Oppfølging av somatiske følgetilstander ved problematisk alkoholbruk hos pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Alle bør kartlegges for alkoholbruk og utredes for mulige somatiske følgetilstander ved problematisk alkoholbruk. Alle med alkoholrelaterte følgetilstander bør få tilbud om strukturert hjelp som kan inneholde både veiledning og behandling, inkludert bruk av legemidler, og oppfølging av somatisk helsetilstand. Det bør også tilbys oppfølging av sosiale forhold.

Utredning

For kartlegging av alkoholforbruk og eventuelt øvrige rusvaner anbefales kartleggingsskjemaene AUDIT eller Alcohol-E, eventuelt også DUDIT eller DUDIT-E (snakkomrus.no).

Ved problematisk alkoholbruk:

 • fullstendig klinisk undersøkelse inkludert nevrologisk status og leverstigmata
 • beregning av BMI
 • eventuelt CIWA-Ar-score: symptomer på abstinenser og utvikling av delirium tremens
 • aktuelle blodprøver kan være: hemoglobin, B-leukocytter med differensial telling, B-trombocytter, MCV/MCH, B-HbA1c, S-glukose, elektrolytter, S-CK (Creatine kinase), S-amylase, S-jern, S-jernbindingskapasitet (TIBC), S-kolesterol, S-HDL-kolesterol, S-LDL-kolesterol, S-albumin, S-ferritin, S-fosfataser, alkalisk fosfatase (ALP), S-gamma-GT, S-bilirubin, S-laktatdehydrogenase (S-LD), S-ASAT, S-ALAT, INR-verdi, S-kreatinin, S-urinstoff, S-TSH, S-vitaminB12 og S-vitaminD, hepatitt A (S-Anti-HAV IgM og S-Anti-HAV total), hepatitt B (S-HBsAg, S-Anti-HBc, S-Anti-HBs), hepatitt C (anti-HCV og S-HCV-RNA dersom anti-HCV er positiv), S-HIV Ag/As, S-karbohydratfattig transferrin (S-CDT), B-fosfatidyletanol (PEth)
 • andre undersøkelser som kan være aktuelle: rtg thorax, EKG, ultralyd av lever

Vær oppmerksom på økt risiko for infeksjoner, hjerteflimmer, hjertemuskelsykdom og kreft, særlig i spiserør, mage, munn, tarm, bukspyttkjertel, lever og bryst.

Tiltak

Viktigste tiltak ved somatiske lidelser knyttet til alkohol er reduksjon av alkoholbruk, om mulig å slutte helt. Følgende punkter er anbefalinger som kan følges opp i et pasientforløp, med utgangspunkt i hva som avdekkes i utredningen:

 • behandle abstinenser etter retningslinjen
 • følge opp funn påvist ved klinisk undersøkelse / blodprøver
 • behandle mangeltilstander
 • vurdere tiltak for ernæring [Se: Ernæring]
 • ev. forebygging av Wernickes encefalopati hvis B1-mangel
 • vurdere midlertidig kjøreforbud, se Førerkortveilederen

Ved døgnbehandling er det institusjonen som har ansvar for tiltak knyttet til ivaretakelse av somatisk helse.

Ved poliklinisk behandling i TSB/PHV, er det primærhelsetjenesten, ev. i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som er ansvarlig.

Ved kontakt med fastlege, øvrig kommunal helse- og sosialtjeneste eller somatisk spesialisthelsetjeneste: Vurder å henvise til TSB, og informer om selvhjelpsgrupper.

Se: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).