Pakkeforløp - gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Diagnostisk pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Resultat

Resultatene viser andel Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid i perioden. De RHFene og HFene som når målet med 70 % gjennomførte innen maksimal anbefalt forløpstid, oppnår målsettingen for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

​Diagnostisk pakkeforløp ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standard forløpstider for Diagnostisk pakkeforløp, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for alvorlig sykdom som kan være kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som har uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft, skal utredes i et pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03..03.2019 Sist faglig oppdatert: 28.11..11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no