Støtte og veiledning

Det nasjonale støtteapparatet bidrar med støtte og veiledning til å identifisere og spre eksisterende kunnskap i tillegg til å spisse relevant kunnskap til formålet med reformen. 

Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF) inngår i det nasjonale støtteapparatet i hele reformperioden. 

De viktigste oppgavene med støtte og veiledning i reformen er å:
•    Tilrettelegge veiledning tilknyttet reformens innsatsområder.
•    Tilrettelegge veiledning knyttet til styring og kontroll med kvaliteten på tjenestene, kvalitets- og forbedringsarbeid samt innovasjon og nye arbeidsformer.
•    Bistå og støtte regionalt støtteapparat.

KS sine oppgaver

KS bidrar til utvikling av støtte og veiledning og representerer kommunenes interesser inn i arbeidet.

Les mer på nettsiden til KS

Senter for omsorgsforskning sine oppgaver (SOF)

SOF er faglig bindeledd mellom nasjonalt og regionalt støtteapparat.

Senterets viktigste oppgaver er å:

  • Støtte og veilede regionalt støtteapparat
  • Være faglig tilstede og tilgjengelig i nasjonalt og regionalt støtteapparat
  • Deltar i utvikling av veilednings- og støtteressurser

SOF har innhentet relevant og eksisterende kunnskap og publisert dette i en serie notater som er tilgjengelig på Omsorgsbiblioteket.

Støtte og veiledning til tverrgående tema

Det nasjonale støtteapparatet har pekt ut fire tverrgående tema som er sentrale for arbeidet med veiledning og støtte i tillegg til reformens fem innsatsområder. Disse temaene er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene, er å styrke det regionale støtteapparatet til å bistå kommunene med å realisere reformen.

Det er etablert arbeidsgrupper for hvert tema. Støtte og veiledning til tverrgående tema utvikles først.

Ressursportal.no

I gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet tilbys kommuner og fylkeskommuner et verktøy for analyse og planlegging av reformens fem hovedområder.

Verktøyet er en nettportal som gir en samlet fremstilling av relevant statistikk, fag og forskningsmateriell sammen med metode og veiledningsmateriell.

Målet for nasjonal ressursportal.no

  • Raskere tilgang til relevant styringsinformasjon
  • Bedre beslutningstøtte for ledere og planleggere
  • Godt dialogverktøy mellom regionalt støtteapparat og kommuner

 

I samarbeid med Helsedirektoratet har Fylkesmannen i Trøndelag utviklet ressursportalen og dere finner den her:  www.ressursportal.no    
 

Veiledningshefte - Et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med reformen

Denne veilederen er et hjelpemiddel for planlegging av lokalt arbeid med kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Veilederen presenterer en modell for planlegging og gjennomføring av planprosessen og retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet. 

Veilederen er utarbeidet av KS Konsulent på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag og Helsedirektoratet.

 

Først publisert: 26.06.2020