Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Anestesi og perioperativ medisin 
 • Grunnkurs i akuttmedisin og generell anestesiologi 
 • Smertebehandling
 • Respirasjon, lungesirkulasjon og vansert luftveishåndtering
 • Sirkulasjon, hjerte-og thoraxanestesi
 • Intensivmedisin voksne
 • Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling 
 • Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin 
 • Ultralyd for anestesileger

Beskrivelse av kurs og tilknyttede læringsmål:

Kurs  LM Formål/sentrale tema
Grunnkurs i akuttmedisin og generell anestesiologi ANE-001, ANE-006, ANE-008, ANE-034, ANE-052 til ANE-055 (basiskunnskap), ANE-135 Sikre teoretiske og praktiske basisferdigheter i akuttmedisin og anestesiologi inklusive relevant farmakologi.
Anestesi og perioperativ medisin ANE-001, ANE-017, ANE-049, ANE-050, ANE-051, ANE-054, ANE-056, ANE-072, ANE-074, ANE-077 til 079, ANE-118 til ANE-124 (vedr. basal postoperativ smertelindring), Basal medisinsk teknikk
Farmakologi
Perioperativ medisin
Generell anestesi
Nevroanestesi
Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering ANE-006, ANE-052, ANE-053, ANE-028 til ANE-030, ANE-052, ANE-053, ANE-055, ANE-059, ANE-072, ANE-096 til ANE-100 (dekkes i kombinasjon med intensivkurset) Non-invasiv og invasiv ventilasjonsstøtte.
Avansert luftveishåndtering
ØNH-anestesi/delt luftvei
Sirkulasjon, hjerte- og thorax- anestesi ANE-018, ANE-019, ANE-080, ANE-081, ANE-082, ANE-091, ANE-092, ANE-093, ANE-094, ANE-095, Anvendt farmakologi på vasoaktive medikamenter.
Hemodynamisk monitorering
Anestesi ved kar-, hjerte- og thoraxkirurgi
Ekstrakorporal sirkulasjonsstøtte
Obstetrisk anestesi og analgesi ANE-035, ANE-039, ANE-049, ANE-069, ANE-070, ANE-071, ANE-111 Svangerskapsfysiologi
Obstetrisk anestesi og analgesi
Anestesi ved ikke-obstetrisk kirurgi til gravide
Smertebehandling ANE-087
ANE-118 til ANE 132
Avansert smertebehandling ved akutte og langvarige smerter.
Smertebehandling ved kreftsykdom.
Symptom- og smertelindring i palliativ fase
Intensivmedisin (voksne) ANE-020, ANE-021, ANE-077, ANE-083 til ANE 117 Intensivmedisinsk behandling av voksne pasienter.
Prinsipper for organpreservasjon og anestesi til donorpasienter.
Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin ANE-022, ANE-023, ANE-034 til ANE-037 (vedr. barn), ANE-039, ANE-075, ANE-076, ANE-083 til 0-177 (forhold spesielt knyttet til barn) Barneanestesi
Pediatrisk akuttmedisin
Pediatrisk intensivmedisin
Relevant nyfødtmedisin
Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling ANE-010 til ANE-015, ANE-021, ANE-028 til ANE-030, ANE-034 til 048, ANE-074, ANE-077 og 078 vedr. hodetraume, ANE-135 Avansert hjerte- og lungeredning
Avansert traumebehandling
Væskeresusitering og blodkomponent-terapi
Transport av kritisk syke
Basal skadestedshåndtering og katastrofehåndtering inkl. CBRNe
Ultralyd for anestesileger ANE-001, ANE-024 til ANE-027, ANE-031, ANE-066, ANE-067 Fokusorientert hjerteultralyd
Lungeultralyd
Fokusorientert ultralyd ved traumeundersøkelse
Bruk av ultralyd ved perifere nerveblokader og vaskulær tilgang
Transkraniell dopplerundersøkelse

 

 • ANE-001 til ANE-004; Basal og klinisk anvendt anatomi, fysiologi og farmakologi dekkes av kurspakken som helhet inkl. E-lærling tilknyttet kursene.
 • ANE-096 til ANE-100 dekkes i kombinasjon med kurs i respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering.
 • ANE-091 til 095 dekkes i kombinasjon med kurs i sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi.
 • ANE-111 dekkes i kombinasjon med kurs i obstetrisk anestesi og analgesi
 • Smertebehandling av barn dekkes i kombinasjon med kurs i smertebehandling.

Prosedyrer

Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall.

Akuttmedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Elektrokonvertering av arytmi 5  
Avansert hjerte-/lungeredning (AHLR) 20  
Nyfødtresusitering 3  
Mottak av traumepasient
 (hvorav minst 5 pasienter skal være tatt imot på et regionalt traumesenter. Minimum 5 pasienter skal ha alvorlighetsgrad etter injury severity score (ISS) > 15.)
15  
Transport av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus 10  
Anleggelse av sentralvenøs tilgang med ultralydveiledning 40  
Deltagelse i katastrofeøvelse eller reel bredskapssituasjon med masseskade. 1  

Anestesi og perioperativ medisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Endotracheal intubasjon 500 50 intubasjoner skal være hurtig innledninger.
Våken intubasjon med fiberoptisk bronkoskop 3  
Nød cricothyrotomi/nødtracheotomi 1 simulering  
Anestesi 1500 Tilstede under hele anestesiforløpet ved 100 anestesier.
Laparoskopi 30  
Spinal anestesi 100  
Plexus brachialis blokader ultralydveiledet 30  
Andre perifere nerveblokader på over og underextremitet, ultralydveiledet 30  
Ortopediske inngrep 130 30 ved protesekirurgi i store ledd
Epidural eller spinal analgesi ved vaginal fødsel 50  
Anestesi til keisersnitt 30 15 ved akutte keisersnitt
Anestesi til øre-, nese- og halsinngrep 80 • 40 til barn under 10 år
• 20 ved kirurgi som krever delt luftvei, herunder 5 rigide bronkoskopier.
Anestesi utført utenfor operasjonsavdelingen 20  
Anestesi til barn mellom 1 og 10 år 200 50 til barn under 5 år
Anestesi til barn under 1 år 10  
Anestesi ved nevrokirurgi inkl. intervensjonsradiologi 30 10 ved kraniotomi
Anestesi ved hjerteinngrep 15 5 ved perkutane prosedyrer (f.eks. TAVI)
Anestesi ved karkirurgi på aorta/store kar 15 5 ved åpne karinngrep 
Anestesi ved thoracotomi og thoracoskopi 8  

Intensivmedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Mottakelse av intensivpasient/oppstart av intensivbehandling 50 Hvorav 5 barn.
Inkludert:
    • Alvorlige traumer
    • Sepsis
    • Akutt sirkulasjonssvikt (inklusiv hjertestans)
    • Akutt respirasjonssvikt med behov for ventilasjonsstøtte
    • Akutt endret bevissthet (dypt bevisstløse pasienter)
Intensivmedisinsk behandlingsforløp 75 5 barn under 10 år
Nedtrapping av livsforlengende intensivbehandling/ witdrawal of life sustaining therapy (WLST) 3  
Transport av intensivpasient 10  
Hemodynamisk monitorering 30 Etablert monitoreng og utført oppstartsmålinger hos 10 pasienter.
Respiratorbehandling 50 Etablert/startet opp behandling hos 15 pasienter.
Anleggelse av percutan tracheostomi 5 2 utført under supervisjon med LIS som hovedoperatør.
Kontinuerlig nyreerstattende behandling 10 Vært med på å starte opp behandlingen hos minimum 2 pasienter.
Monitorering og behandling ved forhøyet intrakranielt trykk (ICP) 10  
Intensivbehandling av barn under 10 år. 5  

Smertemedisin

Prosedyre Totalt antall Merknader
Behandling av akutte ikke-postoperative smerter 50 Følge opp 10 pasienter med minimum 2 tilsyn.
Epidural smertelindring 30 Pasientene skal være fulgt opp ved minimum 2 tilsyn.
Kontinuerlig intravenøs og/eller subcutan smertelindring 20  
Smertebehandling med perifert nervekateter 5  
Smertebehandling hos pasient som er under langvarig opioid-behandling, under legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har avhengighet for benzodiazepiner og/eller rusmiddelmisbruk. 15 2 pasienter skal være fulgt opp med minimum 2 tilsyn.
Smertebehandling med langvarig ikke-malign sykdom 5  
Smertebehandling ved malign sykdom 10 2 pasienter ha vært fulgt opp med minimum 2 tilsyn.

Kommentarer:

Kun enkelte inngrep kan føres under to overskrifter (men teller likevel ikke som mer enn en når det gjelder det totale antall inngrep/prosedyrer). Dette gjelder:

 • Regionalanestesi til fødende som kan føres opp både som regionalanestesi (for eksempel epidural) og som obstetriskanestesi.
 • ØNH-inngrep på barn kan føres både som barneanestesi under relevante alderskategori, og som anestesi ved ØNH-kirurgi/tannbehandling.
 • Invasive kateteteriseringsprosedyrer teller både som dette, og som anestesi under relevante kategori eller intensivpasient
 • Antall utførte intensivmedisinske prosedyrer: flere kategorier kan her være aktuelle for samme pasient. Minstekravet til hver prosedyre og til intensivmedisinske pasientbehandlinger (75) må likevel tilfredsstilles.
 • Kravene under akuttmedisin (resusitering og traumebehandling) kan telle både her og under annen relevant kategori (intensivmedisinsk pasientbehandling eller anestesi ved operasjon).

Først publisert: 18.02.2019