Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - medisinsk biokjemi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi på bakgrunn av gammel eller nytt regelverk i en overgangsperiode t.o.m. 31.12.2019.

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1. Tjeneste i hovedspesialitet
4 års tjeneste i spesialiteten medisinsk biokjemi

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste eller relevant universitetsutdanning

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.


2. Annen obligatorisk tjeneste

1 års tjeneste i relevante kliniske spesialiteter

Søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi skal vedlegges attestert sjekkliste.

Kursutdanning obligatorisk fra 01.01.2020

200 timer, herav 3 obligatoriske kurs:

 • Kurs i hematologi med hovedvekt på morfologisk diagnostikk (25 timer).
 • Kurs i statistikk/epidemiologi som er godkjent som ledd i legers videre- og etterutdanning (40 timer).
 • Metodekurs i medisinsk biokjemi (20 timer).

De resterende 115 kurstimer gjennomføres ved deltagelse på valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Kursutdanning gjeldende til 31.12.2019

200 timer, herav 2 obligatoriske kurs:

 • Kurs i hematologi med hovedvekt på morfologisk diagnostikk (25 timer).
 • Kurs i statistikk/epidemiologi som er godkjent som ledd i legers videre- og etterutdanning (40 timer).

De resterende 135 kurstimer gjennomføres ved deltagelse på valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL PUNKT 1.2.a) Forskningstjeneste

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL PUNKT 1.2.a) Universitetsutdanning

Med relevant universitetsutdanning under punkt 1.2.a), menes eksamen på bachelornivå fra universitet innen kjemi, biokjemi eller molekylærbiologi. Tilsvarende utdanning innenfor andre relevante fagområder vurderes særskilt.

MERKNAD TIL PUNKT 1.2.b)

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes medisinsk mikrobiologi, patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, klinisk farmakologi, nukleærmedisin og ved laboratorium for endokrinologi og laboratorium for hematologi. Tjeneste i spesialiteten indremedisin (utover tjenesten under punkt 2) kan også telle, men bare med inntil ½ år.

MERKNAD TIL PUNKT 2 Annen obligatorisk tjeneste

Med tjeneste i relevante kliniske spesialiteter menes tjeneste i akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi og grenspesialitetene, indremedisin og grenspesialitetene, nevrologi, onkologi, revmatologi og allmennmedisin. Tjeneste i allmennmedisin (pkt. 1.2.c og pkt. 2) kan til sammen utgjøre inntil 1 år.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for medisinsk biokjemi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for medisinsk biokjemi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 30.06.2021