Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt og regionalt støtteapparat

Nasjonalt og regionalt støtteapparat støtter opp om kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Nasjonalt støtteapparat

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning (SOF), som nasjonalt fagmiljø.
 

Nasjonale oppgaver er:

Drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid

 • Utarbeide og spre informasjon til kommuner, helseforetak og allmenheten, samt ivareta kommunikasjon med berørte parter. 
 • Besvare / kanalisere spørsmål som kan sendes til følgende e-postadresse: levehelelivet@helsedirektoratet.no
 • Utarbeide inspirasjonsvideoer, nyhetsbrev samt annet fysisk og web-basert materiale med hensikt å informere, motivere og engasjere ulike målgrupper.
 • Opprette kommunikasjonsplan som tilgjengeliggjøres for de regionale støtteapparatene slik at disse kan samkjøre planen med egne kommunikasjonsplaner. 

Tilrettelegge og spre faglig kunnskap

 • Identifisere relevant kunnskap og spisse/skreddersy dette til formålet/målgruppene for reformen, for alle reformens innsatsområder: et aldersvennlig Norge, mat, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 
 • Tilgjengeliggjøre kunnskapsmateriellet på egnet måte i løpet av reformens første fase.

Tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk

Tilrettelegge og tilby veiledning og opplæring til de regionale støtteapparatene basert på støtteapparatenes behov. Tilbudet vil derfor nødvendigvis variere regionalt og gjennom reformens ulike faser. I reformens første og andre fase vil det eksempelvis tilrettelegges for veiledning innen:

 • Planarbeid og bruk av styringsdata 
 • Omstillings- og forbedringsarbeid 
 • Innovasjon og nye arbeidsformer

Støtte og bistå regionale støtteapparat

 • Våren 2019 ble ressursportal.no lansert; en digital løsning for dialog, informasjonsdeling og erfaringsutveksling mellom Helsedirektoratet og fylkesmannsembetene, samt embetene seg imellom. 
 • Delta på sentrale samlinger eller konferanser i reformperioden ved behov. Det legges opp til at Statsforvalteren deltar på samlinger i sine respektive regioner og således representerer det statlige ledd.
 • Arrangere samlinger for dialog og erfaringsutveksling mellom det regionale støtteapparatet, samt egne samlinger for Statsforvalteren.
 • Tilgjengeliggjøre relevante maler og presentasjoner til bruk i regionalt arbeid. I reformens første fase tilgjengeliggjøres maler for regional gjennomføringsplan, samarbeidsavtale og aktivitets- og milepælsplan. 

Leve hele livet-pris

En årlig "Leve hele livet-pris" deles ut i november hvert år og skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. Leve hele livet-prisen 2019 gikk til Karmøy kommune.

Leve hele livet-prisen 2020 gikk til Kinn kommune. 

Sørge for evaluering av reformen 

OsloMet har fått oppdraget med å evaluere reformen. OsloMet har satt sammen et team bestående av forskere fra by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, velferdsforskningsinstituttet NOVA og forskingsgruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet for helsevitenskap, sammen med Vista Analyse AS. Prosjektleder er forsker II Hilde Hatleskog Zeiner.

De skal levere en midtveisrapport 1. juni 2021, for eventuelt å kunne justere kurs og virkemiddelbruk. Sluttrapport fra evalueringen skal bli levert 31. desember 2023.

Kontaktinformasjon for det nasjonale støtteapparatet

Kontakt Leve hele livet

Thorstein Ouren,

Tlf: 46899410

Helga Katharina Haug,

Tlf: 41622305

levehelelivet@helsedir.no

Kontakt Program for aldersvennlig Norge

Ingrid Køhler Knutsen 
Tlf: 40226475

aldersvennlignorge@helsedir.no


Kontakt KS

Anne Gamme

Tlf: 91577199

Jørgen Dahlslett Ratvik

Tlf: 47243571

Kontakt regionalt støtteapparat

Kontaktinfo til aktører i regionalt støtteapparat finnes på denne siden

 

Regionalt støtteapparat

Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Det forventes at eldrerådene involveres i samarbeidet om reformen. I tillegg vil støtteapparatene knytte til seg andre relevante samarbeidspartnere

Oppgavene til det regionale støtteapparatet

 • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
 • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
 • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
 • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Det regionale støtteapparatet utarbeidet regionale gjennomføringsplaner i 2019 (fase 1). Statsforvalteren skal i fase 2 av reformen videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) samt samarbeide med fylkeskommunene, eldreråd, helseforetak, regionale fagmiljø og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.

Kontaktpersoner Statsforvalteren

Agder: Geir Evensen, evgei@statsforvalteren.no

Innlandet: Irene Imingen, [email protected]statsforvalteren.no

Møre og Romsdal: Greta Irene Hanset, [email protected]statsforvalteren.no

Nordland: Solveig Johnsen Hovet, fmnosho@statsforvalteren.no

Oslo og Viken: Anette Asbjørnsen, [email protected]statsforvalteren.no[email protected]statsforvalteren.no, Monica Gåsvatn, fmoamga@statsforvalteren.no

Rogaland: Bjørg Odland, [email protected]statsforvalteren.no, Anette Kommedal, ankom@statsforvalteren.no 

Troms og Finnmark: Sissel Andreassen, [email protected]statsforvalteren.no og Mari Tande Aronsen, [email protected]statsforvalteren.no

Trøndelag: Bente Kne Haugdahl, fmtlbkh@statsforvalteren.no  

Vestfold og Telemark: Janne Wikheim Aas, fmtejwa@statsforvalteren.no 

Vestland: Åse Vaag, fmhoava@statsforvalteren.no, Beate Helland, [email protected]statsforvalteren.no og Anne Eli Wangen, [email protected]statsforvalteren.no

Kontaktpersoner USHT

Her finnes kontaktpersoner ved alle utviklingssentrene og deres vertskommuner:

Kontaktpersoner USHT/vertskommuner

Kontaktpersoner KS

Agder: Anna Charlotte Larsen, anna.charlotte.larsen@ks.no

Oslo og Viken: Anna Lena Gaup, anna.lena.gaup@ks.no 

Innlandet: Kristin Mantroen Lorentzen, kristin.mantroen.lorentzen@ks.no

Møre og Romsdal: Hilde Nauste Myhre, hilde.nauste.myhre@ks.no, Stine Jacobsen stina.jakobsen@orsta.kommune.no, Anett Hauknes, Anett.Hauknes@kristiansund.kommune.no

Nordland: Elin Bye, elin.bye@ks.no

Rogaland: Elin Wetås de Jara, elin.wetas.jara@ks.no

Trøndelag: Turid Haugen, turid.haugen@ks.no, Møyfrid Hallset, moeyfrid.hallset@gmail.com, Annikken Kjær Haraldsen, annikken.kjaer.haraldsen@ks.no

Vestfold og Telemark: Merethe Taang, merethe.taang@ks.no

Vestland: Leni Klakegg leni.klakegg@ks.no

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2021 Se tidligere versjoner