Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Dagens ordning – status og utfordringer

For å få mer kunnskap om hvordan helseforetakenes organisering av de kliniske rettsmedisinske undersøkelsene og de rettspatologiske tjenestene, ble det sendt ut et kartleggingsskjema til alle RHF-ene og bedt om at skjemaet ble videresendt til aktuelle avdelinger. I tillegg ble det sendt ut kartleggingsskjema til alle landets overgrepsmottak. Totalt mottok Helsedirektoratet svar fra 9 patologiske avdelinger, 9 barne- og ungdomsavdelinger og noen få kliniske avdelinger. Fra overgrepsmottakene var det totalt 14 respondenter.

Selv om det hadde vært ønskelig med et større antall respondenter, både innenfor barne- og ungdomsfeltet og fra de kliniske avdelingene og overgrepsmottak som yter rettsmedisinske tjenester til voksne, oppfatter vi at kartleggingsundersøkelsen gir et godt bilde av status for rettsmedisinske tjenester. I tillegg er dette belyst i møter og intervjuer med ulike fagpersoner og fagmiljøer innen rettsmedisin.

Med bistand fra Politidirektoratet ble det plukket ut relevante fagpersoner i seks av landets 12 politidistrikter for telefonintervju med spørsmål knyttet til tilgjengelighet og kvalitet på rettsmedisinske undersøkelser og erklæringer. Disse dekker både Nord-, Midt-, Vest- og Øst-Norge, herunder Oslo. Denne metoden ble valgt i stedet for utsendelse av spørreskjema.

Nedenfor gis en oppsummering av de innspillene vi har fått. Innenfor rammen av dette oppdraget er det ikke innhentet innspill fra landets fastleger og de kommunale legevaktene. Disse førstelinjetjenestene har en viktig rolle hva gjelder avdekking og oppfølging av vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner. Beskrivelsene av disse tjenestene bygger overveiende på informasjon i rapporter og innspill fra instanser med kunnskap om disse tjenestene.

2.1. Kartlegging rettspatologiske tjenester

2.2. Kartlegging klinisk rettsmedisinske tjenester voksne

2.3. Kartlegging klinisk rettsmedisinske tjenester barn

2.4. Beskrivelse av status og utfordringer i rapporter fra Politidirektoratet, Den rettsmedisinske kommisjon, Statens barnehus m.fl.

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020