Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Resultater      

I 1 tertial 2021 var andelen pasienter med diagnosen schizofreni som hadde fått en individuell plan på 20,6 prosent på landsbasis. Dette er en svak nedgang fra 1. tertial 2020, da andelen var på 22,3 prosent. 

Det var variasjoner mellom de regionale helseforetakene. Helse Nord RHF hadde den laveste andelen på 7,4 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde den høyeste med en andel på 35,9 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde andeler på henholdsvis 29,4 og 16,3 prosent.

Forbehold

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er ikke definert noe måltall som angir et minimumskrav for andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni som skal ha fått en individuell plan. Det er et mål at variasjon mellom enhetene er minst mulig.

Tallene er beregnet av Norsk pasientregister. Indikatoren presenteres som prosentandel pasienter med diagnosen schizofreni som har fått utarbeidet en individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling, av alle pasienter med hoveddiagnose schizofreni ved utskrivelse fra døgnbehandling. Pasienter som har reservert seg fra å få en individuell plan inngår ikke i beregningene.

Individuell plan skal være utarbeidet for hver pasient som har rett til- og samtykker til at en slik plan utarbeides, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Planen skal utarbeides etter samtykke fra pasienten. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

Individuell plan er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester. Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig for pasienter med schizofrenidiagnose som har behov for langvarige, samtidige og sammensatte tjenester.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no