Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonene

Statsforvalteren utbetaler godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonene. Informasjon om satser, reiseutgifter m.v.

Godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonen reguleres av psykisk helsevernforskriften §§ 64-68 (lovdata.no).

Hva det kan kreves godtgjøring for

Alle medlemmer av kommisjonen har krav på godtgjøring for faktisk medgått tid til møteforberedelse, arbeid i møter, klagebehandling, tilsynsreiser m.m. Med faktisk medgått tid menes den tiden medlemmene reelt har brukt på disse oppgavene. Det innebærer for eksempel at det ikke gis godtgjøring for avlyste møter.

Godtgjøring gis uavhengig av tidspunkt arbeidet finner sted. Det kan altså gis godtgjøring utover normal arbeidstid.

Det gis samme godtgjøring for arbeid i og utenfor møter. Det gis godtgjøring for hver påbegynt halvtime. Godtgjøring for forberedende arbeid og reisefravær avrundes under ett oppover til nærmeste halvtime, jf. psykisk helsevernforskriften § 64.

Det kan også kreves godtgjøring for

 • deltakelse i opplæringskurs for nye medlemmer
 • gjennomgang av e-læringskurs for kontrollkommisjonene
 • deltakelse på den årlige kontrollkommisjonskonferansen
 • deltakelse på den årlige ledersamlingen
 • deltakelse i et eventuelt årsmøte/årlig planleggingsmøte i kommisjonen
 • forberedelsestid og reisetid forbundet med ovennevnte konferanser, møter mv.
 • utarbeidelse av høringssvar på kontrollkommisjonens arbeidsområde
 • gjennomlesning av informasjon om fortolkninger, rundskrivsendringer o.l. som blir sendt ut fra Helsedirektoratet til kontrollkommisjonene

Godtgjøring kan ikke kreves for tid som medgår til generell oppdatering og studier på fagområdet, så som deltakelse i andre konferanser enn kontrollkommisjonskonferanse/ledersamling, gjennomgang av faglitteratur o.l. Det enkelte medlem er oppnevnt på bakgrunn av sin kompetanse, herunder til enhver tid oppdatert relevant fagkunnskap, for å ivareta sin rolle i kommisjonen.

Det skal ikke utbetales feriegodtgjøring i tillegg til godtgjøringssatsene. Annet fravær som for eksempel skyldes sykdom, godtgjøres heller ikke, jf. psykisk helsevernforskriften § 65 annet ledd.

Salæret kan settes ned dersom statsforvalteren etter et konkret skjønn vurderer at det er benyttet lengre tid på oppgavene enn det som er rimelig og nødvendig, jf. psykisk helsevernforskriften § 66 andre ledd.

Særlig om godtgjøring for reisetid

Det gis godtgjøring for all reisetid til og fra kommisjonsmøter, institusjonsbesøk mv., jf. psykisk helsevernforskriften § 66 første ledd.

Med "reisetid" menes faktisk reisetid og ventetid under reisen. Med "ventetid under reisen" skal forstås venting på avreise eller korresponderende transportmiddel, samt forsinkelser under reisen.

Annet fravær i forbindelse med reisen enn ovenfor nevnt, godtgjøres kun i tidsrommet kl. 08.00-16.00. Med "annet fravær" menes for eksempel ventetid etter ankomst på reisemålet, herunder overnatting i forkant av et møte el.  

Satser

Godtgjøring gis pr. time med den samme satsen for alt arbeid i kommisjonen, herunder reisetid.

Satsene er oppgitt i prosent av den til enhver tid gjeldende satsen i salærforskriften § 2 (lovdata.no), jf. psykisk helsevernforskriften § 65.

For leder med vara gjelder følgende satser:

 • Jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling: 75 prosent
 • Advokat som er selvstendig næringsdrivende: 100 prosent

Advokat som er partner og deleier i firma, regnes som selvstendig næringsdrivende og godtgjøres med 100 prosent av salærsatsen, jf. Helsedirektoratets brev av 24. juni 2021, jnr. 21/12723 (PDF).

For legekyndig medlem med vara gjelder følgende satser:

 • Lege som er ansatt i lønnet stilling: 75 prosent
 • Lege som er selvstendig næringsdrivende: 100 prosent

Øvrige medlemmer og vara gis en godtgjørelse som tilsvarer 37,5 prosent av salærsatsen. Dersom disse er selvstendig næringsdrivende som hovedstilling, gis en godtgjørelse som tilsvarer 50 prosent av satsen.

Satsen på hhv. 100 og 50 prosent for selvstendig næringsdrivende er ment å inkludere dekning av utgifter til kontorhold. Kontorhold omfatter utgifter til husleie, kopiering, porto, telefon, Lovdata og innkjøp av litteratur mv.

Kontrollkommisjonsledere som ikke er selvstendig næringsdrivende og som fremlegger faktura, kan få dekket faktiske kostnader til porto, postboksleie og andre kostnader til kontorhold.

Arbeidsgivere til kontrollkommisjonsledere som er ansatt i fast stilling og som ber om det, kan få dekket inntil 10 000,- i året til kontorkostnader/kontorholdutgifter dersom kontrollkommisjonsleder anvender arbeidsgivers kontorutstyr mv. i utførelsen av sine oppgaver for kontrollkommisjonen.

Arbeidsledige, pensjonister o.l. som mottar trygd, pensjon m.v., godtgjøres som personer i fast/lønnet stilling, dvs. med hhv. 75 eller 37, 5 prosent av salærsatsen, jf. Helsedirektoratets brev av 24. juni 2021, jnr. 21/12723 (PDF).

Sekretær som bistår kontrollkommisjonen, får en godtgjøring på 25 prosent av salærsatsen

Tapt arbeidsinntekt

Medlemmer av kontrollkommisjonen som har et dokumentert tap i arbeidsinntekt som overstiger det som utbetales som godtgjørelse for arbeid i kontrollkommisjonen, kan søke statsforvalteren om erstatning for dette, jf. psykisk helsevernforskriften § 67.

Statsforvalterens avgjørelse må basere seg på en skjønnsmessig rimelighetsbetraktning i det enkelte tilfellet, hvor også hensynet til å få på plass en fungerende kommisjon kan være relevant.

Se veiledende beløp i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 (lovdata.no).

Reiseutgifter

Reiseutgifter, for eksempel utgifter til reise, opphold osv., dekkes i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, jf. psykisk helsevernforskriften § 68. Søknad om å benytte eget transportmiddel sendes til og avgjøres av statsforvalteren. 

Fremsetting av krav, foreldelse og utbetaling

Det enkelte kontrollkommisjonsmedlem leverer selv sine krav om godtgjøring og dekning av reiseutgifter til statsforvalteren i DFØ. Krav bør sendes til statsforvalteren innen tre måneder.

Krav foreldes etter reglene i foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år.

Oppnevningen som kontrollkommisjonsmedlem er personlig, og godtgjøringen skal utbetales til medlemmene personlig og ikke til vedkommendes eventuelle firma. Det vises til skatteloven § 5-10 (1) bokstav b (lovdata.no) om at godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd o.l. skal regnes som fordel vunnet ved arbeid (lønn), og ikke som vederlag for omsetning av tjenester. Det gjelder selv om vervet er ledd i en virksomhet for mottakeren.

Først publisert: 09.02.2015 Siste faglige endring: 04.04.2023 Se tidligere versjoner