Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regler for gammel spesialistutdanning - anestesiologi

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (PDF)

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet

4 ½ års tjeneste i anestesiologi

1.2 Annen relevant tellende tjeneste

Inntil ½ år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste (se merknad lenger ned)

eller

b) tjeneste i alle spesialiteter utenom anestesiologi. Akuttmedisinsk tjeneste (redningshelikopter, krise- og katastrofeteamtjeneste) kan godkjennes etter individuell vurdering (se merknad lenger ned)

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.¨

2. SIDEUTDANNING

½ års tjeneste ved barneavdeling, indremedisinsk avdeling (eller avdeling/seksjon for de indremedisinske grenspesialiteter)

Inntil ½ år kan erstattes av forskningstjeneste.

Søknad om spesialistgodkjenning i anestesiologi skal vedlegges attestert sjekkliste over gjennomførte prosedyrer.

Kursutdanning

248 timer, herunder 210 timer i obligatoriske kurs fra sentrale anestesiologiske områder:

 • Grunnkurs 1
 • Grunnkurs 2
 • Smertebehandling / Obstetrisk anestesi
 • Respirasjon og lungesirkulasjon
 • Intensivmedisin voksne
 • Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi
 • Traumatologi, nevroanestesi / barneanestesi og -intensivbehandling og anestesi ved spesielle tilstander

De resterende 38 timer må være relevante kurs godkjent av spesialitetskomiteen i anestesiologi.

Kursprøver

Etter de obligatoriske kursene skal det være bestått prøve for å få kursbevis.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNADER OM FORSKNINGSTJENESTE (PUNKT 1a og 2)

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD OM TJENESTE I ANDRE SPESIALISERINGER (PUNKT 1b)

Akuttmedisin skal være hovedbeskjeftigelsen i aktuelle periode.
Akuttmedisinsk tjeneste utenfor institusjon skal være organisert og planlagt beredskapstjeneste for akuttmedisinsk innsats ved utrykning til skader/sykdommer og/eller akuttmedisinsk tjeneste ved sanitetsstasjon (feltsykehus, førstehjelpsstasjon) i eller utenfor Norge.

Tjenesten bør inkludere undervisningsvirksomhet overfor personell innen primærhelsetjenesten, ambulanse- eller annet beredskapspersonell. Slik tjeneste kan godkjennes også når den utføres i regi av Forsvaret, Røde Kors eller andre humanitære hjelpeorganisasjoner etter individuell vurdering. At tjenesten helt eller delvis utføres i militær førstegangstjeneste er ikke til hinder for godkjenning.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for anestesiologi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for anestesiologi (legeforeningen.no

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 23.02.2022