler om planer og verktøy. Halvparten av artiklene i denne kategorien handler om erfaringer knyttet til ulike tiltak(Andreasson & Skarsater, 2012; Lindstrom et al., 2020), mens den andre hovedtyngden av artikler ser nærmere på pasientenes perspektiver på hva som kan hjelpe i behandling(Kuuluvainen & Isotalus, 2015; Lindgren et al., 2015).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 6 artikler om tjenesteutvikling. Disse omhandler konkrete tiltak, som for eksempel tilrettelegging for sansestimulering(Hedlund Lindberg et al., 2019), oppfølging innenfor rusomsorg(Jakobsen et al., 2022) og tilrettelegging av tilbud(Persson et al., 2017).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 individnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 12 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. Hovedsakelig dreier artiklene seg om tjenesteperspektiv på samarbeid med pårørende(Engqvist & Nilsson, 2013; Gullbra et al., 2016), og om pårørendeperspektiv(Oute Hansen & Buus, 2013) (Sellin et al., 2017).

For videre innsikt i artikler innenfor Individnivå – nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk, se Vedlegg 19.

Funn tjeneste- og systemnivå nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en nordisk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor tjeneste- og systemnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (27 %), planer og verktøy (2 %), tjenesteutvikling (23 %), recovery (22 %) og samarbeid og dialog (23 %).

Recovery

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 21 artikler om recovery. Artiklene handler om ivaretakelse av menneskerettigheter i praksis(Broberg et al., 2020; Oute, 2018), mangel på brukermedvirkning(Matscheck et al., 2020; Pelto-Piri et al., 2013) og utfordringer med likepersonsarbeid i praksis(Järvinen & Kessing, 2021; Wall et al., 2022).

Samarbeid og dialog

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 22 artikler om samarbeid og dialog. Artiklene omhandler anerkjennelse av erfaring hos pasienter(Jansson & Fridlund, 2016; Sjostrand et al., 2015), helhetlig tilnærminger(Graneheim et al., 2015; Hilden et al., 2021) og familie- og nettverksarbeid(Lantta et al., 2021).

Helsekompetanse og myndiggjøring

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 28 artikler om helsekompetanse og myndiggjøring. Innenfor denne kategorien er tjenesteperspektivet fremtredende, med 10 artikler som eksempelvis tar opp utfordringer med brukermedvirkning(Eivergård et al., 2016; Gabrielsson et al., 2014). Et annet sentralt tema er samarbeid(Bjerge & Nielsen, 2014; Palukka et al., 2021). Et fremtredende tema er også erfaringer knyttet til myndiggjøring(Meriluoto, 2019).

Planer og verktøy

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 2 artikler om planer og verktøy. Den ene artikkelen retter oppmerksomheten mot kreative tilnærmingsmåter som verktøy innenfor behandling(Jensen et al., 2016), mens den andre omhandler involvering i forskning, og hvordan dette kan utøves(Wulf-Andersen, 2012).

Tjenesteutvikling

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 22 artikler om tjenesteutvikling. Et tema i artiklene er personsentrert behandling (Allerby et al., 2022; Jorgensen et al., 2020), et annet er uformell tvang(Andersson et al., 2020). Et tredje tema er aktiviteter og hverdagsliv(Hultqvist et al., 2017).

Familie, pårørende og nettverksarbeid

Innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i perioden 2012- 2022 tjeneste- og systemnivå nordisk søk, skandinavisk og engelsk språk, fant vi 3 artikler om familie, pårørende og nettverksarbeid. Alle tre artiklene omhandler erfaringer fra tjenesteperspektiv knyttet til samarbeid med pårørende (Hjarthag et al., 2017; Moen et al., 2021; Skundberg-Kletthagen et al., 2020).

For videre innsikt i artikler innenfor Individnivå – nordisk søk – skandinavisk og engelsk språk, se vedlegg 20.

Funn samarbeidsbasert forskning

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på engelsk språk, innenfor en norsk og nordisk kontekst, som omhandler samarbeidsbasert forskning: norsk søk utgjør 56% av funnene, mens nordisk søk utgjør 44 % av funnene.

Vi har også sortert ut de artiklene innenfor kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rusarbeid som omhandler samarbeidsbasert forskning. Sorteringen viser at vi hadde treff på norsk og nordisk søk, engelsk språk. Det var ikke treff på samisk søk, eller norsk og skandinavisk språk. Sorteringen viser en tydeligere prioritering i forskningsfeltet på samarbeidsbasert forskning i årene fra 2012 og fremover. I en nylig svensk rapport om brukermedvirkning(Ineland, 2022) trekkes Norge frem som et foregangsland for samarbeidsbasert forskning.

Sist faglig oppdatert: 04. oktober 2023