Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023)

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det forutsetter at pasienter og brukere har kunnskap og muligheter for å ivareta sin helse på best mulig måte. Helse- og omsorgstjenestene må legge til rette for at pasienter og brukere i større grad tas med på beslutninger som omhandler dem, gjennom blant annet å stille spørsmålet «hva er viktig for deg»? Tilstrekkelig helsekompetanse er en forutsetning for å realisere pasientens helsetjeneste.

Basert på internasjonal forskning, definerer vi helsekompetansen slik: "Helsekompetanse handler om grunnleggende ferdigheter, kunnskap og motivasjon som gjør individet i stand til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon med den hensikt å kunne ta helserelaterte beslutninger i hverdagen. Dette kan handle om å ta avgjørelser relatert til hvordan en forebygger sykdom, om en har behov for helsetjenester, og hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet".

Helsekompetanse er en av flere faktorer som samvarierer med helsen til individer, grupper og i hele populasjoner. Høy helsekompetanse er knyttet til god fysisk og psykisk helse, og lav helsekompetanse er en samfunns- og helsepolitisk utfordring. Helsekompetanse spiller derfor en rolle i individsentrerte helse- og omsorgstjenester, bekjempelse av kroniske sykdommer (NCD-er), antibiotikaresistens, sosialt skapte helseforskjeller, bærekraftig ressursutnyttelse og helse i et livsløpsperspektiv.

Strategien peker ut noen utfordringsområder hvor helsekompetanse spiller en viktig rolle. Det kan handle om tiltak

  • for å treffe målgrupper med tilpassede kampanjer i ulike kommunikasjonskanaler. Her vil det være viktig at både budskapet og formidlingsmåte tilpasses målgruppens forutsetninger.
  • for å bevisstgjøre helse- og omsorgspersonell på pasienters og brukeres helsekompetanse, og tilpasse kommunikasjonen til mottakers evne til å håndtere og bruke informasjonen.
  • for bedre organisering i helse- og omsorgstjenestene for å bedre legge til rette for at pasienter og brukere enkelt finne frem til riktig tilbud til rett tid.
  • for å imøtekomme stadig krav om digitalisering i samfunnet og i helse- og omsorgstjenesten for øvrig. Dermed vil folks digitale helsekompetanse være en viktig faktor for å realisere «pasientens helsetjeneste».

Med bakgrunn i strategien, har Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal kartlegging av befolkningens helsekompetanse. Denne undersøkelsen skal etablere en "baseline" for oppfølging av helsekompetanserelaterte tiltak over tid, både i folkehelsearbeidet så vel som i helse- og omsorgstjenestene.

Rapporter (del I og del II) fra denne undersøkelsen skal gi kunnskap som kan understøtte tjenesters og myndigheters differensierte arbeid med utvikling av målrettede tiltak for å styrke helsekompetansen i befolkningen, og for å tilpasse helsetjenesten slik at den ivaretar personer med ulik helsekompetanse. 

Først publisert: 20.01.2021 Sist faglig oppdatert: 20.01.2021 Se tidligere versjoner