Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Behandling ved residiv og andre plagsomme symptomer

En Cochrane oversikt publisert i 2009 (Pelayo Alvarez, Gallego Rubio, Bonfill Cosp, & Agra Varela, 2009) viste at residivbehandling resulterte i 2-3 mnd lengre median overlevelse enn blant de som fikk best supportive care (BSC). Om dette gjelder også etter førstelinjebehandling med immunterapi kombinert med kjemoterapi er ukjent. Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2.-linjebehandling, forutsatt respons i første linje.

En tidligere norsk randomisert studie viste ingen forskjell i overlevelse eller livskvalitet mellom platinumbasert eller antracyclinbasert kjemoterapi ved ES-SCLC (Stein Sundstrom et al., 2002), og i en annen en norsk fase III-studie hvor kombinasjonen karboplatin/irinotekan ble testet mot karboplatin/etoposid, ga førstnevnte regime bedre 1-års overlevelse, 35 % vs. 28 % (Hermes et al., 2008). I praksis vil ACO eller karboplatin/irinotekan dermed kunne være andrelinjebehandling hos pasienter som progredierer på karboplatin/etoposid/atezolizumab.

Blant behandlingsrefraktære (ingen respons eller progresjon på initial immunterapi kombinert med kjemoterapi) og resistente pasienter med tidlig residiv (<6 uker) vil behandlingseffekten være dårlig og klinisk nytte av videre behandling usikker. Om residivet kommer senere enn 3 mnd (sensitivt residiv) kan en vurdere å reintrodusere samme behandling som i første linje (Baize et al., 2020). Ved tidlig residiv (< 3 mnd, refraktær), forutsatt effekt i første linje, vil 2. linje kombinasjonsbehandling være aktuell (ACO, karboplatin-irinotekan, etoposid monoterapi).

Oral topotekan har i en fase III studie, målt mot BSC, vist effekt med hensyn til respons og overlevelse. I en annen fase III studie ga iv topotekan tilsvarende overlevelse, men med mer grad 4 toksisitet (anemi og trombocytemi) enn ACO (O'Brien, Ciuleanu, et al., 2006; von Pawel et al., 1999). Peroral topotekan er funnet likeverdig med iv topotekan (von Pawel et al., 2001). Medikamentet er godkjent i Norge.

Palliativ strålebehandling er indisert ved behov for lindring av dyspné, hoste, hemoptyse eller tumorassosierte smerter i toraks (Bischof et al., 2007).

ACO

Det administreres totalt fire kurer. Dosering beregnes ut fra pasientens kroppsoverflate, men vinkristin gis i dose 2 mg uansett kroppsoverflate.

Tabell 21: ACO-kur

Behandlingsdag

Stoff

Dose

Dag 1 

Doksorubicin

50 mg/m2 i.v.

Syklofosfamid

1000 mg/m2 i.v.

Vinkristin

2 mg i.v.

Ny kur gis dag 22

Karboplatin-irinotekan

Det administreres totalt fire kurer. Irinotekan beregnes ut fra pasientens kroppsoverflate. Karboplatindosen beregnes etter Calverts formel for AUC=5

Tabell 22: Karbo-/irinotekan-kur

Behandlingsdag

Stoff

Dose

Dag 1

Karboplatin

AUC = 5 (Calvert)

Irinotekan

175 mg/m2 i.v.

Ny kur gis dag 22

Det benyttes ikke G-CSF for å opprettholde behandlingsintensitet. Ved hematologisk toksisitet reduseres dosene av hver cellegift i henhold til følgende dosereduksjonsskjema, evt utsettes kur med en uke:

Tabell 23: Dosejustering karbo-/irinotekan-kur

Dosering i % av full dose

Leukocytter

Trombocytter

Cytostatika-dose

≥3,0

≥100

100 %

2,5-2,9

75-99

75 %

<2.5

<75

Utsett kur 1 uke

Anbefaling - residiv, ES-SCLC:

  • Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2. linjebehandling.
  • Ved sent residiv kan en vurdere å reintrodusere tidligere behandling.
  • Ved tidlig residiv vil ACO, oral topotekan eller karboplatin-irinotekan være aktuelt.
  • Oral topotekan er likeverdig i effekt med ACO, men har noe mer hematologisk toksisitet og anbefales dersom ACO ikke er aktuelt.
  • Torakal strålebehandling er effektivt ved plagsomme tumorrelaterte symptomer fra toraks.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023