Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - indremedisin

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialiteten
6 års tjeneste ved indremedisinsk avdeling

1.2 Tjeneste i grenspesialitet
Inntil 2 ½ år kan gjennomføres i grenspesialisering.

1.3 Annen relevant tjeneste
Inntil ½ år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin

Søknad om spesialistgodkjenning i indremedisin skal vedlegges attestert liste over gjennomførte prosedyrer. 

Kursutdanning

Minimum 240 timer, herunder 8 obligatoriske grunnkurs i grenspesialitetene:

 • blodsykdommer
 • endokrinologi
 • fordøyelsessykdommer
 • geriatri
 • hjertesykdommer
 • infeksjonssykdommer
 • lungesykdommer
 • nyresykdommer

For å oppfylle kravet om minimum 240 timer, skal det suppleres med valgfrie kurs som må være godkjent av spesialitetskomiteen i indremedisin.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

Ved seksjonerte avdelinger må tjenesten utføres etter godkjent rotasjonsordning.

Hvis hele tjenesten er utført ved seksjonert avdeling, skal man ha tjenestegjort ved følgende seksjoner: seksjon for hjertesykdommer (inkludert 3 måneder ved hjerteovervåkningsavdeling), seksjon for fordøyelsessykdommer og seksjon for lungesykdommer. Hvis minst 2 år av tjenesten er utført ved en generell indremedisinsk avdeling, faller ovenfor nevnte krav bort.*

Gruppe I-tjenesten skal avtjenes ved minst 2 seksjoner (minimum 6 måneder i den enkelte grenspesialitet) og etter utdanningsprogram godkjent av spesialitetskomiteen.

Tellende tjeneste for én indremedisinsk grenspesialitet kan benyttes for inntil 2 ½ år av utdanningen.

Det kreves deltakelse i generell vaktordning for minst 3 år av utdanningen og herunder for minimum 1 år av gruppe I-tjenesten. 

*Gjelder ikke kravet om 3 måneder med hjerteovervåkning. Dette kravet er gjeldende selv om tjenesten er gjennomført ved generell indremedisinsk avdeling i minimum 2 år. 


MERKNAD TIL 1.3a

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med ½ år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere og ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med ½ år. 


MERKNAD TIL 1.3b
Med tjeneste i relevante spesialiteter menes akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi, arbeidsmedisin, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi (med grenspesialitetene), hud- og veneriske sykdommer, immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, klinisk nevrofysiologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, nevrologi, nukleærmedisin, onkologi, patologi, psykiatri, radiologi, revmatologi, rus- og avhengighetsmedisin, øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer, samt tjeneste ved laboratorium for allergologi, nevrokjemi, respirasjonsfysiologi, vevstypelaboratorium og hormon/isotoplaboratorium.

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for indremedisin (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for indremedisin (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 10.08.2022