Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.15Vedlegg 15: Fordeling tematisk koding tjeneste- og systemnivå norsk søk – norsk språk 

Figuren viser en oversikt over fordeling av artikler på norsk språk, innenfor en norsk kontekst, som omhandler følgende tema innenfor tjeneste- og systemnivå: helsekompetanse og myndiggjøring (27%), planer og verktøy (6%), tjenesteutvikling (4%), recovery (38%) og samarbeid og dialog (16%).
 

Referanser tilhørende kategori

Recovery

(Bjaarstad et al., 2014; Borg et al., 2013; Elstad et al., 2017; Ervik et al., 2012; Fugletveit & Hansen, 2013; Hansen et al., 2019; Holm et al., 2018; Husum et al., 2018; Karlsson et al., 2017; Masvie & Ytrehus, 2013; Moen & Larsen, 2013; Ness et al., 2013; Nodeland et al., 2016; Olsen et al., 2015; Olsö et al., 2014; Onstad et al., 2015; Rossen & Elstad, 2021; Saeterstrand & Holm, 2016; Sivertsen & Mydland, 2021; Stokmo et al., 2014; Tönder, 2017)

Samarbeid og dialog

(Gelius et al., 2018; Hansen, 2018; Hansen & Ramsdal, 2015; Hynnekleiv et al., 2016; Höiseth, 2016; Jensen, 2016; Soggiu & Biong, 2017; Starckjohann et al., 2015; Sørgård & Karlsson, 2017)

Helsekompetanse og myndiggjøring

(Bjønness & Storm, 2021; Bruland & Grov, 2016; Elstad et al., 2013; Flesland, 2014; Gabrielsen. Leiv et al., 2018; Gullslett, 2017; Gullslett et al., 2013; Hansen & Ramsdal, 2014; Klomsten & Uthus, 2020; Mathisen et al., 2015; Moen, 2019; Naess & Biong, 2014; Paulsen, 2016, 2018; Schumacher & Christiansen, 2013; Ulset & Tjelflaat, 2013)

Planer og verktøy

(Hoff et al., 2017; Lønning et al., 2018; Østenstad, 2021)

Tjenesteutvikling

(Sellereite et al., 2019; Sollesnes et al., 2017)

Familie, pårørende og nettverksarbeid

(Bjørkquist & Hansen, 2017; Kalsås et al., 2020; Saus et al., 2017; Steig & Andersen, 2013; Ødegård et al., 2015)

Referanser alfabetisk rekkefølge

Bjønness, S. E., & Storm, M. (2021). En kvalitativ studie om hvorfor ungdom møter til poliklinisk behandling i psykisk helsevern.

Bjørkquist, C., & Hansen, G. V. (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for Omsorgsforskning, 3(3), 194-203. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-03-05

Bjaarstad, S., Trane, K. A. R., Hatling, T., & Reinertsen, S. (2014). Nye trender innen arbeid og psykisk helse - sett i sammenheng med recovery. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(3), 232-240.

Borg, M., Sommer, M., Strand, M., & Ness, O. (2013). Medvandrer og hverdagshjelper - Fagpersoners erfaringer med å bidra til styrking av brukeres medborgerskap [Partner and everyday life-supporter. A qualitative study of the experiences of health practitioners in strengthening service users’ citizenship]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(1), 36-45.

Bruland, I. O., & Grov, E. K. (2016). Kompetanseutvikling knytt til förebyggjande psykisk helsearbeid i kommunen [Competence development related to preventive mental health care in the municipality]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 13(4), 306-317. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-04-03

Elstad, T. A., Antonsen, S., Tillerli, H., & Storli, M. (2017). "Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen" - Ansattes erfaringer fra et tverrfaglig forum i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(3), 232-243. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-03-04

Elstad, T. A., Steen, T. K., & Larsen, G. E. (2013). Samhandling mellom et distriktspsykiatrisk senter og kommunalt psykisk helsearbeid: ansattes erfaringer. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(4), 296-305.

Ervik, R., Saelör, K. T., & Biong, S. (2012). "Å gripe öyeblikket". Om hvordan miljöansatte ved et lavterskelhybelhus erfarer samarbeidet mellom seg og beboerne ["To seize the moment". About how milieu employees at a low threshold accomodation experience cooperation between themselves and the residents]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 9(4), 302-313. http://www.idunn.no/ts/tph/2012/04/_gripe_yeblikket

Flesland, L. (2014). Sykepleiere i pleie- og omsorgssektorens erfaringer med eldre, rusmidler og hjelpebehov. Nordisk Sygeplejeforskning, 4(1), 43-58.

Fugletveit, R., & Hansen, G. V. (2013). Fleksibilitet gir brukertilpassete tjenester. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(3), 209-217.

Gabrielsen. Leiv, E., Storsveen, E. B., & Kerlefsen, R. (2018). Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri [When the therapist leaves the office. Experiences from mental health work in the outdoors]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15(1), 40-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-01-05

Gelius, H., Løwe, E., & Larsen, I. B. (2018). Viktig å se mennesket bak dommen. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(1), 04-15. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-01-02

Gullslett, M. K. (2017). Hvordan studere endring i pasienters helsetilstand innen ambulante akutteam - Individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorer. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 13(2), 185-193. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-02-10

Gullslett, M. K., Karlsson, B., Forinder, U., & Borg, M. (2013). Ambulant akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise? [Crisis resolution home treatment team (CR/HT) - A safety belt for people in mental crisis?] [Artikel]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 9(2), 3-16. http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/download/2826/2681

Hansen, G. V. (2018). Psykisk helse er en utfordring i en samordnet rehabiliteringsprosess [Mental health is a challenge in a coordinated rehabilitation process]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15(2-3), 124-134. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-04

Hansen, G. V., Fugletveit, R., & Arvesen, P. (2019). Arbeid som recovery-strategi. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 16(2), 80-89. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03

Hansen, G. V., & Ramsdal, H. (2014). Kan man skape en samarbeidskultur? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(1), 55-63.

Hansen, G. V., & Ramsdal, H. (2015). Brukermedvirkning og samarbeid - vanskelige mål å kombinere? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(3), 196-205.

Hoff, A., Jensen, L. H., & Eriksen, S. (2017). Samhandlings­møter ved pasient­overganger fra alders­psykiatrien. Sykepleien Forskning, 12(e-61369), 1. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.61369

Holm, C. C., Steindal, S. A., Foss, B., & Dihle, A. (2018). En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15(1), 16-26.

Husum, T. L., Hem, M. H., & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02

Hynnekleiv, T., Danbolt, L. J., Hestad, K., Kjönsberg, K., & Kvalvik, A.-M. (2016). Fra ensidighet til gjensidighet. Samhandling om pasienter med langvarige og sammensatte behov [From exclusivity to mutuality. Collaboration regarding patients with complex mental health care needs.]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(5), 347-353. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=462120&a=3

Höiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet "Min stemme teller" [User participation for children and adolescents. Experiences from the project "My voice counts"]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 13(1-2), 134-139. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15

Jensen, G. (2016). Brukermedvirkning og maktutøvelse - ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, 92(3-04), 304-320. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-13

Kalsås, Ø. R., Selbekk, A. S., & Ness, O. (2020). Jeg får et helt annet innblikk»: Fagpersoners erfaringer med familieorientert praksis i rusbehandling. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift : NAT, 37(3), 243-261. https://doi.org/10.1177/1455072520914207

Karlsson, B. E., Borg, M., Ogundipe, E., Sjåfjell, T. L., & Bjørlykhaug, K. I. (2017). Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 13(2). https://doi.org/10.7557/14.4214

Klomsten, A. T., & Uthus, M. (2020). En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis = Nordic journal of education and practice, 14(2), 122-139. https://doi.org/10.23865/up.v14.2210

Lønning, T., Håland, M. E., Lie, T., Nesvåg, S., & Stevenson, B. (2018). Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan - en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15(4), 347-359. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-04-08

Masvie, T. B., & Ytrehus, S. (2013). Psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 9(1), 19-34. http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2561/2408

Mathisen, V., Obstfelder, A., Lorem, G., & Måseide, P. (2015). Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljöterapeutiske aktiviteter [User participation in psychiatric institutions - Practicing of "user participation" through milieu therapeutic activities]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 11(2), 16-31. http://dx.doi.org/10.7557/14.3710

Moen, A. (2019). Dialogen med helse­sykepleier gir unge mulighet til å påvirke egen helse. Sykepleien, 107(e-77232), 1-16. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.77232

Moen, E. Å., & Larsen, I. B. (2013). Her er det faktisk hele meg som er på jobb» - Om å bruke erfaringer med egen psykiske helse i profesjonelle relasjoner. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(1), 15-24.

Naess, H. E., & Biong, S. (2014). Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljöterapi kveld, natt og helg i psykisk helsevern [Nurses’ description of health-promoting milieu therapy during evenings, night-time and weekends in specialist mental health care]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11(1), 24-33. http://www.idunn.no/ts/tph/2014/01/sykepleiepersonells_beskrivelser_av_helsefremmende_miljoete

Ness, O., Borg, M., Karlsson, B., Almåsbakk, L., Solberg, P., & Torkelsen, I. H. (2013). "Å delta med det du kan": Betydningen av meningsfulle aktiviteter i recoveryprosesser. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(3), 219-228.

Nodeland, S., Larsen, I. B., Mohamedi, K., Nodeland, S., & Andersen, A. J. W. (2016). "Små ting med stor betydning" - en kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet". Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 13(3), 201-208. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03

Olsen, B. M., Vatne, S., & Buus, N. (2015). Kontinuitets -og samhandlingsutfordringer i psykiske helsetjenester - en fokusgruppestudie [Continuity -and interaction challenges in mental health services - a focus group study]. Klinisk Sygepleje, 29(4), 55-68. https://www.idunn.no/klinisk_sygepleje/2015/04/kontinuitets_-og_samhandlingsutfordringer_i_psykiske_helset

Olsö, T. M., Almvik, A., & Norvoll, R. (2014). Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersökelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsökende team [Helpful relations. A quality study about the alliance between users with serious mental health problems and health care professionals in two outreach teams.]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 10(2), 121-131. http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3327/3200

Onstad, R. F., Haukland, M., & Tveiten, S. (2015). Refleksjon over praksis i lys av empowerment - en fokusgruppeundersökelse [Reflections on practice in the light of empowerment - a focus group interview study]. Nordic Journal of Nursing Research, 35(3), 136-143. http://dx.doi.org/10.1177/0107408315579812

Paulsen, V. (2016). Ungdom på vei ut av barnevernet: - Brå overgang til voksenlivet. Tidsskriftet Norges barnevern, 92(1), 36-51. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-01-04

Paulsen, V. (2018). Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet - fra teori til praksis. Tidsskriftet Norges barnevern, 95(4), 224-237. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2018-04-02

Rossen, B., & Elstad, T. A. (2021). Erfaringskonsulenters bidrag til faglige perspektiver og praksis hos fagutøvere i psykisk helsevern. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 18(1), 60-71. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-01-07

Saeterstrand, T. M., & Holm, S. G. (2016). Sykepleie til eldre med psykiske lidelser som bor hjemme [Taking care of people suffering from neuropsychiatric illness living at home]. Geriatrisk Sykepleie, 8(2), 16-25. https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/geriatrisk_0216.pdf#Page=16

Saus, M., Jenssen, T., & Strandbu, A. (2017). Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd. Tidsskriftet Norges barnevern, 94(1), 54-70. https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2017-01-05

Schumacher, A., & Christiansen, B. (2013). Hvilken legitimitet har det psykososiale perspektivet i lokalbasert psykisk helsearbeid? [What kind of legitimacy does the psychosocial perspective have within community mental healthcare?]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(3), 248-256. http://www.idunn.no/ts/tph/2013/03/hvilken_legitimitet_har_det_psykososiale_perspektivet_i_lo

Sellereite, I., Haga, M., & Lorås, H. (2019). Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05

Sivertsen, K., & Mydland, T. S. (2021). Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 - utfordringer og muligheter. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 18(2), 222-228. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2021-02-13

Soggiu, A.-S., & Biong, S. (2017). Samarbeid noen dör med: Om sosialarbeideres erfaringer med klienter som dör i overdose [Collaboration someone dies with: About social workers' experiences with clients who die in overdose]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(4), 302-314. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-04-03

Sollesnes, V. K., Agdal, R., Hopfenbeck, M., & Kogstad, R. E. (2017). En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(3), 256-264. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-03-06

Starckjohann, G., I Berntsen, V., Rannug, L. F., Eriksen, M. K., & Frydenlund, J. B. (2015). Fra utdanning til praksis - bruk av åpen dialog og nettverksmöter [From education to practice - the use of open dialogue and networking meetings]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(2), 150-160. http://www.idunn.no/tph/2015/02/fra_utdanning_til_praksis_-_bruk_av_aapen_dialog_og_nettverk

Steig, M., & Andersen, A. J. W. (2013). Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 10(3), 229-238.

Stokmo, H., Ness, O., Borg, M., & Sommer, M. (2014). Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid(1), 14-23.

Sørgård, J., & Karlsson, B. (2017). Åpen dialog bak lukkede dører» - pasienter og pårørendes erfaringer med Åpen dialog i nettverksmøter ved en lukket psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(4), 327-338. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-04-05

Tönder, E. S. (2017). To til tango – men hvilke to? Om resonansbegrebets relevans i en recovery-orienteret psykiatri [It takes two to tango - but which two? About the relevance of the resonance concept in a recovery-oriented psychiatry]. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 14(3), 244-255. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-03-05

Ulset, G., & Tjelflaat, T. (2013). Ikke et sted å kalle et hjem? - Betydningen av tvangsbruk ved opphold i barneverninstitusjon. Tidsskriftet Norges barnevern, 90(2), 69-83.

Ødegård, A., Lohne, M., & Willumsen, E. (2015). Utilsiktet flytting fra fosterhjem - En kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer. Tidsskriftet Norges barnevern(3), 169-181.

Østenstad, B. H. (2021). Prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse. Lov og rett(1), 24-42. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2021-01-04

Siste faglige endring: 22. september 2023