Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Status for feil i e-resept

Det er en alvorlig feil i e-resept som gjør at resepter i reseptformidleren kan ha feil dosering. Årsaken til feilen er funnet, og det jobbes med å rydde opp i reseptene og å få oversikt over følgefeil.

Helsedirektoratet ønsker fortsatt at sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester følger godt med på legemidler som vanligvis doseres sjeldnere enn daglig når de gjennomgår sine medikamentkurver og medisinkort. Helsedirektoratet ber også apotek om å være årvåkne, da det i noen enkelttilfeller har blitt feil i doseringen på apotekets etikett. 

Informasjon til rekvirenter og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Virksomheter som er berørt av feilen i e-resept har fått tilsendt informasjon om feilen, og oversikt over hvilke resepter som er rammet av feilen slik at disse kan tilbakekalles. Feilen kan være til stede selv om resepten ser riktig ut for rekvirenten. Dette avhenger av hvilken informasjon som vises i brukergrensesnittet i de ulike EPJ-løsningene. Det er derfor viktig at de aktuelle reseptene tilbakekalles selv om de fremstår som korrekte. 

I de tilfeller der behandlingen skal videreføres må det utstedes ny resept. 

Veiledningen som er sendt ut kan lastes ned her. Vi gjør oppmerksom på at veiledningen som gis her kun gjelder for korrigering av de resepter som er omfattet av feilen.

Norsk helsenett har lagt inn en funksjon i reseptformidleren som avviser resepter med den aktuelle typen doseringsfeil. Feilmeldingen har følgende ordlyd: "Resepten er avvist fordi den har kjent avvik i strukturert dosering. Opprett ny resept ved å søke opp legemiddelet på nytt. Tidligere resept/legemiddelbehandling/mal bør avsluttes/tilbakekalles." 

Liste over legemidler som er berørt av feilen

Listen over hvilke legemidler som er berørt av feilen er oppdatert 18. juni kl. 14.30. Listen blir oppdatert hvis det oppdages nye legemidler som er omfattet av feilen. 

Informasjon til deg som kan være berørt av feilen

Feilen kan ha medført at apotek, sykehuset, institusjonen eller hjemmetjenesten din har fått oppgitt feil dose for et legemiddel som er foreskrevet til deg, og som du får utdelt disse stedene. Helsetjenesten og apotek har rutiner for å hindre at slike feil fører til feil informasjon om doseringen på legemiddelpakker du får utdelt. 

Helsedirektoratet og Norsk helsenett jobber sammen med resten av helse- og omsorgssektoren for å rette opp i reseptene der det er feil informasjon om dosering. 

Dersom du er en av dem som er berørt av dette, vil din behandler følge opp og informere deg. 

Er du urolig for om dette kan gjelde deg? Ta kontakt med din behandler. 

Helsedirektoratet har meldt feilen til Datatilsynet. Det er fordi feil som fører til at informasjon blir endret utilsiktet skal meldes dit. Dette dreier seg ikke om data på avveie. Ingen trenger å være redd for at reseptopplysninger eller andre sensitive helsedata om dem er kommet i hendene på uvedkommende. 

Hva er e-resept? 

E-resept er en nasjonal e-helseløsning (samhandlingsløsning) for sikker overføring av reseptinformasjon. Samhandlingsløsningen består av et sett ulike meldinger og systemer som i et samspill håndterer en sikker rekvirering og utlevering til pasienten. Reseptene blir formidlet gjennom en nasjonal database som heter reseptformidleren. 

Helsedirektoratet er dataansvarlig for reseptformidleren. Norsk helsenett er leverandør og databehandler på vegne av Helsedirektoratet.

Beskrivelse av feilen 

Feilbeskrivelsen nedenfor angir Helsedirektoratets forståelse av feilen per 5. juli 2024. Det kan komme ny informasjon som gjør at denne beskrivelsen vil bli oppdatert. 

Kilden til feilen lå i et pasientjournalsystem hvor fornyelse av resepter ikke ble gjennomført på riktig måte. Enkelt forklart gjorde feilen at et doseringsfelt ble satt til daglig, selv om den originale resepten hadde et sjeldnere intervall. Denne feilen er nå rettet i pasientjournalsystemet, slik at nye feildoseringer ikke skal oppstå. 

Dosering i e-resept kan angis på flere måter. Resepten kan inneholde: 

  1. kortdose (en mal for dosering) 
  2. strukturert dosering 
  3. doseringsveiledning (dssn) 

Reseptens strukturerte dosering fylles ut fra kortdosen, men den strukturerte doseringen kan også fylles ut manuelt. Doseringsveiledningen (dssn) beskriver doseringen til pasienten med vanlig tekst. 

Doseringsfeilen oppsto ved at feltet for intervall alltid ble satt til daglig i den strukturerte doseringen, uavhengig av hva den originale resepten beskrev. Kortdose og doseringsveiledning (dssn) ble videreført korrekt til ny resept. 

Eksempel:  

Hvis doseringen er 1 penn hver uke på fast ukedag, er korrekt gjentagelsesintervall på 7 dager (Intervall=7).  

Ved import og fornying, har dette feilaktig blitt endret til gjentagelsesintervall på 1 som innebærer daglig dosering (Intervall=1). 

De aller fleste pasientjournalsystemer har videreført feil dosering når feilen først har oppstått. 

Reseptens strukturerte dosering gjør det mulig for å kunne gjenbruke doseringsinformasjonen i andre løsninger, som for eksempel ved import av pasientens legemidler til kurveløsningen på sykehuset eller ved pakking av multidose. I disse prosessene benyttes kun den strukturerte doseringen. 

Doseringsveiledningen (dssn) benyttes i utleveringen fra apotek, og er grunnlaget for teksten på apoteketiketten. 

En følgefeil som nå er oppdaget i noen svært få enkelttilfeller, har oppstått i en løsning hvor doseringsveiledningen (dssn) genereres på bakgrunn av strukturert dosering. Når strukturert dosering var feil, så ble denne feilen videreført inn i doseringsveiledningen (dssn). 

 

Hva er omfanget av feilen? 

Feilen har berørt nesten 2000 aktive resepter i reseptformidleren. Etter at kilden til feilen ble rettet og Norsk helsenett la inn funksjonalitet som avviser resepter med feilen, har det ikke dukket opp nye resepter med feil. 

I kjernejournal ligger det resepter som ikke lenger er aktive. Det er identifisert 4000 gamle resepter som har samme type feil. Norsk helsenett jobber med å identifisere tiltak som skal forhindre at feilen videreføres i forbindelse med fornying av resepter. 

Feilen har forplantet seg inn i løsninger som håndterer medisinering på sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester. Feil har også forplantet seg til et multidoseapotek. Der har feilen blitt manuelt fanget opp og korrigert før utlevering. 

Det er funnet en følgefeil hvor det i noen enkelttilfeller har blitt feil i doseringen på apotekets etikett. Dette er foreløpig identifisert på to resepter. Det jobbes videre med å analysere omfanget av følgefeilen. 

 

 

Nyhetssaker vi har publisert om temaet

Fortsatt behov for rydding i resepter (4. juli)

Rekvirenter er varslet om feil i resepter (21. juni)

Ber tjenesten om å rette opp i resepter (18. juni)

Feil funnet i nesten 2000 resepter (17. juni)

Har varslet Datatilsynet (16. juni)

Ber helsetjenesten gjennomgå medikamentkurver (14. juni)

Feil i e-reseptkjeden (13. juni)

Først publisert: 18.06.2024 Siste faglige endring: 08.07.2024 Se tidligere versjoner