Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Beskrivelse av status og utfordringer i rapporter fra Politidirektoratet, Den rettsmedisinske kommisjon, Statens barnehus m.fl.

Anmeldelser av volds- og seksuallovbrudd

Volds- og seksuallovbrudd utgjør et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Antall anmeldelser på bakgrunn av vold- eller seksuallovbrudd har økt med henholdsvis 23,3 prosent og 75,2 prosent i tidsrommet 2014-2018 (STRASAK rapporten 2018) (politiet.no).

I rundskrivet fra Riksadvokaten er sentrale prioriteringer for iverksettelse og gjennomføring av etterforskning i 2019 blant annet etterforskning av sakstyper som vold mot barn og andre særlig sårbare fornærmede, mishandling i nære relasjoner, alvorlige seksuallovbrudd, herunder misbruk og overgrep mot barn via internett, og drap og alvorlige voldslovbrudd som setter liv og helse i fare.

I STRASAK-rapporten fra 2018 fremkommer at det i perioden 2014-2018 har vært en markant økning i antall seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn. Antall anmeldelser for seksuallovbrudd generelt var 8 374 i 2018, som er 3 595 flere saker enn i 2014 og innebærer en økning på 75, 2 % (se Tabell 1). Det vises til at seksuallovbrudd er en kriminalitetstype hvor det tradisjonelt har vært store mørketall og at disse fremdeles antas å være høye.

Når det gjelder kriminalitetstypen vold har dette hatt en økning i anmeldelser på 23,3 prosent i tidsperioden 2014-2018. Antall anmeldte voldslovbrudd var 32 884 i 2018.

Tabell 1. Antall anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype. Tabellen viser særlig økning i antall anmeldelser om vold og seksuallovbrudd i løpet av femårs-perioden fra 2014 til 2018.
KriminalitetstypeAntall anmeldte
lovbrudd i 2018
Prosent endring
2017-18
Prosent endring
2014-18
Vinning99 541-2,3 %-36,3 %
Trafikk54 092-1,1 %-9,6 %
Annen39 2672,4 %-20,0 %
Narkotika35 296-4,0 %-26,6 %
Vold32 8841,1 %23,3 %
Økonomi29 4019,4 %280,9 %
Skadeverk16 889-1,7 %-3,3 %
Seksuallovbrudd8 3745,0 %75,2 %
Miljø1 962-9,8 %-11,0 %
Arbeidsmiljø8603,0 %-0,7 %
Total318 566-0,2 %-14,6 %

Kilde: STRASAK-rapporten 2018, Tabell 3.1 (politiet.no) [Hentet 14.04.2020]

Tilrettelagte avhør og medisinske undersøkelser på Statens barnehus

I de tilfellene hvor barn eller andre særlig sårbare personer er utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuallovbrudd gjennomføres avhørene som regel ved Statens barnehus, som det er 11 av i Norge. I 2018 ble det gjennomført 5666 tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare personer, inkludert førstegangs-, supplerende - og fortsettende avhør. 39 prosent av avhørene er knyttet til seksuallovbrudd og 60 prosent til vold i nære relasjoner (Statens barnehus årsrapport 2018) (politiet.no).

I følge årsrapporten 2018 for Statens barnehus ble det gjennomført 1 335 medisinske undersøkelser, inkludert 1 286 klinisk rettsmedisinske undersøkelser og 49 medisinske undersøkelser. Det presiseres at noen av de innrapporterte undersøkelsene kan være gjennomført ved sykehus, samt at ulik registreringspraksis ved barnehusene kan medføre at undersøkelser som er gjennomført ved sykehus ikke inngår i barnehusets statistikk. Dette som følge av ulik registreringspraksis ved barnehusene.

Vold i nære relasjoner

Antall anmeldelser for vold i nære relasjoner har vært jevnt stigende fra 2014 til 2017, og har økt med 14,1 prosent i femårsperioden fra 2014 til 2018. I 2018 var det totalt 3 509 anmeldelser.

I 2018 gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin en spørreundersøkelse til landets legevaktsentraler og legevakter som er sammenstilt i rapporten Legevaktorganisering i Norge – Rapport fra Norsk Legevaktregister 2018 (app.cristin.no). Med utgangspunkt i kommunens ansvar for å ivareta personer utsatt for vold i nære relasjoner fikk legevaktene spørsmål om rutiner knyttet til rettsmedisinske undersøkelser, bekymringsmeldinger, fotografisk dokumentasjon og informasjon til volds- og overgrepsutsatte. 

Tabell 2. Antall (andel) legevakter som har svart bekreftende på rutiner om håndtering av vold i nære relasjoner
LegevakterAntall med rutiner om håndtering av vold i nære relasjoner (prosent)
Rutiner for melding til barnevern132 (75 %)
Informasjon om overgrepsmottak81 (49 %)
Rutiner for rettsmedisinsk undersøkelse85 (49 %)
Fotografisk dokumentasjon av skader82 (47 %)
Datasystem for oppbevaring av fotografisk dokumentasjon68 (39 %)
Informasjon om hjelp ved vold i nære relasjoner46 (26 %)

Kilde: Rapport fra Norsk Legevaktregister 2018 (app.cristin.no)

Rundt halvparten av legevaktene oppgir at de har rutiner for rettsmedisinsk undersøkelse av personer utsatt for vold i nære relasjoner. I tillegg til de som hadde rutiner for rettsmedisinske undersøkelser svarte 23 prosent «annet», for eksempel at aktuelle pasienter henvises til annen kommune, overgrepsmottak eller helseforetak som de hadde avtale med.

Voldtekt

Antall anmeldte grove seksuallovbrudd, som voldtekt mot voksne, har hatt en økning på 44,5 prosent (541 saker) fra 2014 til 2018. Kripos viser til at det er grunn til å anta at økt åpenhet om temaet, blant annet kampanjer, bidrar til at flere velger å anmelde.

Tabell 3. Antall anmeldte voldtekt i perioden 2014 - 2018
 20142015201620172018Endring 2017 - 2018Endring 2014 - 2018
Antall anmeldelser av
voldtekter
121713641663161917588,6 %44,5 %

Kilde: STRASAK-rapport 2018, tabell 8.38 (politiet.no)

I følge rapporten Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse, rapport nr. 2-2017, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, var det registrert 1 787 pasienter ved mottakene i 2017. Figuren nedenfor gir en indikasjon på antall pasienter ved 23 overgrepsmottak i 2018, bortsett fra Kristiansund og Haugesund, basert på personlig meddelelse fra NKLM til Helsedirektoratet den 17. mars 2019. Det var tilsammen mer enn 2 099 pasienter ved overgrepsmottakene i 2018, noe som er et langt høyere tall enn antall anmeldte voldtekter.

I følge samme rapport var det registrert 1 787 pasienter ved mottakene i 2017. Figuren nedenfor gir en indikasjon på antall pasienter ved 23 overgrepsmottak i 2018, bortsett fra Kristiansund og Haugesund, basert på personlig meddelelse fra NKLM til Helsedirektoratet 17. mars 2019. Det var tilsammen mer enn 2 099 pasienter ved overgrepsmottakene i 2018, noe som er et langt høyere tall enn antall anmeldte voldtekter.

Bilde av statistikk som viser antall pasienter ved 23 overgrepsmottak i 2018
Figur 1. Antall pasienter ved 23 overgrepsmottak i 2018, bortsett fra Kristiansund og Haugesund.

Kilde: Personlig meddelelse fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i forbindelse med utarbeidelse «Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i overgrepsmottak», se kapittel 1.3 om «Normerende produkter som er utgitt av Helsedirektoratet eller flere direktoratet sammen». Tall fra Kristiansund og Haugesund var ikke innmeldt NKLM på gitt tidspunkt (17. mars 2019). 

Drapssaker i Norge

Når det gjelder drapsutviklingen i Norge har det vært en reduksjon i antall drapssaker i perioden 1990-2018. I 2018 var det totalt 25 drap. Årsrapport fra den rettsmedisinske kommisjon 2018 viser tilsvarende antall drap (se Tabell 4) som Kripos sin drapsoversikt for 2018 (politiet.no). Enkelte år kan tallene imidlertid avvike, da den medisinske definisjonen av drap ikke nødvendigvis samsvarer med Kripos sine tall/definisjon.

Tabell 4. Innkomne rettspatologiske saker fordelt etter dødsmåte Dødsmåte Antall
DødsmåteAntall saker per dødsmåte
Naturlig død857
Ulykke574
Drap25
Selvdrap566
Ukjent årsak1116
Totalt2 138

I noen tilfeller er det umulig med dagens metoder å fastslå en sikker eller en entydig dødsårsak. Kilde: modifisert fra Årsrapport fra den rettsmedisinske kommisjon, tabell 3.1.6 (2018) (sivilrett.no) [Hentet 14.04.2020]

Rettsmedisinske erklæringer

Antall innsendte erklæringer i rettspatologi og klinisk rettsmedisin i 2018 har økt med henholdsvis 14 og 15 prosent fra året før, jf. Årsrapport fra den rettsmedisinske kommisjon, 2018 (sivilrett.no).

Bilde av en illustrasjon over alle innsendte erklæringer i rettspatalogi og klinisk rettsmedisin fra psykiatrisk, toksikologisk, genetisk og rettspatologisk og klinisk rettsmedisinsk gruppe per år  2014-2018
Figur 2. Illustrasjon over antall innsendte erklæringer i rettspatologi og klinisk rettsmedisin fra henholdsvis psykiatrisk, toksikologisk, genetisk og rettspatologisk og klinisk rettsmedisinsk gruppe per år fra 2014 til 2018. Antallet innsendte erklæringer inkluderer både primær- og tilleggserklæringer.

Kilde: Årsrapport fra den rettsmedisinske kommisjon, 2018. (sivilrett.no) [Hentet 14.04.2020]

I årsrapporten fremkommer at omtrent 506 (52 %) av de 974 primære klinisk rettsmedisinske erklæringene i gruppen over 16 år har fått bemerkning uten at det har blitt påvist vesentlige mangler, mens det ble bedt om tilleggserklæring i 34 av sakene (3,5 prosent).

Tilsvarende for fornærmede under 16 år ble det bedt om tilleggserklæring i 34 (2 prosent) av de 1668 primære klinisk rettsmedisinske erklæringene, mens 200 av erklæringene fikk bemerkninger (12 prosent). Den høye andelen bemerkninger i erklæringene om seksuelle overgrep trekkes frem som en utfordring i årsrapporten for 2018.

Siste faglige endring: 15. juni 2020