Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - medisinsk genetikk

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 ½ års tjeneste ved utdanningsinstitusjon i medisinsk genetikk

Det kreves herunder 2 års tjeneste med genetisk veiledning,
1 år med cytogenetisk diagnostikk og 1 år med DNA-diagnostikk.
Arbeidet med laboratoriediagnostikk skal også omfatte vurdering av indikasjon for undersøkelse, utredning av familier/pasienter, undersøkelse av prøvene, og formidling av svaret til familiene/ pasientene.

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil ½ år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste ved helsestasjon for mor og barn, eller ved klinisk sykehusavdeling

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. SIDEUTDANNING

2.1 Spesialisttjeneste i medisinsk genetikk
½ års tjeneste ved relevant klinisk avdeling


2.2 Annen relevant sideutdanning
Inntil ½ år kan erstattes av forskningstjeneste.

Søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk genetikk skal være vedlagt attestasjonsskjema som viser gjennomføring av de vesentlige deler av utdanningen. 

Kursutdanning

Endring av kurskrav:

Nytt kurskrav med virkning fra 9. desember 2019:

185 timer, herav 87 timer innenfor følgende obligatoriske kurs:

 • Kreftgenetikk 15 timer
 • Genetisk teori 15 timer
 • Cytogenetikk 15 timer
 • Kommunikasjonskurs 15 timer
 • Syndromologi 12 timer
 • Molekylærgenetikk 15 timer

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1
1 år med cytogenetisk og molekylærgenetisk diagnostikk i relasjon til reglenes punkt 1, betyr vurdering av indikasjon for undersøkelse, utredning av pasienter, undersøkelse av prøvene og formidling av svar til pasientene og herunder minimum 3 måneders tjeneste i praktisk cytogenetisk og molekylærgenetisk laboratoriearbeid.


MERKNAD TIL PUNKT 1a OG PUNKT 2

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 2

Med relevant klinisk avdeling menes barnesykdommer, nevrologi, gynekologi, indremedisin, psykiatri, onkologi.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for medisinsk genetikk (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for medisinsk genetikk (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 09.09.2020