Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - nevrologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 ½ års tjeneste ved nevrologisk avdeling

Minimum 3 ½ års tjeneste ved nevrologisk avdeling (sengepost/poliklinikk).


1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a. forskningstjeneste

eller

b. tjeneste ved relevant klinisk avdeling, ved relevant medisinsk sykehuslaboratorium eller tjeneste ved et eller flere av avdelingens/sykehusets nevromedisinske spesiallaboratorier

eller

c. tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin


2. SIDEUTDANNING
½ års tjeneste ved nevrokirurgisk avdeling

Søknad om spesialistgodkjenning i nevrologi kreves vedlagt attestasjonsskjema for utførte ferdigheter.

Kursutdanning

220 timer kurs, herav 140 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 1. Klinisk neuroanatomi med hjernedisseksjon (ca. 25 t)
 2. Neurokjemi og klinisk neurofarmakologi (ca. 25 t)
 3. Basal og klinisk neurofysiologi (ca. 25 t)
 4. Neuroimmunologi (ca. 15 t)
 5. Nevrogenetikk (ca. 15 t)
 6. Hjernens blod- og væskesirkulasjon (ca. 15 t)
 7. Psykiatri/neuropsykologi (20 t)

Av de resterende timer må minimum 6 kurs tas som godkjent emnekurs fra seks forskjellige emneområder. De aktuelle emneområdene er:

 1. Cerebrovaskulære sykdommer
 2. Epilepsi
 3. Neurotraumatologi og rehabilitering
 4. Demyeliniserende sykdommer/infeksjoner
 5. Nevrodegenerative sykdommer (inklusive demens)
 6. Neuromuskulære sykdommer
 7. Autonome forstyrrelser/neurourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/ neuroendokrinologi
 8. Smerte/hodepine
 9. Neuropatologi/neuroonkologi
 10. Neurootologi/neurooftalmologi
 11. Neurotoksikologi
 12. Juridiske og trygdemessige aspekter ved neurologi
 13. Nevroradiologi

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1.2a)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 1.2b)

Med relevant klinisk avdeling/spesialitet menes akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, klinisk nevrofysiologi, nevrokirurgi, onkologi, ortopedisk kirurgi, psykiatri, radiologi, revmatologi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, og tjeneste innen habilitering.

Med relevant medisinsk sykehuslaboratorium menes institusjon for medisinsk genetikk, laboratorium for medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, nevrokjemi, nukleærmedisin, endokrinologi og nevromedisinske spesiallaboratorier.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for nevrologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for nevrologi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 30.06.2021