Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Ikke-kurativ behandling av metastatisk småcellet lungekreft (SCLC T1-4N0-3M1) - utbredt sykdom

Ved utbredt SCLC er behandlingsmålet livsforlengelse, symptomforebygging og symptomlindring. Gjennomførbarhet av behandlingen og pasientens livskvalitet og preferanser/ønsker er derfor spesielt viktig. For generelle palliative tiltak vises det til handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.

Men selv pasienter i redusert allmenntilstand (ECOG 3-4), der denne er betinget i sykdomsbyrde, kan få en god og meningsfull behandlingseffekt. Prognosen ved utbredt sykdom er, til tross for responsrater opp mot 70 %, relativt dårlig med PFS på kun 5,5 mnd, median overlevelse på 9-11 mnd og 2-års overlevelsesrate 10 % (Wolfson et al., 2011). Langtidsoverlevere har historisk sett vært sjeldne, men etter innføring av immunterapi ser man at enn liten andel kan leve mer enn 5 år.

10.1. Definisjon utbredt sykdom

10.2. Medikamentell behandling

10.3. Strålebehandling

10.4. Pasienter over 75 år eller pasienter i redusert allmenntilstand

10.5. Kontroll etter gjennomført primærbehandling

10.6. Behandling ved residiv og andre plagsomme symptomer

Siste faglige endring: 09. april 2024