Psykisk helse for voksne - schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Resultater

I 1. tertial 2020 var andelen pasienter med diagnosen schizofreni som hadde fått en individuell plan på 25,6 prosent. Dette er en nedgang fra samme periode i 2019, da andelen var på 30,7 prosent. 

Andelen pasienter med diagnosen schizofreni som har fått en individuell plan har variert fra 25,2 til 36,3 prosent de siste 6 årene. I 2014 var andelen på 31,1 prosent, mens i 1. tertial 2020 var den på 25,6 prosent.

Variasjon mellom de regionale helseforetakene i 1. tertial 2020 var på 21,7 prosent. Helse Nord RHF hadde den laveste andelen på 13,4 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde den høyeste med en andel på 35,1 prosent. De siste fem årene har Helse Nord RHF hatt den laveste andelen med et gjennomsnitt på rundt 12 prosent, sammenliknet med de andre helseforetakene som har variert mellom 25-37 prosent.

Om indikatoren

Det er ikke definert noe måltall som angir et minimumskrav for andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni som skal ha fått en individuell plan. Det er et mål at variasjon mellom enhetene er minst mulig.

Tallene er beregnet av Norsk pasientregister. Indikatoren presenteres som prosentandel pasienter med diagnosen schizofreni som har fått utarbeidet en individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling, av alle pasienter med hoveddiagnose schizofreni ved utskrivelse fra døgnbehandling. Pasienter som har reservert seg fra å få en individuell plan inngår ikke i beregningene.

Individuell plan skal være utarbeidet for hver pasient som har rett til- og samtykker til at en slik plan utarbeides, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Planen skal utarbeides etter samtykke fra pasienten. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

Individuell plan er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester. Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig for pasienter med schizofrenidiagnose som har behov for langvarige, samtidige og sammensatte tjenester.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no