Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Behandling ved residiv og andre plagsomme symptomer

En Cochrane oversikt publisert i 2009 (Pelayo Alvarez, Gallego Rubio, Bonfill Cosp, & Agra Varela, 2009) viste at residivbehandling resulterte i 2-3 mnd lengre median overlevelse enn blant de som fikk best supportive care (BSC). Om dette gjelder også etter førstelinjebehandling med immunterapi kombinert med kjemoterapi er ukjent. Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2.-linjebehandling, forutsatt respons i første linje.

Blant behandlingsrefraktære (ingen respons eller progresjon på initial immunterapi kombinert med kjemoterapi) og resistente pasienter med tidlig residiv (< 6 uker) vil behandlingseffekten være dårlig og klinisk nytte av videre behandling usikker. Om residivet kommer senere enn 3 mnd (sensitivt residiv) anbefales det å reintrodusere samme behandling som i første linje (Baize et al., 2020). Ved tidlig residiv (< 3 mnd, refraktær), forutsatt effekt i første linje, vil 2. linje kombinasjonsbehandling være aktuell, fortrinnsvis med ACO-kurer, karboplatin-irinotekan eller oralt topotekan. Det er ikke dokumentert gevinst av kjemoimmunterapi ved residiv.

Oral topotekan har i en fase III studie, målt mot BSC, vist effekt med hensyn til respons og overlevelse. I en annen fase III-studie var ACO likeverdig med iv topotekan, og ACO ga mindre grad 4-toksisitet (O'Brien, Ciuleanu, et al., 2006; von Pawel et al., 1999). Peroral topotekan er funnet likeverdig med iv topotekan (von Pawel et al., 2001). Hos pasienter med klinisk relevant respons på 2. linjes behandling (f. eks. > 3 mndrs progresjonsfrihet) kan man vurdere å gi 3. linjes behandling.

Palliativ strålebehandling er indisert ved behov for lindring av dyspné, hoste, hemoptyse eller tumorassosierte smerter i toraks (Bischof et al., 2007).

ACO

Det administreres oppt til fire kurer. Dosering beregnes ut fra pasientens kroppsoverflate, men vinkristin gis i dose 2 mg uansett kroppsoverflate.

Tabell 19 ACO-kur

Behandlingsdag

Stoff

Dose

Dag 1 

Doksorubicin

50 mg/m2 i.v.

Syklofosfamid

1000 mg/m2 i.v.

Vinkristin

2 mg i.v.

Ny kur gis dag 22

Karboplatin-irinotekan

Det administreres opp til fire kurer. Irinotekan beregnes ut fra pasientens kroppsoverflate. Karboplatindosen beregnes etter Calverts formel for AUC=5

Tabell 20 Karbo-/irinotekan-kur

Behandlingsdag

Stoff

Dose

Dag 1

Karboplatin

AUC = 5 (Calvert)

Irinotekan

175 mg/m2 i.v.

Ny kur gis dag 22

Det benyttes ikke G-CSF for å opprettholde behandlingsintensitet. Ved hematologisk toksisitet reduseres dosene av hver cellegift i henhold til følgende dosereduksjonsskjema, evt utsettes kur med en uke:

Tabell 21 Dosejustering karbo-/irinotekan-kur. Dosering i % av full dose.

Leukocytter

Trombocytter

Cytostatika-dose

≥3,0

≥100

100 %

2,5-2,9

75-99

75 %

<2.5

<75

Utsett kur 1 uke

Anbefaling - residiv, ES-SCLC

  • Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2. linjebehandling.
  • Ved sent residiv (> 3 mndr etter avsluttet primærbehandling) anbefales det å reintrodusere tidligere cystostatikabehandling.
  • Ved tidlig residiv vil ACO (ev. karboplatin-irinotekan eller oralt topotekan) være aktuelt.
  • Torakal strålebehandling er effektivt ved plagsomme tumorrelaterte symptomer fra toraks.

Siste faglige endring: 09. april 2024