Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Responstid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted

Indikatoren viser andel akutte hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 25 minutter.

Resultater

TEST

Indikatoren er under revisjon. Nye oppdaterte tall vil legges ut når indikatoren er ferdig revidert.

Forbehold

Innrapporterte data fra AMK spesifiserer ikke nøyaktig hvor en hendelse har funnet sted, eller hvorvidt dette er i en tettbygd eller grisgrendt del av en kommune. Responstidene er derfor beregnet på kommunenivå, der en kommune er blitt definert som enten tettbygd eller grisgrendt, og aggregert på fylkesnivå.

SSB definerer et tettsted som en hussamling der det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Det gjøres skjønnsmessige unntak fra 50-metersregelsen for områder som ikke kan eller skal bebygges. På bakgrunn av denne definisjonen er det utviklet et kart med tettstedgrenser og oversikt over hvor mange personer som er bosatt i hvert enkelt tettsted. Denne oversikten er tilgjengelig på kart.ssb.no.

Tettstedgrensene i Norge er knyttet til hvor folk bor, og følger ikke kommunegrensene. Følgende definisjon er valgt for å klassifisere en kommune som tettbygd eller grisgrendt:

En kommune klassifiseres som tettbygd dersom hele eller deler av kommunens areal tilhører et tettsted med mer enn 10 000 innbyggere. Det betyr at en kommune som inneholder, eller inngår i flere mindre tettsteder som til sammen er over 10 000 innbyggere, vil bli klassifisert som grisgrendt med denne definisjonen. En kommune som har få innbyggere, men hvor hele eller deler av kommunen inngår i ett tettstedsområde som til sammen, på tvers av flere kommuner, har over 10 000 innbyggere vil bli klassifisert som tettbygd.

Det kan være avvik på noen sekunder mellom når en henvendelse er registrert mottatt i hendelseshåndteringssystemet i AMK-sentralene og når det faktisk begynner å ringe hos 113. Dette tidsintervallet utgjør likevel kun en liten del av den totale tiden som denne indikatoren måler.

Tallene anses å være sammenliknbare over tid for hvert enkelt fylke. Tallene kan også brukes til sammenlikning på tvers av fylker, men geografiske forskjeller vil påvirke resultatene.

Om indikatoren

Tiden det tar fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. For plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus er det for eksempel beregnet at sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til bruk av hjertestarter.

Kjennskap til hvor lang tid det tar før en ambulanse er framme kan brukes til å planlegge ressurs- og kapasitetsplanlegging, og for å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere responstiden. Geografiske forskjeller og bosettingsmønsteret er med på å forklare forskjeller i responstid rundt omkring i landet. Likevel bør urimelige forskjeller unngås, for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud til hele befolkningen.

Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, men Stortinget vedtok i 2000 følgende veiledende responstider for akuttoppdrag:

I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.

I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.

Indikatoren viser andelen akutte hendelser hvor ambulansen er fremme innen de veiledende responstidene. I tillegg vises 90-prosentilene som sier at i 90 prosent av hendelsene er ambulansen fremme innen dette antallet minutter. Tiden måles fra et anrop til medisinsk nødtelefon 113 begynner å ringe i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) til første ambulanse er på hendelsesstedet.

Det er kun akutte hendelser hvor bilambulanse er sendt, som inngår i beregningen av indikatoren.

 

Først publisert: 29.29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 09.05.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no