Psykisk helse for voksne - schizofrenidiagnotiserte som har fått individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Resultater

I 3. tertial 2019 var andelen pasienter med diagnosen schizofreni som hadde fått en individuell plan på 28 prosent. Dette er en økning fra samme periode i 2018, da andelen var på 23,5 prosent.

Andelen pasienter med diagnosen schizofreni som har fått en individuell plan har omtrent ligget på samme nivå for landet siden 2014. I 2014 var andelen på 31,1 prosent, mens i 2019 var den på 30,6.

Variasjon mellom de regionale helseforetakene i 2018 var på 21,8 prosent. Helse Nord hadde den laveste andelen på 13,3 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde den høyeste med en andel på 35,1 prosent. Differansen mellom regionene var i 2019 på 22,5 prosent, dette er en svak økning fra året før. Helse Nord har fremdeles den laveste andelen på 13,9 prosent og Helse Midt-Norge den høyeste med en andel på 36,4 prosent.

Om indikatoren

Det er ikke definert noe måltall som angir et minimumskrav for andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni som skal ha fått en individuell plan. Det er et mål at variasjon mellom enhetene er minst mulig.

Tallene er beregnet av Norsk pasientregister. Indikatoren presenteres som prosentandel pasienter med diagnosen schizofreni som har fått utarbeidet en individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling, av alle pasienter med hoveddiagnose schizofreni ved utskrivelse fra døgnbehandling. Pasienter som har reservert seg fra å få en individuell plan inngår ikke i beregningene.

Individuell plan skal være utarbeidet for hver pasient som har rett til- og samtykker til at en slik plan utarbeides, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Planen skal utarbeides etter samtykke fra pasienten. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

Individuell plan er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester. Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig for pasienter med schizofrenidiagnose som har behov for langvarige, samtidige og sammensatte tjenester.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no