Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Særlige regler når det gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp

[Endret 12/23]

Det kan gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp til følgende bidragsformål:

Utgifter til hvert enkelt bidragsformål må overstige 2151 kroner i kalenderåret for at det skal gis bidrag. Utgifter til formålene legemidler, kreft/immunsvikt, hudlidelser og kroniske og alvorlige sår og fistler kan sees under ett.

Ved yrkesskade/yrkessykdom kan det gis full dekning hvis det foreligger årsakssammenheng mellom skaden/sykdommen og behovet for bidragsformålet, jf. folketrygdloven § 5-25 (lovdata.no).

Sammenslåing av utgifter innen familien

[Endret 12/23]

Hvis flere i en familie har utgifter til et bidragsformål, kan familien sette frem krav om å slå sammen utgiftene disse har hatt i kalenderåret. Dette gjelder ektefeller, samboere eller registrerte partnere og/eller barn under 18 år.

Hvert familiemedlems utgifter til det enkelte bidragsformål må ha nådd 2151 kroner (2024) før de kan slås sammen. (Hvis et familiemedlem har utgifter som ikke overstiger 2151 kroner, kan beløpet ikke medregnes.) Ved sammenslåingen kan utgiftene i sin helhet regnes med. Familien betaler da samlet et minstebeløp i kalenderåret på 2151 kroner, og det gis dekning av 90 prosent av utgiftene som overstiger minstebeløpet.

Eksempel: Tre personer i samme familie har utgifter på henholdsvis 3000 kroner, 4000 kroner og 5000 kroner, til sammen 12 000 kroner. Ved utregning av bidragsbeløpet trekkes 2151 kroner fra én gang, og det gis bidrag med 90 prosent av 9849 kroner.

Full dekning ved lav inntekt

Brukeren kan søke Helfo om å få dekket alle utgiftene til et bidragsformål. Brukeren må dokumentere at hen ikke er i stand til å betale egenandelen selv, og at hens inntekt (pensjonsinntekt eller annen inntekt) ikke overstiger grunnpensjon etter lov om folketrygd med særtillegg, forsørgingstillegg og kommunale tillegg.

Helfo skal gjøre en individuell og skjønnsmessig vurdering. Behovet skal vurderes ut fra brukerens nåværende situasjon. Helfo kan ha behov for følgende dokumentasjon:

  • ligningsattest/skatteoppgjør
  • kontooversikter som viser alle kontoer med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan bli dokumentert på annen måte)
  • lønnslipp
  • faktura for husleie, lån, strøm, SFO og fritidsaktiviteter
  • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Egenandeler for behandling som dekkes etter øvrige bestemmelser i folketrygdloven kapittel 5, kan ikke tas med blant de utgiftene som dekkes ved fullt bidrag.

Hvis brukeren er gift eller samboer, skal partenes inntekter/pensjoner ses under ett, jf. folketrygdloven § 5-1 (lovdata.no)

Hvis søknaden gjelder barn under 18 år som ikke forsørger seg selv, skal foreldrenes inntekter legges til grunn. For skoleelever/studenter over 18 år skal lån og stipend fra Lånekassen likestilles med egen inntekt.

Siste faglige endring: 29. desember 2023