Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppnevning av medlemmer av kontrollkommisjonene

Veiledning til statsforvalterne om oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene.

Innledning

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer.

Departementet har ansvar for å oppnevne medlemmene, men har delegert dette ansvaret til statsforvalterne.

Statsforvalterne skal også gi innstilling til Helsedirektoratet om hvordan fordelingen av institusjoner bør være mellom kommisjonene, som deretter fastsetter ansvarsområdet i henhold til psykisk helsevernforskriften § 43.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen administrativt og faglig.

På denne nettsiden finner statsforvalteren veiledning for oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonen. Formålet er å sikre at rekruttering og oppnevning skjer gjennom en åpen og forsvarlig prosess som gir tillit til at godt kvalifiserte og egnede personer blir oppnevnt.

Kontrollkommisjonens sammensetning

Kontrollkommisjonens medlemmer

Kontrollkommisjonen skal ha fire medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer. Det kan oppnevnes to varamedlemmer for ett medlem om det er hensiktsmessig av hensyn til arbeidsbelastning og tilgjengelighet.

Arbeidsfordeling

Ved høy arbeidsbelastning kan medlem og varamedlem avlaste hverandre. Statsforvalteren må klarlegge om et verv i praksis deles, eller om det er snakk om en reell varaoppnevning, da dette har betydning i forhold til reglene om gjenoppnevning, se under Gjenoppnevning (nedenfor).

Dersom det er et kontinuerlig behov for deling av verv mellom leder/medlem og nestleder/varamedlem, bør statsforvalteren undersøke omfanget og arbeidsbelastningen i kommisjonen. Det bør vurderes om det kan være behov for å overføre deler av kommisjonens ansvarsområde til en annen kommisjon eller opprette en ny kommisjon som kan overta deler av den belastede kommisjonens ansvarsområde.

Generelle krav til medlemmene

Det er viktig at statsforvalteren gir søkere som er aktuelle for oppnevning til verv, et realistisk bilde av oppgaver og arbeidsomfang i den aktuelle kommisjonen. Statsforvalteren må klargjøre at vervet til enhver tid skal ivaretas i henhold til kravene i regelverket for kontrollkommisjonene, uavhengig av annet arbeid som medlemmet har.

Den som oppnevnes må ha interesse for arbeidsfeltet og være personlig egnet. Det innebærer blant annet å ha samarbeidsevner som er nødvendige i et kollegialt organ og kunne kommunisere med mennesker i krise.

Leder

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. Se kravene i domstolloven §§ 53-55. Det innebærer blant annet krav om å

 • være norsk statsborger
 • være over 25 år
 • ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Det er ingen øvre aldersgrense, men direktoratet anbefaler at statsforvalteren som hovedregel praktiserer de samme grenser som gjelder for domstolene. Dommere pensjoneres fra ordinære dommerstillinger ved fylte 70, men kan konstitueres fram til de fyller 73.

Lederen bør ha erfaring enten som dommer/dommerfullmektig, barneverns- og helsenemndsleder eller innen helse- og sosialrett, eksempelvis fra advokatpraksis eller arbeid i offentlig forvaltning.

Lege

Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Det forutsettes at legemedlemmet har autorisasjon så lenge vedkommende har vervet, jf. helsepersonelloven § 48 a. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull. Det anbefales at det som hovedregel praktiseres samme aldersgrense som for øvrige medlemmer av kommisjonen.

To lekmedlemmer

Kommisjonen skal ha to lekmedlemmer.

Av de to faste medlemmene skal minst ett medlem enten selv ha vært under psykisk helsevern, være eller ha vært nærstående til pasient eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. Det kan for eksempel være i en interesseorganisasjon, som brukerrepresentant e.l.

Det stilles ingen særskilte krav til bakgrunnen til det andre lekmedlemmet. Vedkommende kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn eller annen relevant erfaring for vervet.

Direktoratet anbefaler statsforvalterne å ta utgangspunkt i aldersgrensene som gjelder for meddommere til domstolene, dvs. at den som oppnevnes må være over 21 og under 70 år på tidspunktet for oppnevning. Se domstolloven § 70.

Kjønnsbalanse

Kontrollkommisjonen settes sammen i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. Når et offentlig organ oppnevner utvalg mv. skal begge kjønn være representert med minst to medlemmer dersom utvalget har fire eller fem medlemmer. Det gjelder også ved oppnevning av varamedlemmer. Statsforvalteren skal derfor oppnevne to medlemmer av hvert kjønn til vervene som medlemmer i den enkelte kommisjon, og to medlemmer av hvert kjønn til vervene som varamedlemmer.

Kultur- og likestillingsdepartementet kan gi dispensasjon fra kravet til kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. Statsforvalteren må ha vurdert alternative løsninger for å oppnå balanse. Dersom det vil medføre betydelige ulemper å oppfylle kravet, for eksempel betydelige kostnader, vil det kunne gis dispensasjon.

Søknaden om dispensasjon skal være begrunnet. Relevante opplysninger i søknaden vil være hvilke tiltak statsforvalteren har iverksatt for å finne aktuelle kandidater av begge kjønn til vervene, samt ulemper ved å oppfylle kravet. Det kan også opplyses om hvilke andre krav som regelverket stiller til medlemmer av kontrollkommisjonene, og hvilke avveininger man har gjort mellom disse kravene og kravet til kjønnsbalanse. Det kan videre være relevant informasjon om statsforvalteren har sikret kjønnsbalanse i andre kommisjoner i samme periode.

Statsforvalteren sender dispensasjonssøknaden til Helse- og omsorgsdepartementet som videreformidler søknaden til Kultur- og likestillingsdepartementet. Det sendes separate søknader for hver kommisjon det bes om dispensasjon for. Statsforvalterens bør ta høyde for den ekstra tiden som kan gå med til mulige dispensasjonssøknader.

Rekruttering

Generelt om rekruttering

Statsforvalteren må sikre at rekruttering av nye medlemmer skjer på en åpen og tillitvekkende måte, og slik at aktuelle kandidater gis anledning til å søke verv i kontrollkommisjonen.

Alle verv bør kunngjøres på statsforvalterens nettsider. Statsforvalteren kan også benytte seg av kunngjøring i digitale rekrutteringskanaler som for eksempel advokatjobb.advokatbladet.no, legejobber.no, jobbnorge.no, arbeidsplassen.nav.no og i sosiale medier, samt i relevante fagtidsskrifter og lokale medier.

Statsforvalteren kan også kontakte arbeidsgivere i fylket som har mulige kvalifiserte søkere ansatt, og be dem om å videreformidle kunngjøringen.

Rekruttering av legemedlemmet

Kommunelegene i fylket kan bes om å videreformidle kunngjøringer av verv som legemedlem til leger i egen kommune.

Rekruttering av lekmedlemmene

Ved rekruttering av bruker-/pårørendemedlemmet kan statsforvalteren spørre fylkesnivå i bruker- og pårørendeorganisasjoner, for eksempel Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), om å videreformidle kunngjøring av verv på sine nettsider og til sine medlemmer, og oppfordre interesserte til søke. Det er viktig å understreke for kontrollkommisjonsmedlemmene som er medlem av en bruker- eller pårørendeorganisasjon, at de ikke representerer organisasjonen i sitt virke i kommisjonen, men er personlig oppnevnt.

Ved rekruttering av det andre lekmedlemmet kan for eksempel Norsk sykepleierforbund og/eller Fellesorganisasjonen på fylkesnivå, spørres om å videreformidle kunngjøring av verv til sine medlemmer.

Oppnevning

Statsforvalteren må sikre en forsvarlig oppnevning. Dette innebærer at det må foretas dokumentkontroll for å bekrefte kompetansen til søkere til leder- og legevervet. Det vi si at vitnemål og eventuelt andre dokumenter av relevans må innhentes.

Videre skal statsforvalteren intervjue aktuelle kandidater før oppnevning, blant annet for å kunne vurdere interesse for arbeidsfeltet og personlig egnethet, herunder at vedkommende har samarbeidsevner som er nødvendige i et kollegialt organ og kan kommunisere med mennesker i krise. Intervju og dokumentkontroll kan unnlates ved gjenoppnevning.

I intervjuet må statsforvalteren videre orientere om oppgavene som kontrollkommisjonsmedlemmet skal utføre. Det må gis et realistisk bilde av arbeidsomfanget i den aktuelle kommisjonen, og klargjøres at vervet til enhver tid må utføres i henhold til reglene for kontrollkommisjonene, uavhengig av annet arbeid som medlemmet har.

Det bør som hovedregel også foretas referansesjekk. Statsforvalteren oppnevner de best kvalifiserte.

Det forekommer at en person har verv i flere kommisjoner samtidig. Ved vurderingen av om en person skal oppnevnes til flere samtidige verv, må det ses hen til arbeidsmengde og møtefrekvens i de aktuelle kommisjonene. Flere verv bør unngås dersom det medfører administrativt merarbeid eller større arbeidsbelastninger for øvrige kommisjonsmedlemmer, for eksempel som følge av hyppige møtekollisjoner o.l.

Habilitet

Psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd bestemmer at ingen kan oppnevnes som medlem av en kommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevernet som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Helsedirektoratet legger til grunn at ansatte hos statsforvalteren må anses inhabile som medlemmer av en kontrollkommisjon i gjeldende fylke.

På mindre steder bør statsforvalteren være oppmerksom på habilitetsproblematikk ved oppnevnelse av dommer som leder, da enkelte av kontrollkommisjonens vedtak senere kan bringes inn for retten for rettslig overprøving.

En person kan ha hatt personlig erfaring som pasient eller pårørende fra den institusjonen kommisjonen er knyttet til. Dette vil som utgangspunkt ikke medføre inhabilitet, men det må vurderes konkret etter forvaltningslovens regler. Dersom et kontrollkommisjonsmedlem i oppnevningsperioden blir behandlet i den aktuelle institusjonen, må imidlertid vedkommendes vara tre inn i behandlingsperioden. Se for øvrig Opphør av verv som medlem i kontrollkommisjonen (nedenfor).

For spørsmål om habilitet som reiser seg i konkrete saker som kontrollkommisjonen har til behandling, se veiledning for Kontrollkommisjonens saksbehandling.

Dersom det i en konkret sak vurderes at både leder (medlem) og nestleder (varamedlem) er inhabile, må statsforvalteren oppnevne setteleder (settemedlem). Det vil som oftest være hensiktsmessig å oppnevne leder (medlem) fra en annen kommisjon.

Oppnevningsperiode

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 annet ledd skal medlemmene oppnevnes for fire år av gangen. Hvis samtlige medlemmer av en kontrollkommisjon må oppnevnes på nytt samtidig, oppnevnes to av medlemmene for to år.

Hvis et medlem eller varamedlem fratrer i løpet av oppnevningsperioden, foretas nyoppnevning for den gjenværende del av perioden.

Gjenoppnevning

Et medlem kan bare gjenoppnevnes én gang i samme kontrollkommisjon. Det vil si at et medlem kan sitte sammenhengende i inntil fire pluss fire år i samme kommisjon. Etter å ha vært ute av en kontrollkommisjon en periode, kan en person likevel oppnevnes til et verv i samme kommisjon på nytt.

Etter å ha innehatt et verv i to perioder kan et medlem heller ikke oppnevnes som vara i samme kommisjon, uten et slikt opphold som nevnt i avsnittet ovenfor.

I noen tilfeller trer en person inn i et verv i en kortere periode for å erstatte et medlem som fratrer før oppnevningsperiodens utløp. Et medlem som trer inn og som har hatt fungeringstid på mindre enn et halvt år i en kommisjon, kan gjenoppnevnes for ytterligere fire pluss fire år i denne kommisjonen.

I utgangspunktet kan man oppnevnes som ordinært medlem av kontrollkommisjonen etter en periode på fire pluss fire år som varamedlem. Dette gjelder imidlertid ikke dersom medlemmet og vara i realiteten har delt vervet, det vil si at vara har utført mer enn ca. 30 prosent av arbeidet. Hvorvidt vervet er å anse som delt, må vurderes konkret. Dersom vervet må anses som delt, regnes tid som vara tilsvarende som for ordinære medlemmer med hensyn til forbudet mot gjenoppnevning.

Begrensingene i adgang til gjenoppnevning gjelder ikke dersom medlemmet bytter til en annen kommisjon. Et medlem kan altså sitte fire pluss fire år i kommisjon A, og deretter fire pluss fire år i kommisjon B.

Opphør av verv som medlem av kommisjonen

Statsforvalteren kan gi fritak fra vervet som kontrollkommisjonsmedlem dersom vedkommende medlem selv ber om det.

Det kan under visse omstendigheter være behov for å frata et medlem vervet, uavhengig av vedkommendes eget ønske, for å sikre at kontrollkommisjonen kan ivareta sine oppgaver. Dette er ikke direkte regulert i lov eller forskrift, men kan eksempelvis være aktuelt dersom

 • medlemmet flytter så langt vekk at det medfører uforholdsmessige vansker med eller bruk av betydelige offentlige ressurser for å ivareta vervet.
 • medlemmet grunnet sykdom eller svekkelse ikke kan ivareta vervet som forutsatt ved oppnevning.
 • medlemmet mister autorisasjon som var en forutsetning for oppnevning.
 • det oppstår så betydelige samarbeidsvansker at ett eller flere verv må trekkes tilbake for at kommisjonen skal kunne utføre oppgavene sine.

Ved vurderingen kan statsforvalteren også se hen til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Se forslaget til ny forvaltningslov § 67, særmerknader til bestemmelsen og kapittel 30.5.2.

Helsedirektoratet legger til grunn at oppnevning til verv ikke skal anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Derimot anser direktoratet statsforvalterens avgjørelse om å frata et medlem verv, som et enkeltvedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven § 27. Helsedirektoratet er klageinstans.

Konflikthåndtering

Hvis det internt i kontrollkommisjonen oppstår samarbeidsproblemer som ikke lar seg løse internt i kommisjonen, kan lederen eller medlemmene be statsforvalteren om bistand.

Statsforvalteren må kartlegge situasjonen og forsøke å løse samarbeidsproblemene ved dialog med og veiledning til leder og øvrige medlemmer. Statsforvalteren kan konsultere Helsedirektoratet for generell veiledning.

Aktuelle tiltak dersom samarbeidsproblemene ikke løses ved dialog og veiledning, kan være å bytte medlem(mer) mellom kommisjoner eller å løse medlem(mer) fra vervet.

Oppnevningsbrev og informasjon til nye medlemmer

I oppnevningsbrevet må statsforvalteren opplyse om oppnevningsperiode. Det må tas forbehold om at vervet kan opphøre før utløpet av oppnevningsperioden på grunn av endringer i lovverket. Det vises til arbeidet med oppfølging av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven.

Det må også opplyses om statsforvalterens adgang til å frita eller frata et medlem vervet.

Statsforvalteren må sørge for at nyoppnevnte medlemmer får tilsendt lenke til kontrollkommisjonens nettsider på helsedirektoratet.no og spesielt blir gjort oppmerksom på:

Melding til Helsedirektoratet og institusjonene

Statsforvalteren skal sende melding om nyoppnevninger med opplysninger om medlemmenes navn og oppnevningsperiode til Helsedirektoratet. Dette kan gjøres ved å sende direktoratet kopi av oppnevningsbrev.

Videre skal direktoratet ha melding om kontaktinformasjon til kommisjonens leder og nestleder, herunder adresse, telefonnummer og epostadresse. Meldinger sendes til kontrollkommisjonen@helsedir.no.  

Tilsvarende melding sendes til institusjoner som den enkelte kommisjonen er knyttet til.

Det er viktig at statsforvalterne følger opp denne oppgaven løpende, da direktoratet og institusjonene er avhengige av kontaktinformasjonen i sin kommunikasjon med ledere/nestledere.

Om utgifter

Statsforvalterens oppgaver knyttet til oppnevning og ansvarsområde finansieres over statsforvalterens driftskapittel (kap. 525).

Godtgjøring til kontrollkommisjonens medlemmer og andre utgifter til kommisjonens virksomhet dekkes over statsbudsjettet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-4 og statsbudsjettets kapittel 734. Se nærmere i forskrift av 16. desember 2011 nr. 1258 (psykisk helsevernforskriften) kapittel V om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og informasjon om godtgjøring til kontrollkommisjonens medlemmer.

Under kapittel 734 kan statsforvalteren også dekke rimelige utgifter til

 • Kunngjøring av ledige verv i kontrollkommisjonene
 • Leie av møtelokaler i forbindelse med årlige planleggingsmøter o.l.
 • Enkel bevertning i forbindelse med ovennevnte møter:

Først publisert: 08.04.2022 Siste faglige endring: 08.04.2022 Se tidligere versjoner