Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - rus- og avhengighetsmedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling/enhet med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning. 

1. Hovedutdanning
3,5 års tjeneste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

2. Obligatorisk sideutdanning
2.1 Psykisk helsevern
1 års psykisk helsevern

2.2 Annen relevant tjeneste
½ års annen relevant tjeneste

Sammen med søknad om spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin sendes attestasjonsskjema. 

Kursutdanning

270 timer, herav
• Obligatoriske kurs i rus- og avhengighetsmedisin: 240 timer
• Valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 timer
Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve der dette er besluttet.
I tillegg kreves obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse og gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse (Fra tillitsvalgt til leder, modul 1 – 3).

Merknader til regelverk

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Tjeneste fra før 1. desember 2017 kan etter særskilt vurdering godkjennes som tellende.
Tjeneste som er utført ved enhet som ikke er godkjent for spesialiteten kan i perioden 1. desember 2016 til 1. desember 2017 vurderes på linje med tjeneste tatt ved godkjent utdanningsinstitusjon, forutsatt at tjenesten samsvarer med intensjonen for spesialistreglene i rus- og avhengighetsmedisin.

All tjeneste må foregå i utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon. Legen må beherske behandling av pasienter med alle typer rus- og avhengighetsproblematikk.
Det er krav til 1 times ukentlig klinisk veiledning i TSB. I tillegg er det under den kliniske tjenesten i TSB krav til minst 30 timer veiledning i en valgfri, spesifikk terapimetode av veileder med veilederkompetanse i terapiformen.

Tjenesten skal inneholde:
1. 1 Tjeneste i hovedspesialitet
3 ½ års tjeneste i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

• 1 år i avdeling/enhet for avrusning:
Tjenesten må inneholde akuttvurderinger, diagnostisering og abstinensbehandling av pasienter.
Tjeneste med akuttvurderinger kan også oppnås i poliklinikk innen TSB.
• ½ år i døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
Tjenesten må inneholde utredning, behandling og rehabilitering av pasienter.
• 1 år i poliklinikk:
Tjenesten må tilby behandling til pasienter som bruker forskjellige typer rusmidler. Tjenesten må innebære utredning, diagnostisering og behandling av pasienter.
Tjenesten skal inkludere oppfølging av LAR-pasienter over minimum 3 måneder.
• 1 år valgfri tjeneste:
Tjeneste i valgfri avdeling eller poliklinikk innen TSB.
Den valgfrie tjenesten i TSB kan erstattes helt eller delvis med tjeneste i kommunalt rustiltak (feltpleie, kommunal substitusjonsbehandling, akuttiltak døgn, fengselshelsetjeneste og tilsvarende), med veiledning av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.
Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) teller med 1 år i stedet for valgfri tjeneste innen TSB. Annen relevant forskningstjeneste kan vurderes å telle med inntil ett år.

2.1 Psykisk helsevern

 1 års tjeneste i psykisk helsevern.
• Tjenesten skal være i sykehus, DPS eller i barne- og ungdomspsykiatri, med minst ½ år i akuttavdeling eller ambulant akutteam. Tjenesten for øvrig er valgfri (sengeavdeling, poliklinikk eller ambulant tjeneste i DPS, BUP eller sykehusavdeling).

2.2 Annen relevant tjeneste
½ års annen valgfri relevant tjeneste.
• ½ års sykehustjeneste på somatisk avdeling  (akutt- og mottaksmedisin, generell indremedisinsk, infeksjonsmedisinsk, nevrologisk eller pediatrisk avdeling) eller farmakologisk avdeling.
• ½ års sykehustjeneste i voksenpsykiatri eller i barne- og ungdomspsykiatri (døgn eller poliklinikk).
• ½ år i åpen uselektert allmennpraksis (minimum 80 % klinisk virksomhet).


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE
Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen får kompetanse til å:

• Kritisk kunne vurdere, og ta i bruk, resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
• Kunne evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring) med vitenskapelig metodikk.
• Kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
• Kunne formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling.

Forskningstjeneste vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt.
Det gjøres følgende presiseringer:
1. Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) eller tilsvarende teller med 1 år.

2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.
Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.

3. Medisinsk forskningstjeneste gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punkt i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2. 
Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for rus- og avhengighetsmedisin(legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 30.06.2021