Nasjonalt støtteapparat

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS Nasjonalt og Senter for omsorgsforskning (SOF) og støtter kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF), som nasjonalt fagmiljø.
 

Nasjonale oppgaver er:

Drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid

 • Utarbeide og spre informasjon til kommuner, helseforetak og allmenheten, samt ivareta kommunikasjon med berørte parter. 
 • Besvare / kanalisere spørsmål som kan sendes til følgende e-postadresse: levehelelivet@helsedirektoratet.no
 • Utarbeide inspirasjonsvideoer, nyhetsbrev samt annet fysisk og web-basert materiale med hensikt å informere, motivere og engasjere ulike målgrupper.
 • Opprette kommunikasjonsplan som tilgjengeliggjøres for de regionale støtteapparatene slik at disse kan samkjøre planen med egne kommunikasjonsplaner. 

Tilrettelegge og spre faglig kunnskap

 • Identifisere relevant kunnskap og spisse/skreddersy dette til formålet/målgruppene for reformen, for alle reformens innsatsområder: et aldersvennlig Norge, mat, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
 • Tilgjengeliggjøre kunnskapsmateriellet på egnet måte i løpet av reformens første fase.

Tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk

Tilrettelegge og tilby veiledning og opplæring til de regionale støtteapparatene basert på støtteapparatenes behov. Tilbudet vil derfor nødvendigvis variere regionalt og gjennom reformens ulike faser. I reformens første og andre fase vil det eksempelvis tilrettelegges for veiledning innen:

 • Planarbeid og bruk av styringsdata 
 • Omstillings- og forbedringsarbeid 
 • Innovasjon og nye arbeidsformer

Støtte og bistå regionale støtteapparat

 • Våren 2019 ble ressursportal.no lansert; en digital løsning for dialog, informasjonsdeling og erfaringsutveksling mellom Helsedirektoratet og fylkesmannsembetene, samt embetene seg imellom. 
 • Delta på sentrale samlinger eller konferanser i reformperioden ved behov. Det legges opp til at Fylkesmannen deltar på samlinger i sine respektive regioner og således representerer det statlige ledd.
 • Arrangere samlinger for dialog og erfaringsutveksling mellom det regionale støtteapparatet, samt egne samlinger for Fylkesmannen.
 • Tilgjengeliggjøre relevante maler og presentasjoner til bruk i regionalt arbeid. I reformens første fase tilgjengeliggjøres maler for regional gjennomføringsplan, samarbeidsavtale og aktivitets- og milepælsplan. 

Leve hele livet-pris

En årlig "Leve hele livet-pris" deles ut i november hvert år og skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. Leve hele livet-prisen 2019 gikk til Karmøy kommune.

Sørge for evaluering av reformen 

OsloMet har fått oppdraget med å evaluere reformen. OsloMet har satt sammen et team bestående av forskere fra by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, velferdsforskningsinstituttet NOVA og forskingsgruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap, sammen med Vista Analyse AS. Prosjektleder er forsker II Hilde Hatleskog Zeiner.

De skal levere en midtveisrapport 1. juni 2021, for eventuelt å kunne justere kurs og virkemiddelbruk. Sluttrapport fra evalueringen skal bli levert 31. desember 2023.

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 28.03.2019