Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - barne- og ungdomspsykiatri

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon for barne- og ungdomspsykiatri.

Det kreves allsidig erfaring med barn, ungdom og familier. Tjenesten må omfatte minst 2 år i generell poliklinikk i barne- og ungdomspsykiatri og minst 1 år i miljøterapeutisk arbeidende institusjon for barn/ungdom.

Gjennom hovedutdanningen ved barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner skal legen i spesialisering motta regelmessig individuell veiledning minst 2 timer per uke, til sammen minst 210 timer, hvorav minst 1 time per uke gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Den individuelle veiledningen skal inkludere minimum 40 timer regelmessig veiledning i psykoterapi av barn og unge. Psykoterapiveiledningen skal være gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi med erfaring med psykoterapi med barn og unge.

1.2 Annen relevant tjeneste

Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste i relevante spesialiteter

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin


2. OBLIGATORISK SIDEUTDANNING

2.1 Tjeneste voksenpsykiatri

1 års tjeneste ved voksenpsykiatrisk avdeling/poliklinikk som er godkjent for spesialistutdanningen i psykiatri med minst 2 år.

2.2 Tjeneste generell barneavdeling

 ½ års tjeneste ved generell barneavdeling.

 
Søknad om spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri skal vedlegges attestert sjekkliste.

Kursutdanning

180 timer, herav 140 timer obligatorisk grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri (delkurs I-V) og 40 timer andre kurs innen relevante emner.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL KRAV TIL TJENESTE

Under punkt 1 kreves 4 års tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri. Tjenesten må omfatte 2 år poliklinikk og 1 års institusjonstjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri. Det 4. året kan være tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatri eller annen type tjeneste; så som forskningstjeneste, tjeneste i relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinske legestillinger eller i allmennmedisin (se punktene a), b) og c)).


MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL TJENESTE I RELEVANTE SPESIALITETER
Med tjeneste i relevante spesialiteter menes alle medisinske spesialiteter og tjeneste innen habilitering. Tjenesten må være tellende til hovedutdanningen i det aktuelle fagområdet.


MERKNAD TIL ½ ÅRS TJENESTE VED GENERELL BARNEAVDELING
Dersom tjenesten ved generell barneavdeling ikke gjennomføres i ordinær stilling for lege i spesialisering, må tjenesten være forhåndsgodkjent ut fra beskrivelse av innhold og tjenesteplan.

Punkt 2 i reglene gjøres ikke gjeldende for leger som allerede har gjennomført psykiatritjeneste i tråd med tidligere regler.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for barne- og ungdomspsykiatri (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for barne- og ungdomspsykiatri (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 31.08.2020