Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pågående prosjekter

EØS-prosjekter med norske partnere i Polen

Det er 12 prosjekter under dette programmet. En kort beskrivelse av de 10 prosjektene som har norsk prosjektpartner gis nedenfor. At Norge er prosjektpartner, innebærer at en statlig aktør eller en norsk organisasjon bidrar inn i prosjektet. Informasjonen er hentet fra Grant Admission, og Helsedirektoratet har oversatt beskrivelsen fra engelsk til norsk.

PL-HEALTH-0012 Financing of Pilot Project To Test Telemedicine Models Developed within The Pre-Defined Project On Telemedicine And E-Health Policy – Chronic Diseases Of COPD

 • Prosjektleder: University Clinical Centre in Gdansk (UCK PL)
 • Prosjektpartner: Horizon Group AS (NO) og flere polske partnere
 • Prosjektbeskrivelse: Redusere ulikheter i tilgang til helsetjenester ved at pasienter som bor langt unna spesialisthelsetjenesten får tilgang til spesialistkonsultasjoner. Dette skal gjennomføres ved å vise hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan støtte diagnostisering og behandling av KOLS-pasienter. Prosjektet skal gi tilgang til spesialistkonsultasjoner via video og tilrettelegge for digital informasjonsflyt mellom pasient, lege i primærhelsetjenesten og spesialister. En nettbasert plattform for pasientkoordinering skal benyttes. Den skal også brukes til å utvikle et opplæringsverktøy for pasienter.
 • Prosjektperiode: 06.04.2023-31.12.2023
 • Nettside: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (uck.pl)

PL-HEALTH-0004 Introduction and testing of pilot telemedicine solutions as part of the 'chronic diseases' model in Wroclaw and Lower Silesian Voivodeship in 2022-2023

 • Prosjektleder: 4th Military clinical hospital with the polyclinic in Wroclaw (PL)
 • Prosjektpartner: Horizon Group AS (NO) og en rekke polske partnere
 • Prosjektbeskrivelse: Bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med kroniske sykdommer ved hjelp av velferdsteknologi, i henhold til modell “5 Chronic diseases". 520 mennesker som oppfyller inkluderingskriteriene skal nås, og av disse skal minimum 260 være kvinner, Minimum 10 prosent av deltakerne skal bo i områder der GDP er under nasjonalt gjennomsnitt.
 • Prosjektperiode: 20.01.2023-31.12.2023
 • Nettside for prosjektet: https://www.4wsk.pl/

PL-HEALTH-0003 Implementation and testing of pilot telemedicine solutions for the geriatrics model in Wrocław and the Lower Silesian Voivodeship in the years 2022-2023

 • Prosjektleder: 4th Military clinical hospital with the polyclinic in Wroclaw (PL)
 • Prosjektpartner: Horizon Group AS (NO) og en rekke polske partnere
 • Prosjektbeskrivelse: Målsetningen med prosjektet er å øke tilgang til helsetjenester hovedsakelig ved hjelp av teknologi, i overenstemmelse med modell "2 GERIATRICS.
 • For mennesker som lider av malnutrisjon, sarkopeni og skjørhet, forventes bedring i prognose for 80 prosent av deltakerne. Det vil si at utvikling av funksjonsnedsettelse motvirkes, redusert risiko for å bli avhengig av andre i å utføre daglige gjøremål, samt risiko sykehusinnleggelser blir mindre. Risiko for forverring av andre kroniske sykdommer blir lavere, og risikoen for død blir mindre.
 • Aktivitetene skal nå 520 mennesker (inkludert 260 kvinner) som er over 60 år. Minimum 10 prosent skal komme fra distrikter med gjennomsnittlig inntekt under nasjonalt GDP.
 • Prosjektperiode: 16.01.2023-31.12.2023
 • Nettside: https://www.4wsk.pl/

PL-HELTH-0008 Implementation of the telemedicine model in the field of cardiology by the "Polish Mother's Memorial Hospital" Institute

 • Prosjektleder: "Polish Mother's Memorial Hospital" Institute (PL)
 • Prosjektpartner: Institute of Media and Social Sciences (NO) og flere polske partnere
 • Prosjektbeskrivelse: Målet med prosjektet er å øke tilgang til helsetjenester og redusere ulikhet i tilgang. Mer spesifikt handler det om å forebygge sykelighet og død grunnet hjerte- og karsykdommer. Dette skal oppnås ved å gjennomføre og teste ut et implementeringsprosjekt for telemonitorering av pasienter med hjertesvikt, i tillegg til å iverksette forebyggende tiltak.
 • Prosjektperiode: 30.03.2023-31.12.2023
 • Nettside: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (iczmp.edu.pl)

PL-HEALTH-0001 Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions

 • Prosjektleder: Ministry of Health, Department of Innovation (PL)Ministry of Health - Poland
 • Prosjektpartner: Norwegian Centre for E-health Research, Tromsø (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har som mål å utjevne tilgang til, og forbedre helsetjenester i Polen gjennom telemedisin og e-helse. Målgruppen er mennesker fra sårbare grupper som bor i rurale områder. Syv modeller og standarder for telemedisinske tjenester (for kardiologi, geriatri, psykiatri inkludert psykisk helse, obstetrikk, diabetes, palliativ behandling og kroniske sykdommer) skal utvikles. Modellene vil bli testet som pilotprosjekter av såkalte supra-regionale sykehus og institutter, som velges gjennom åpen utlysning. Pilotprosjektene skal så evalueres av en uavhengig enhet for å identifisere vellykkede prosjekter som i fremtiden skal finansieres med offentlige midler. Prosjektet vil levere analyser, faglig assistanse, opplæring og bevisstgjøring, som blant annet inkluderer følgende aktiviteter: 
 • Analyser og rapporter om mulighet for å tilpasse erfaring fra Norge til Polen og utvikle modeller for telemedisinløsninger som skal testes gjennom åpen utlysning 
 • IT-opplæring av leger i utsatte områder inkludert "software" for telemedisin og e-helse, samt e-opplæring om psykisk helse 
 • Nasjonale bevissthetskampanjer om telemedisin og psykisk helse, forebygging og vaksinasjon 
 • Webinar for pasienter med spesialister med tema som forebygging og behandling av ulike sykdommer 
 • Konferanser for å dele resultater fra implementering av pilot/modell project 
 • Disseminerings "workshop" om telemedisin og e-helse pilotprosjekter/modeller 
 • Evaluering av telemedisinmodeller og deres anvendelse 
 • Utvikle forebyggings- og helsefremmende materiell 
 • Den norske partneren, Nasjonalt senter for e-helseforskning, bidrar med kompetansedeling, kunnskapsoppsummeringer og forskningsformidling. Senteret legger til rette for samarbeid mellom forskere og helsefaglig personell i Norge og Polen.  
 • Prosjektperiode: 22.05.2020-30.04.2024 

PL-HEALTH-0002 Healthy lifestyle of children and youth

 • Prosjekleder: Ministry of Health (PL)
 • Prosjektpartner: Trøndelag Region (NO) og Norwegian Cancer Society (NO)
 • Prosjektbeskrivelse: Målet med prosjektet er å fremme livskvalitet og sunne levevaner for barn og unge som bor i utsatte områder. Prosjektet har tre hovedkomponenter: (i) ernæring og sport, (ii) tobakk og (iii) psykisk helse.
 • Aktiviteter består blant annet av:

Ernæring og sport

  • Opplæringsprogram i å ta sunne valg i barnehager (inkludert kulinariske workshops, sportsaktiviteter, familiepiknik osv).
  • Fremme sportsaktiviteter for barn, ungdom og foreldre
  • Forberede forebyggende og helsefremmende materiell om sunn livsstil
  • Innkjøp og utdeling av enkelt sportstustyr og opplæringsmateriell til barn
  • Opplæring av omsorgspersoner (foreldre, barnehageansatte, trenere)

Rusmisbruk

  • Gjennomføre forskning for å identifisere faktorer som bidrar til røyking blant tenåringer og unge, samt effekten av prisvirkemidler for tobakk
  • Forberede helsefremmende utdanningsmateriell om sunne levevaner
  • Nasjonal anti-tobakk-kampanje rettet mot unge

Psykisk helse

  • Skrive en rapport om utvelgelse av målgruppe
  • Opplæring av ansatte i skole, foreldre og personell om psykiske helseproblemer blant unge
  • Workshops for psykologer, foreldre og lærere som handler om hvordan de kan hjelpe tenåringer med psykiske helseplager
  • Utvikle informasjonsmateriell om metoder for å søke hjelp for barn og ungdom som har psykiske helseutfordringer.
  • Opprette nettportal/nettside om psykisk helse, som tilbyr e-læringskurs, skolemateriell og for lærere og foresatte samt informasjonsmateriell for unge.
 • Prosjektperiode: 23.07.2020-30.04.2024
 • Nettside: Fundusze Europejskie dla Zdrowia Projekt predefiniowany "Styl życia" (zdrowie.gov.pl)

PL-HEALTH-0007 Telemonitoring of patients with heart failure. A pilot project of a telemedical model in cardiology

PL-HEALTH-0006 Pulmorehab access to health services through a personalised care system for copd patients including remote monitoring and telerehabilitation based on artificial intelligence methods

PL-HEALTH-0009 The implementation and use of video consultations in depression diagnosis and treatment telemedicine model in the area of psychiatry

 • Prosjektleder: Independent Public Health Care Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration in Szczecin (SPZOZ MSWIA w Szczecinie PL)
 • Prosjektpartner: Value Creation Services AS (NO) og flere polske partnere
 • Prosjektbeskrivelse: Styrke forebygging og redusere helseforskjeller ved å implementere en modell for velferdsteknologi i psykiatrien. Prosjektet muliggjør psykisk helsehjelp i form av videokonsultasjoner og fjernrådgivning av leger som har pasienter som er rammet av depresjon og andre lettere psykiske plager, inklusiv psykososiale helseutfordringer.  Målgruppen er tenåringer og voksne som ønsker en psykologisk undersøkelse. Videre retter prosjektet seg mot de som ikke tidligere har gjennomgått behandling, eller som har måttet avslutte behandling grunnet manglende tilgjengelighet, og spesielt mennesker fra utsatte områder. En annen målgruppe er medisinsk personell som trenger opplæring i bruk av velferdsteknologi i psykiatrien.
 • Prosjektperiode: 06.04.2023-31.12.2023

PL-HEALTH-0011 Improving the health of patients with heart failure through pilot implementation of telemedicine services at Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre of the Silesian Medical University in Katowice

 • Prosjektleder: Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre of the Silesian Medical University (PL)
 • Prosjektpartner: Åpenhet AS (NO) og flere polske
 • Prosjektbeskrivelse: Teste og bruke moderne digitale verktøy for å tilby pasienter som lider av hjertesvikt medisinsk behandling av høy kvalitet, og spesielt mennesker som bor i små byer med liten tilgang til spesialister og moderne utstyr. Prosjektet vil bedre tilgang til helsetjenester gjennom innkjøp av digitalt utstyr.
 • Prosjektperiode: 12.04.2023-31.12.2023

Først publisert: 26.01.2024 Siste faglige endring: 26.01.2024 Se tidligere versjoner